Uredba o energetski zaštićenom kupcu (sa Zaključkom)

U R E D B U

O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, izvor i način obezbeđivanja sredstava za isporuku određenih količina električne energije i prirodnog gasa, pod posebnim uslovima i način vođenja evidencije energetski zaštićenih kupaca.

Član 2.

Energetski zaštićen kupac u smislu ove uredbe je domaćinstvo (pojedinac, porodica) koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa.

Član 3.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca su:

1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;

2) broj članova domaćinstva;

3) imovno stanje.

Član 4.

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod i to:

1) do 12.900,00 dinara za domaćinstva sa jednim članom;

2) do 18.786,00 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;

3) do 24.672,00 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;

4) do 30.558,00 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Pored prihoda iz stava 1. ovog člana uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca je neposedovanje drugog stambenog prostora, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama domaćinstva.

Član 5.

Postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca pokreće se podnošenjem zahteva za sticanje statusa (u daljem tekstu: zahtev) nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Zahtev sadrži podatke o podnosiocu zahteva i članovima domaćinstva, a naročito o:

broju članova domaćinstva;

ukupnim mesečnim primanjima i prihodima domaćinstva;

imovnom stanju, nepokretnostima i prihodima o nepokretnostima.

Podnosilac zahteva uz zahtev prilaže sledeće dokaze:

1) dokaz o broju članova domaćinstva (izvod iz matične knjige rođenih (IMKR), izvod iz matične knjige venčanih (IMKV), izjavu dva svedoka datu pred nadležnim organom);

2) dokaz o ukupnim mesečnim primanjima (ček od penzije, uverenje nadležnog organa, odnosno poslodavca, za decu stariju od 15 godina da su na redovnom školovanju, a za nezaposlene uverenje nadležnog zavoda za zapošljavanje);

3) dokaz nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti;

4) uverenje poreske uprave da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju;

5) poslednji račun za električnu energiju odnosno za prirodni gas.

Dokazi iz stava 3. ovog člana pribavljaju se za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.

U slučaju da podnosilac zahteva za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca nema ugovor o prodaji električne energije ili prirodnog gasa, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, zahtev sadrži i podatke o zakupu stana ili neki drugi dokument kojim se dokazuje da domaćinstvo boravi u stanu u kome je kupac po ugovoru o prodaji električne energije ili prirodnog gasa drugo lice.

Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečijeg dodatka, koji su to pravo ostvarili po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, stiču status energetski zaštićenog kupca bez podnošenja zahteva na osnovu podataka kojima raspolaže ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite, a u skladu sa uslovima iz člana 4. ove uredbe.

Član 6.

Uverenje o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca iz člana 5. stav 1. ove uredbe izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Uverenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o količini električne energije ili prirodnog gasa za koji se umanjuje mesečna obaveza.

Član 7.

Uverenje o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca se izdaje sa rokom važenja do kraja kalendarske godine.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana podnosi se novi zahtev.

Član 8.

Ako u roku važenja uverenja nastanu promene u podacima na osnovu kojih je uverenje izdato, imalac statusa energetski zaštićenog kupca je dužan da organu koji je izdao uverenje podnese zahtev za izmenu uverenja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokumentacija o nastalim promenama.

Energetski zaštićeni kupac gubi status ukoliko prestane da ispunjava uslov iz člana 4. ove uredbe.

Član 9.

Energetski zaštićeni kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno prirodnog gasa, na sledeći način:

1) za električnu energiju, za sve mesece:

(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 120 kWh mesečno;

(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana od 160 kWh mesečno;

(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova od 200 kWh mesečno;

(4) za domaćinstva sa šest i više članova od 250 kWh mesečno.

2) za prirodni gas, za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:

(1) za domaćinstvo sa jednim članom od 35 m³ mesečno;

(2) za domaćinstvo sa dva i tri člana od 45 m³ mesečno;

(3) za domaćinstva sa četiri i pet članova od 60 m³ mesečno;

(4) za domaćinstva sa šest i više članova od 75 m³ mesečno.

Umanjenje mesečne obaveze utvrđuje se množenjem količine iz stava 1. tačka 1) ovog člana sa utvrđenom višom dnevnom tarifom iz zelene zone za potrošače iz kategorije Široka potrošnja sa dvotarifnim merenjem uvećanom za 10%.

Umanjenje mesečne obaveze utvrđuje se množenjem količine iz stava 1. tačka 2) ovog člana sa tarifom „energent” za potrošače iz grupe domaćinstva koje snabdeva JP „Srbijagas” uvećanom za 5%.

Član 10.

Energetski zaštićeni kupac može steći pravo na umanjenje mesečne obaveze samo za određene količine električne energije ili za određene količine prirodnog gasa, a ne kumulativno.

Energetski zaštićeni kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze ako je mesečna potrošnja manja od dvostruke količine električne energije ili prirodnog gasa iz člana 9. stav 1. ove uredbe.

U slučaju da je ostvarena mesečna potrošnja električne energije ili prirodnog gasa između 2 i 2,5 puta veća od količine iz člana 9. stav 1. ove uredbe, energetski zaštićeni kupac ima pravo na polovinu umanjenja mesečne obaveze iz člana 9. stav 1. ove uredbe.

Energetski zaštićeni kupac čija je ostvarena mesečna potrošnja električne energije ili prirodnog gasa veća od 2,5 puta od količina iz člana 9. stav 1. ove uredbe, nema pravo na umanjenje mesečne obaveze.

Ukoliko je mesečni račun za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gas, manji od izračunatog umanjenja mesečne obaveze iz člana 9. stava 1. ove uredbe, umanjenje će biti obračunato u visini stvarnog mesečnog računa.

Član 11.

Zaštita energetski zaštićenih kupaca se ostvaruje na osnovu akta koji ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite i nadležni organ jedinica lokalne samouprave direktno dostavljaju energetskom subjektu nadležnom za snabdevanje, radi ostvarivanja prava iz člana 9. ove uredbe.

Akt iz stava 1. ovog člana, u formi spiska, sa podacima o imenu i prezimenu energetski zaštićenog kupca, adresi, jedinstvenom matičnom broju građana i podacima o mernom uređaju za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gas, dostavlja se u elektronskoj i štampanoj formi energetskom subjektu nadležnom za snabdevanje.

Član 12.

Sredstva za zaštitu energetski zaštićenih kupaca obezbediće Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” i Javno preduzeće „Srbijagas”, do uspostavljanja bilansnih mogućnosti budžeta Republike Srbije.

Član 13.

O statusu energetski zaštićenog kupca vodi se evidencija.

Evidenciju iz stava 1. ovog člana vode energetski subjekti za snabdevanje u elektronskom obliku, na osnovu podataka dobijenih od ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite kao i jedinica lokalne samouprave, koju kvartalno dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove energetike.

Član 14.

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu jedinice lokalne samouprave koji je izdavalac uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca, ako izda uverenje suprotno odredbama ove uredbe.

Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kazniće se imalac statusa energetski zaštićenog kupca koji ne postupi u skladu sa članom 8. ove uredbe.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. aprila 2013. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 21. marta 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), na predlog Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. U Uredbi o energetski zaštićenom kupcu koju je Vlada donela na sednici održanoj 22. februara 2013. godine, a koja nije objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije” u članu 12. posle reči: ,, Elektroprivreda Srbije” dodaju se reči i zapeta: ,,i Javno preduzeće ,,Srbijagas”,”.

2. Zadužuje se Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine da u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo pripremi prečišćen tekst Uredbe iz tačke 1. ovog zaključka i dostavi ga na potpisivanje, u skladu sa Poslovnikom Vlade.

3. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo i Generalnom sekretarijatu Vlade.

05 Bro:

U Beogradu, 21. marta 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Aleksandar Vučić

[pic]

Ostavite komentar