Uredba o utvrđivanju područja banje „Novopazarske Banje“

Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS”, br. 80/92 i 67/93– dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE

„NOVOPAZARSKE BANJE”

Član 1.

Utvrđuje se banjom područje „Novopazarske Banje” na teritoriji grada Novog Pazara.

Član 2.

Područje „Novopazarske Banje” obuhvata prostor u ukupnoj površini od 2418 ha 58 a i 33 m2 čije granice čine sledeće katastarske parcele:

1) KO Cokoviće: k.p. br. 26, 27, 25, 22, 19/2, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 85, 79, 78, 77, 97, 98, 982, 49, 143, 146, 147, 142, 139, 140, 301, 305, 304, 302, 284, 285, 283, 282, 273, 275, 272/1, 272/3, 272/2, 271, 267, 266, 264, 263, 984, 985, 588, 561, 562, 564, 551, 555, 499, 507, 505, 543, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 955, 954, 953, 527;

2) KO Brestovo: k.p. br. 6, 9, 11, 234, 235, 237, 283, 278, 294, 292;

3) KO Pasji Potok: k.p. br. 33, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 48, 49, 72, 71, 70, 69, 50, 68, 54, 55, 356, 357, 359, 411, 412, 413, 420, 425, 426;

4) KO Izbice: k.p. br. 63, 68, 70, 71/1, 72, 79, 83, 84, 2108, 2109, 2128, 2129, 2132, 2607, 2008, 2007, 2003, 1992, 1995, 1965, 1964, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958/1, 1957, 1956, 1955, 2597, 1171, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1179, 1180, 1643, 1650, 1651, 1652, 1654, 1656, 1653, 1652, 1651, 1650, 1648, 1647, 1646, 1582, 1591, 1592, 1307, 1308, 1309, 1310, 1313/7, 1313/8, 1313/15, 1313/16, 1313/17, 1317/1, 1317/2, 1322, 1321, 1320, 1319, 1318, 1316/1, 1316/2, 1315, 2601, 1251, 1249, 1247/8, 1247/7, 1247/9, 1248/2, 1248/1, 2600, 198, 197/1, 197/2, 196, 194, 189/1, 193, 188/2, 188/1, 187/1, 187/2, 186/3, 186/4, 144, 136/3, 135/1, 135/5, 135/4, 135/3, 134/6, 134/13, 134/15, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/1, 140/1, 143/1, 143/1, 143/5, 143/4, 143/8, 143/2;

5) KO Banja: k.p. br. 373, 372, 365, 366, 367, 288, 286, 285, 277, 276, 275, 274, 283/3, 273, 268, 267, 300, 261, 254, 255, 256, 251/2, 251/1, 449/1, 450/1, 235/2, 450/3, 247/1, 224/1, 223/1, 222, 175, 169, 162, 161, 159, 446, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar