Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Na osnovu člana 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se sadržina i način vođenja evidencije o stanju, vrednosti i kretanju nepokretnosti u javnoj svojini koju vode korisnici i nosioci prava korišćenja, rokovi za dostavljanje podataka Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) i način vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, koju vodi Direkcija.

Član 2.

Organi i organizacije Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, društva kapitala, zavisna društva kapitala, ustanove, javne agencije i druga pravna lica, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kao korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja vode posebnu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste, na način propisan ovom uredbom.

Posebnu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini koje se ne nalaze na korišćenju kod korisnika iz stava 1. ovog člana, a stečene su po sili zakona, vodi Direkcija, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, na način propisan ovom uredbom.

Ukoliko nepokretnost u javnoj svojini koristi istovremeno veći broj korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja, podatke o površini i vrednosti za tu nepokretnost vodi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa za nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno nadležni organ za nepokretnosti u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, i te podatke dostavlja Direkciji, na način propisan ovom uredbom.

Član 3.

Posebnu evidenciju nepokretnosti korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja vode za:

1) zemljište u javnoj svojini (građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište);

2) službenu zgradu, poslovni prostor i delove zgrade;

3) stambenu zgradu, stan, garažu i garažno mesto;

4) nepokretnost za reprezentativne potrebe;

5) nepokretnost za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

6) druge građevinske objekte.

Član 4.

Posebna evidencija o vrednosti, stanju i kretanju nepokretnosti u smislu ove uredbe, obuhvata:

1) nabavnu vrednost nepokretnosti;

2) ispravku vrednosti nepokretnosti;

3) sadašnju knjigovodstvenu vrednost po poslednjem godišnjem popisu u trenutku sastavljanja bilansa stanja korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja, odnosno po poslednjem izvršenom popisu (u slučajevima statusne promene, promene pravne forme, otvaranja odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije i stečaja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom);

4) kretanje, odnosno promene na nepokretnosti u stanju i vrednosti, koje su rezultat raspolaganja nepokretnostima (davanje na korišćenje, davanje u zakup, prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine uključujući i razmenu, otuđenje, zasnivanje hipoteke, ulaganje u kapital), pribavljanje, dogradnja, promena namene i sl.

Član 5.

Posebna evidencija nepokretnosti iz čl. 3. i 4. ove uredbe sadrži podatke o:

1) nosiocu prava javne svojine;

2) korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja na nepokretnosti: naziv, sedište, adresa, matični broj, delatnost;

3) nepokretnosti: vrsta nepokretnosti, mesto i adresa gde se nepokretnost nalazi, površina, spratnost objekta, struktura i broj posebnog dela objekta, katastarska parcela, list nepokretnosti, katastarska opština;

4) ispravi o svojini, osnovu korišćenja i vrednosti nepokretnosti iz člana 4. ove uredbe;

5) vrsti i razlozima promene podataka.

Član 6.

Korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja koji vodi posebnu evidenciju nepokretnosti u obavezi je da:

1) prikupi podatke o svim nepokretnostima koje su predmet evidencije;

2) pribavi isprave o pravu korišćenja, odnosno o statusu korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja i pravu svojine;

3) pribavi isprave kojima se obezbeđuje upis prava svojine u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima, ukoliko upis nije izvršen;

4) obezbedi dokaze i činjenice na osnovu kojih se koristi nepokretnost, ukoliko se ne raspolaže potrebnim ispravama o pravu korišćenja;

5) pribavi ostale podatke koji su neophodni za vođenje evidencije;

6) popunjava propisane obrasce i blagovremeno ih dostavlja;

7) formira dosije i trajno čuva podatke iz posebne evidencije nepokretnosti.

Član 7.

Posebna evidencija nepokretnosti u javnoj svojini vodi se pojedinačno za svaku nepokretnost na Obrascu NEP-JS – Podaci o nepokretnosti u javnoj svojini i korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Podatke iz posebne evidencije nepokretnosti iz čl. 3. i 4. ove uredbe, organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i javna preduzeća, društva kapitala, zavisna društva kapitala, ustanove, javne agencije i druga pravna lica, čiji je osnivač Republika Srbija, kao i Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, za nepokretnost iz člana 2. stav 3. ove uredbe, dostavljaju na Obrascu NEP-JS u pisanoj i elektronskoj formi Direkciji, koja saglasno članu 64. st. 3. i 7. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13 – u daljem tekstu: Zakon) vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini.

Podatke iz posebne evidencije nepokretnosti iz čl. 3. i 4. ove uredbe, javna preduzeća, društva kapitala, zavisna društva kapitala, ustanove ili druga pravna lica, čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave za nepokretnost iz člana 2. stav 3. ove uredbe, dostavljaju na Obrascu NEP-JS u pisanoj i elektronskoj formi nadležnom organu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, koji saglasno članu 64. st. 8. i 9. Zakona vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Zbirne podatke o nepokretnostima iz stava 3. ovog člana, nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave vodi i dostavlja Direkciji na Obrascu ZOS – JS – Podaci o stanju nepokretnosti u javnoj svojini po vrstama i vrednosti, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8.

Ukoliko Direkcija, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine i nadležni organ jedinice lokalne samouprave, utvrdi da za određenu nepokretnost u javnoj svojini nisu dostavljeni svi podaci propisani ovom uredbom, zatražiće da korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja u roku od najduže 15 dana dostavi tražene podatke.

Sve podatke o promenama na nepokretnosti u javnoj svojini, korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja su dužni da dostave u roku od 30 dana od dana nastale promene, na Obrascu NEP-JS.

Korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja su odgovorni za tačnost, sveobuhvatnost i ažurnost podataka iz posebnih evidencija nepokretnosti u javnoj svojini, koje vode i dostavljaju Direkciji, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine ili nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, radi vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

Član 9.

Korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja, uz obrazac iz člana 7. stav 1. ove uredbe, dužan je da dostavlja ispravu o pravu javne svojine i pravu korišćenja na nepokretnosti, odnosno dokaze i činjenice na osnovu kojih koristi nepokretnost, ukoliko ne raspolaže ispravom.

Isprave i dokazi iz stava 1. ovog člana, dostavljaju se u pisanoj formi i elektronskim putem (skenirano).

Član 10.

Jedinstvenu evidenciju nepokretnosti čini dosije za svakog korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja sa Obrascem NEP-JS i celokupnom dokumentacijom na osnovu koje je nepokretnost evidentirana i zbirni podaci o nepokretnostima po vrstama i vrednosti.

Direkcija vodi jedinstvenu evidenciju svih nepokretnosti u javnoj svojini koju čine: podaci iz posebnih evidencija korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije, zbirni podaci o stanju nepokretnosti iz jedinstvene evidencije koju vodi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i podaci iz posebnih evidencija iz člana 2. st. 2. i 3. ove uredbe.

Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave vodi jedinstvenu evidenciju svih nepokretnosti u svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave koju čine: podaci iz posebne evidencije korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave iz člana 7. stav 3. ove uredbe, podaci iz posebnih evidencija iz člana 2. st. 2. i 3. ove uredbe, kao i zbirni podaci o stanju nepokretnosti iz jedinstvene evidencije.

Na osnovu podataka iz st. 2. i 3. ovog člana Direkcija vodi zbirnu evidenciju o stanju nepokretnosti u javnoj svojini po vrstama i vrednosti, na Obrascu ZOS-JS iz člana 7. stav 4. ove uredbe.

Član 11.

Jedinstvena evidencija nepokretnosti sadrži i evidenciju korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja u javnoj svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koja se vodi prema spisku korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja u javnoj svojini, po azbučnom redu.

Nadležni organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dužan je da spisak korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnosti autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i svaku promenu spiska, dostavlja Direkciji, zajedno sa obrascem ZOS-JS u rokovima predviđenim članom 12. stavom 2. ove uredbe.

Član 12.

Korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja iz člana 7. stav 2. ove uredbe, za svaku godinu, Direkciji dostavlja podatke, iz posebnih evidencija, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini, odnosno po poslednjem izvršenom popisu (u slučajevima statusne promene, promene pravne forme, otvaranja odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije i stečaja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom), na Obrascu ZOS-JS, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, najkasnije do 28. februara tekuće godine, u pisanoj formi i elektronskim putem.

Organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležan za vođenje jedinstvene evidencije, iz člana 7. stav 3. ove uredbe, za svaku godinu, Direkciji dostavlja zbirne podatke iz jedinstvene evidencije, po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini, na Obrascu ZOS-JS sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, najkasnije do 10. februara tekuće godine, u pisanoj formi i elektronskim putem.

Član 13.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, Vojnobezbednosna agencija, Vojnoobaveštajna agencija i Bezbednosno-informativna agencija, dostavljaju Direkciji godišnje izveštaje o stanju nepokretnosti u svojini Republike Srbije koje koriste, osim za nepokretnosti za posebne namene, na Obrascu ZOS-JS, najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Član 14.

Održavanje jedinstvene evidencije nepokretnosti obuhvata:

1) praćenje i utvrđivanje nastalih promena;

2) pružanje stručne pomoći korisnicima, odnosno nosiocima prava korišćenja u pogledu vođenja evidencija;

3) provođenje utvrđenih promena kroz evidenciju u roku od 30 dana od dana saznanja za promene;

4) obezbeđenje uslova za izveštavanje;

5) druge poslove vezane za održavanje evidencije.

Član 15.

Direkcija će uspostaviti program automatske obrade podataka za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao web aplikaciju, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 16.

Korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini dužni su da usklade svoje programe automatske obrade podataka za vođenje posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini sa programom iz člana 15. ove uredbe najkasnije do 28. februara 2015. godine, sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, od kojeg datuma započinje vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, primenom elektronskih sredstava za dostavljanje, obradu i skladištenje podataka.

Član 17.

Do sticanja prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom, svi korisnici odnosno nosioci prava korišćenja podatke o evidenciji nepokretnosti u državnoj svojini dostavljaju Direkciji u skladu sa Uredbom o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 27/96).

Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 27/96) prestaje da važi 28. februara 2015. godine.

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 4. jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Obrazac NEP-JS

PODACI O NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI I KORISNIKU, ODNOSNO NOSIOCU PRAVA KORIŠĆENJA

A. NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (izabran kvadrat popuniti čekiranjem ⎭)

♦ Republika Srbija

♦ AP Vojvodina

♦ Jedinica lokalne samouprave

PIB

♦ potkrovlje – tavan

5) STRUKTURA I BROJ POSEBNOG DELA OBJEKTA

Struktura

12) NEPOKRETNOST NEMA ISKAZANU VREDNOST ( (kvadrat popuniti čekiranjem ⎭)

G. VRSTA PROMENE U EVIDENCIJI (izabran kvadrat popuniti čekiranjem ⎭)

♦ upis nepokretnosti

♦ promena podataka

♦ brisanje podataka

D. RAZLOZI PROMENE PODATAKA (izabran kvadrat popuniti čekiranjem ⎭)

♦ otuđenje nepokretnosti, ♦ prenos prava korišćenja,

♦ ulaganje nepokretnosti u kapital, ♦ zasnivanje hipoteke na nepokretnosti,

♦ pribavljanje, dogradnja, i sl. ♦ davanje nepokretnosti u zakup

♦ prenos prava javne svojine ♦ promena bilo kog drugog podatka propisanog

na drugog nosioca javne svojine NEP-JS obrascem.

uključujući i razmenu

♦ promena namene,

Datum popunjavanja 1. Građevinsko zemljište 2. Poljoprivredno zemljište 3. Šumsko zemljište 4 Drugo zemljište 5. Službena zgrada 6 Poslovni prostor 7. Delovi zgrade 8. Stambena zgrada 9. Stan 10. Garaža 11. Garažno mesto 12. Nepokretnost za reprezentativne potrebe 13. Nepokretnost za potrebe diplomat-skih i konzularnih predstavništava u zemlji i inostranstvu 14. Drugi građevinski objekat

Datum popunjavanja

M.P. Odgovorno lice

___________________

O b r a z l o ž e nj e

I. Zakonski osnov za donošenje Uredbe

Zakonski osnov za donošenje Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini je član 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13), kojim je utvrđeno da će Vlada uredbom propisati sadržinu i način vođenja evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, a koji su dužni da vode posebnu evidenciju o stanju, vrednosti i kretanju sredstava u javnoj svojini, rokove dostavljanja podataka i način vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini. Zakonski osnov je i član 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14).

II. Razlozi za donošenje Uredbe

Odredbom člana 64. Zakona o javnoj svojini, utvrđuje se nadležnost i način vođenja, kako posebne evidencije o stanju, vrednosti i kretanju sredstava u javnoj svojini koje su na korišćenju kod organa i organizacija Republike Srbije, organa i organizacija autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća, društva kapitala, zavisnih društava kapitala, ustanova, javnih agencija ili drugih pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, tako i nadležnost i način vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije, jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini autonomne pokrajine i jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave.

Na osnovu podataka iz posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koju koristi i vodi javno preduzeće, društvo kapitala, zavisno društavo kapitala, ustanova, javna agencija ili drugo pravno lice čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, nadležni organ autonomne pokrajine odnosno jedinice lokalne samouoprave vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave, saglasno članu 64. stav 9. Zakona o javnoj svojini.

Na osnovu podataka iz posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koju koriste i vode organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouoprave, podataka iz posebne evidencije nepokretnosti koju koristi i vodi javno preduzeće, društvo kapitala, zavisno društavo kapitala, ustanova, javna agencija ili drugo pravno lice čiji je osnivač Republika Srbija i podataka iz jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave, Republička Direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini saglasno članu 64. stav 3. Zakona o javnoj svojini.

Takođe, Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period 2013. – 2018. godine ( „Službeni glasnik RS”, broj 79/13), u okviru vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini predviđena je mera, odnosno aktivnost koju treba da sprovede Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, a to je: uspostavljena potpuna evidencija o imovini u javnoj svojini i njenim korisnicima kroz izradu i redovno ažuriranje potpune evidencije o imovini u javnoj svojini i njenim korisnicima i njeno objavljivanje, odnosno održavanje jedinstvenih evidencija nepokretnosti u javnoj svojini svih nosilaca javne svojine kroz redovno ažuriranje i praćenje kretanja sredstava u javnoj svojini.

Dalje, Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji ( „Službeni glasnik RS”, broj 9/14 i 42/14) u poglavlju III. A. 4. Razvoj E uprave, predviđa upotrebu IKT u sistemu javne uprave. Navedena strategija upućuje na vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini kao elektronske baze podataka putem web aplikacije.

Uspostavljanjem jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini svih titulara javne svojine na način predviđen ovom uredbom, preuzimanjem pojedinačne odgovornosti svakog korisnika sredstava u javnoj svojini za tačnost, sveobuhvatnost i ažurnost podataka iz posebnih evidencija nepokretnosti u javnoj svojini, stvaraju se uslovi za tačnu, potpunu, ažurnu i na zakonu zasnovanu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini i samim tim kvalitetnije izveštavanje Vlade o stanju nepokretnosti u javnoj svojini, saglasno članu 71. Zakona o javnoj svojini od strane Direkcije.

III. Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Član 1. utvrđuje šta je predmet Uredbe.

Član 2. utvrđuje obuhvat korisnika stvari u javnoj svojini koji su dužni da vode posebnu evidenciju o vrsti, stanju, vrednosti i kretanju nepokretnosti u javnoj svojini koju koriste, nadležni organ za vođenje posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koje su stečene po sili zakona i koje se ne nalaze na korišćenju kod korisnika, kao i nadležni organ za vođenje podataka o površini i vrednosti nepokretnosti koju istovremeno koristi veći broj korisnika.

Član 3. propisuje vrste nepokretnosti o kojima se vodi posebna evidencija nepokretnosti u javnoj svojini.

Član 4. propisuje šta posebna evidencija o vrednosti, stanju i kretanju nepokretnosti obuhvata.

Član 5. propisuje sadržinu podataka o pojedinačnoj nepokretnosti koja je predmet evidencije.

Član 6. propisuje postupak i procedure izrade posebnih evidencija nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja.

Član 7. propisuje način vođenja posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini putem popune propisanih obrazaca koji su sastavni deo ove uredbe u pisanoj i elektronskoj formi i dostavljanje istih nadležnom organu.

Član 8. reguliše postupanje Direkcije, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u slučaju dobijanja nepotpunih podataka iz posebnih evidencija od strane korisnika, odnosno nosioca prva korišćenja, propisuje rok u kojem su isti dužani da otklone uočene nedostatke, rok za dostavljanje podataka o promenama na nepokretnostima u javnoj svojini, kao i pojedinačnu odgovornost korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja za tačnost, sveobuhvatnost i ažurnost podataka iz posebnih evidencija nepokretnosti u javnoj svojini koju vode i dostavljanju tih podataka Direkciji, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine ili nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, radi vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

Član 9. propisuje obavezu korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja da uz propisan obrazac dostavlja i dokaze o pravu javne svojine i pravnom osnovu korišćenja predmetne nepokretnosti.

Član 10. propisuje sadržaj i nadležni organ za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave kao i sadržaj i način vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koju vodi Direkcija saglasno članu 64. stav 3. Zakona.

Član 11. propisuje da jedinstvena evidencija nepokretnosti sadrži i evidenciju korisika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave kao i način vođenja iste.

Član 12. propisuje obavezu korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije da Direkciji po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini odnosno po poslednjem izvršenom popisu (u slučajevima statusne promene, promene pravne forme, otvaranja odnosno zaključenja postupka redovne likvidacije i stečaja kao i drugim slučajevima predviđenim zakonom) dostavlja podatke iz posebnih evidencija na obrascu ZOS-JS sa stanjem na dan 31. decembar prethodne godine kao i rokove za dostavljanje istih.

Stavom 2. ovog člana propisna je obaveza nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave da za svaku godinu Direkciji dostavlja zbirne podatke iz jedinstvene evidencije po izvršenom godišnjem popisu nepokretnosti u javnoj svojini na obrascu ZOS-JS sa stanjem na 31. decembar prethodne godine kao i rokove za dostavljanje istih.

Član 13. Saglasno članu 71. stav 2. Zakona o javnoj svojini, propisana je obaveza za Ministarstvo nadležno za poslove odbrane i Ministarstva nadležno za unutrašnje poslove da do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu Direkciji podnose godišnji izveštaj o stanju nepokretnosti u svojini Republike Srbije koje koriste.

Imajući u vidu specifičnost ovih državnih organa koji u obavljanju svojih nadležnosti koriste nepokretnosti za posebne namene koje služe za potrebe bezbednosti i koje imaju poverljiv karakter predviđen Uredbom o sredstvima za posebne namene („Službeni glasnik RS”, br. 29/05 i 7/10) za potrebe ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i Uredbom o sredstvima posebne namene („Službeni glasnik RS”, br. 82/08 i 47/10), za potrebe ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije, pa nepokretnosti za posebne namene ne mogu biti predmet jedinstvene evidencije nepokretnosti koju vodi Direkcija s obzirom da je ista javnog karaktera.

Član 14. propisuje način staranja Direkcije o održavanju jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

Član 15. predviđa da će Direkcija uspostaviti program automatske obrade podataka za vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao web aplikaciju, kroz IT projekat jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koji treba da predstavlja savremenu informatičku podršku svim poslovnim funkcijama koje će omogućiti sprovođenje Zakona o javnoj svojini u oblasti vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini. Predloženi rok od šest meseci za uspostavljanje ovog programa u skladu je sa informatičkim procedurama i standardima s obzirom da je za implementaciju IT projekta potrebno sprovesti niz aktivnosti (snimanje postojećeg stanja evidencije, definisanje projektnog zadatka, raspisivanje tendera, razvoj projekta, migracija podataka iz postojeće baze u novo softversko rešenje, testiranje projekta, izrada korisničkog uputstva, edukacija i obuka kadrova po korisničkom uputstvu i sl.).

Član 16. propisuje obavezu korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja da uskladi svoje programe automatske obrade podataka vođenja posebnih evidencija nepokretnosti u javnoj svojini saglasno ovoj uredbi zaključno sa 28. februara 2015. godine, od kog datuma počinje primena elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka o nepokretnostima u javnoj svojini.

Član 17. propisuje da do sticanja prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom, svi korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja podatke o evidenciji nepokretnosti u državnoj svojini dostavljaju Direkciji u skladu sa Uredbom o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini ( „Službeni glasnik RS”, broj 27/96), saglasno članu 87. Zakona o javnoj svojini, kao i rok prestanka važenja ove uredbe.

Član 18. propisuje da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sproveđenje Uredbe

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu za Republičku direkciju za imovinu Republike Srbije na aproprijaciji 5151- nematerijalna imovina za namene kompjuterskih softvera i ostale nematerijalne troškove predviđena su sredstva od 1.500.000,00 dinara, koja sredstva se nakon predložene uštede u postupku rebalansa budžeta, svode na iznos od 1.250.000,00 dinara.

Za sprovođenje nadležnosti Direkcije utvrđenih Zakonom o javnoj svojini, a koja se odnosi na vođenje jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao i za sprovođenje člana 15. Uredbe, nužno je pristupiti izradi novog softverskog rešenja, kao web aplikacije – IT projekta jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini. Iz navedenih razloga u 2014. godini planiran je iznos od 1.000.000 dinara na kontu nematerijalna imovina-kompjuterski softveri.

Kako su planirana sredstva nedovoljna za realizaciju ovog projekta, potrebna su dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije, ukoliko finansiranje bude preko razdela ove Direkcije.

Obrazac NEP-JS

PODACI O NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI I KORISNIKU, ODNOSNO NOSIOCU PRAVA KORIŠĆENJA

A. NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (izabran kvadrat popuniti čekiranjem ⎭)

♦ Republika Srbija

♦ AP Vojvodina

♦ Jedinica lokalne samouprave

ŠIFRA DELATNOSTI

PIB

Jedinstven broj korisnika javnih sredstava kod Uprave za trezor

LICE ZA KONTAKT

♦ potkrovlje – tavan

5) STRUKTURA I BROJ POSEBNOG DELA OBJEKTA

Struktura

List nepokretnosti

Katastarska opština

7) ISPRAVE O SVOJINI

List nepokretnosti

12) NEPOKRETNOST NEMA ISKAZANU VREDNOST ( ( kvadrat popuniti čekiranjem ⎭)

G. VRSTA PROMENE U EVIDENCIJI (izabran kvadrat popuniti čekiranjem ⎭)

♦ upis nepokretnosti

♦ promena podataka

♦ brisanje podataka

D. RAZLOZI PROMENE PODATAKA (izabran kvadrat popuniti čekiranjem ⎭)

♦ otuđenje nepokretnosti, ♦ prenos prava korišćenja,

♦ ulaganje nepokretnosti u kapital, ♦ zasnivanje hipoteke na nepokretnosti,

♦ pribavljanje, dogradnja, i sl. ♦ davanje nepokretnosti u zakup,

♦ prenos prava javne svojine ♦ promena bilo kog drugog podatka propisanog

na drugog nosioca javne svojine NEP-JS obrascem.

uključujući i razmenu

♦ promena namene,

Datum popunjavanja god.

M.P. Odgovorno lice

______________________

Obrazac ZOS-JS

ZBIRNI PODACI O STANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI PO VRSTAMA I VREDNOSTI

za________________________________________________

na dan _______________godine

Red br. Vrsta nepokretnosti Broj jedinica nepokre-tnosti Površina Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Sadašnja knjigovodstvena vrednost po poslednjem godišnjem popisu korisnika, odnosno nosioca prava korišćenja 1. Građevinsko zemljište 2. Poljoprivredno zemljište 3. Šumsko zemljište 4. Drugo zemljište 5. Službena zgrada 6. Poslovni prostor 7. delovi zgrade 8. Stambena zgrada 9. Stan 10. Garaža 11. Garažno mesto 12. Nepokretnost za reprezentativne potrebe 13. Nepokretnost za potrebe diplomat-skih i konzularnih predstavništava u zemlji i inostranstvu 14. Drugi građevinski objekat

Datum popunjavanja

M.P. Odgovorno lice

___________________

Ostavite komentar