Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru

Na osnovu člana 43. stav 8. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, broj 36/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05−ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12−US, 72/12, 7/14−US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZGLEDU OBRASCA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se izgled obrasca i način vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru (u daljem tekstu: evidencija).

Član 2.

O inspekcijskom nadzoru, za potrebe praćenja stanja u određenoj oblasti i potrebe praćenja rada, svaki inspektor vodi evidenciju.

Evidencija o inspekcijskom nadzoru vodi se u elektronskoj formi u okviru funkcionalnog jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije na način propisan ovom uredbom, nakon njegovog uspostavljanja.

Do prelaska na jedinstveni informacioni sistem za inspekcije, inspekcije vode evidenciju u pisanoj formi ili u elektronskoj formi u okviru sopstvenih softverskih rešenja.

Evidencija se vodi po načelima urednosti i tačnosti, a po hronološkom redu.

Član 3.

Evidencija, pored podataka utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, sadrži i:

podatke o vršenju zajedničkog nadzora i razlozima za zajednički nadzor;

podatak da li je nadzor vršen nad registrovanim ili neregistrovanim subjektom, odnosno subjektom iz člana 33. stav 2. Zakona o inspekcijskom nadzoru;

podatke vezane za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora;

podatke o podnosiocu predstavke;

podatak o procenjenom riziku kod nadziranog subjekta;

podatke o žalbi i postupku po žalbi;

podatke o izvršenju rešenja;

podatke o pritužbama na rad inspektora;

datum unosa podataka i promene podataka u evidenciji;

podatke o inspektoru, odnosno drugom licu koje je unelo podatke u evidenciju.

Član 4.

Evidencija se vodi na obrascu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Podaci iz člana 3. ove uredbe unose se obeležavanjem izabrane opcije ili više opcija istovremeno, odnosno unošenjem teksta u za to predviđena polja.

Podatke u evidenciju unosi inspektor i službenik ovlašćen za vršenje inspekcijskog nadzora, odnosno drugo ovlašćeno lice po nalogu inspektora ili službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, odnosno rukovodioca inspekcije.

Inspektor, odnosno drugo ovlašćeno lice je dužno da podatke o sprovedenom nadzoru unese u evidenciju u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika, preduzete radnje i prijema akta, odnosno saznanja za činjenicu koja se unosi u evidenciju.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 30. aprila 2016. godine.

05 Broj: 110-9963/2015

U Beogradu, 19. septembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Obrazac

EVIDENCIJA PODATAKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

I. PODACI O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Vrsta inspekcijskog nadzora( redovni( vanredni( kontrolni( dopunskiRazlozi za vanredan inspekcijski nadzor:( neophodnost preduzimanja hitnih mera radi sprečavanja ili otklanjanja neposredne opasnosti po __________________________________________________________________(navođenje zaštićenog dobra, prava ili interesa)( posle donošenja godišnjeg plana inspekcijskog nadzora procenjeno je da je rizik visok ili kritičan ili su se promenile okolnosti( nadzor je zahtevao nadzirani subjekat( utvrđujući nadzor( potvrđujući nadzor( postupanje po predstavci pravnog ili fizičkog licaOblik inspekcijskog nadzora( kancelarijski( terenski( kancelarijski i terenskiPodaci o nalogu za inspekcijski nadzor( DaIme i prezime lica koje je izdalo nalog: __________________________________Funkcija lica koje je izdalo nalog: _______________________________________Broj i datum izdavanja naloga: _____________________________________________Predmet naloga:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( NeDopunski nalog( DaIme i prezime lica koje je izdalo nalog: _________________________________Funkcija lica koje je izdalo nalog: ______________________________________Broj i datum izdavanja naloga: ___________________________________________Predmet naloga:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( NeZaseban nalog (član 16. Zakona o inspekcijskom nadzoru)( DaIme i prezime lica koje je izdalo nalog: __________________________________Funkcija lica koje je izdalo nalog: ______________________________________Broj i datum izdavanja naloga: ___________________________________________Predmet naloga:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( Ne

II. PODACI O INSPEKCIJI

Inspekcija koja je vršila nadzorNaziv inspekcije_______________________________________________________Ministarstvo / organ: ___________________________________________________Inspekcijski nadzor je izvršen kao:( samostalan( zajedničkiInspekcija koja je upravljala zajedničkim inspekcijskim nadzorom: _____________________________________________________________________Inspekcije koje su učestvovale u zajedničkom inspekcijskom nadzoru: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Razlozi za zajednički inspekcijski nadzor:( sprečavanje ili otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, imovinu veće vrednosti, životnu sredinu ili biljni ili životinjski svet( visok ili kritičan rizik kod nadziranog subjekta ( preduzimanje hitnih mera koje ne trpe odlaganje( složenost inspekcijskog nadzora ili značaj sprečavanja ili otklanjanja nezakonitosti, odnosno štetnih posledica( dobijanje na brzini nadzora, uštedi troškova i smanjenju gubitka vremena nadziranog subjekta i inspektora( provera predstavke koja je u delokrugu dve ili više inspekcija( sprečavanje obavljanja delatnosti i vršenja aktivnosti neregistrovanih subjekata koja je u delokrugu dve ili više inspekcija( drugi slučajevi: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3) Podaci o inspektoru koji je vršio nadzor Inspekcijski nadzor je izvršio/li inspektor/i:Ime i prezime: __________________________________________________________Broj službene legitimacije:_______________________________________________Ime i prezime: __________________________________________________________Broj službene legitimacije:_______________________________________________Ime i prezime: __________________________________________________________Broj službene legitimacije:_______________________________________________Ime i prezime: __________________________________________________________Broj službene legitimacije:_______________________________________________

III. PODACI O NADZIRANOM SUBJEKTU I ZASTUPNIKU, ODNOSNO OVLAŠĆENOM LICU

1) Inspekcijski nadzor je izvršen kod nadziranog subjekta koji je:

( Registrovani subjekat

( Neregistrovani subjekat / Subjekat iz člana 33. stav 2. Zakona o inspekcijskom nadzoru

2) Podaci o nadziranom subjektu

( Pravno lice

Poslovno ime i naziv: __________________________________________________

PIB: _________________________________________________________________

Matični broj: ______________________________________________________

Zastupnik / odgovorno lice: _____________________________________________

Funkcija: _____________________________________________________________

JMBG / Lični broj / Broj pasoša: _________________________________________

Sedište: _____________________________________________________________

Poslovna jedinica: _____________________________________________________

Kontakt: ______________________________________________________________

( Preduzetnik

Poslovno ime i naziv: __________________________________________________

JMBG preduzetnika: ____________________________________________________

PIB: _________________________________________________________________

Matični broj: _________________________________________________________

JMBG / Lični broj / Broj pasoša: _________________________________________

Sedište: _____________________________________________________________

Poslovna jedinica:_____________________________________________________

Kontakt: ______________________________________________________________

( Fizičko lice

Ime i prezime: ________________________________________________________

JMBG: ________________________________________________________________

Mesto: _______________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________

Kontakt: ______________________________________________________________

( Nepoznati subjekat

Poznati podaci:

Delatnost ili aktivnost: ________________________________________________

______________________________________________________________________

Teritorijalno područje: _________________________________________________

______________________________________________________________________

Lokacija objekta: _______________________________________________________

______________________________________________________________________

Vrsta robe ili proizvoda, odnosno usluga: _________________________________

______________________________________________________________________

Drugi poznati podaci: __________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

IV. PODACI VEZANI ZA POKRETANJE POSTUPKA INSPEKCIJSKOG NADZORA

( Po službenoj dužnosti ( prema planu inspekcijskog nadzora ( po predstavci( Povodom zahteva nadziranog subjekta za vršenje inspekcjiskog nadzora( Povodom zahteva drugog lica kome je posebnim zakonom priznato svojstvo stranke u postupku

V. PODACI O PODNOSIOCU PREDSTAVKE

( Anonimni podnosilac( Poznat podnosilacIme i prezime podnosioca: ________________________________________________Prebivalište: __________________________________________________________Datum podnošenja prijave: ________________________________________________

VI. PODACI O RIZIKU

( Nizak( Srednji( Visok( Kritičan

VII. PRAVNI OSNOV, PREDMET, SVRHA I TRAJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Pravni osnov________________________________________________________________________Predmet inspekcijskog nadzora______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________….Svrha inspekcijskog nadzora_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Trajanje inspekcijskog nadzoraDatum i čas početka: ____________________________________________________ Datum i čas završetka: __________________________________________________

VIII. PODACI O PREDUZETIM RADNJAMA U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA

Radnje preduzete u postupku inspekcijskog nadzora( Obaveštenje nadziranog subjekata o predstojećem inspekcijskom nadzoru( Korišćenje kontrolne liste __________________________________________________ (navesti naziv kontrolne liste)( Uvid u javne isprave i podatke iz registara i evidencija koje vode nadležni državni organi, organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave i drugi imaoci javnih ovlašćenja( Uvid u ličnu kartu ili drugu javnu ispravu podobnu za identifikaciju lica( Uvid u poslovne knjige, opšte i pojedinačne akte, evidencije, ugovore, planska dokumenta i drugu dokumentaciju nadziranog subjekta od značaja za inspekcijski nadzor( Izjava nadziranog subjekta i drugog lica kome je posebnim zakonom priznato svojstvo stranke u postupku( Iskazi svedoka( Suočenja( Uviđaj, odnosno pregled i provera lokacije, zemljišta, objekata, poslovnog i drugog nestambenog prostora, postrojenja, uređaja, opreme, pribora, vozila i drugih namenskih prevoznih sredstava, drugih sredstava rada, proizvoda, predmeta koji se stavljaju u promet, robe u prometu i drugih predmete kojima nadzirani subjekat obavlja delatnost ili vrši aktivnost, kao i drugih predmeta od značaja za inspekcijski nadzor( Uviđaj u stambenom prostoru( Uzimanje i analiza, odnosno ispitivanje uzoraka( Veštačenje (nalaz i mišljenje veštaka)( Fotografisanje i snimanje prostora u kome je vršen inspekcijski nadzor i drugih stvari koje su predmet nadzora( Druge radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja( Obezbeđenje dokaza( Radnje održavanja reda( Iniciranje privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole( Pokretanje inicijative kod nadležnog organa za obustavljanje od izvršenja, odnosno za poništavanje ili ukidanje propisa ili drugog opšteg akta( Druge radnje:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IX. PODACI O ZAPISNIKU

Podaci o licu koje je sačinilo zapisnik Ime i prezime: __________________________________________________________Zvanje: __________________________________________________________________Broj službene legitimacije: ______________________________________________Primedbe na zapisnik( DaKratak opis primedaba: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( Ne

X. PODACI O IZREČENIM MERAMA

Izrečene mere( Da ( Zapisnik o inspekcijskom nadzoru ( Rešenje ( Broj i datum rešenja: _______________________________________________( Ne ( Nepostojanje osnova ( Nepostojanje potrebeVrste mera( Preventivne mere _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( Mere otklanjanja nezakonitosti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( Posebne mere ( Mere naredbe _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ( Mere zabrane________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ( Mere zaplene_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ( Druge posebne mere_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( Mere za zaštitu prava trećih lica______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XI. PODACI O ŽALBI I POSTUPKU PO ŽALBI

Datumi podnošenja i prijema žalbe: ______________________________________________________________________________________________________________Žalba izjavljena zbog: ( zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja( zbog toga što je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak o činjeničnom stanju( zbog povrede pravila postupka( zbog pogrešne primene materijalnog prava( zbog toga što su prekoračene granice ovlašćenja pri odlučivanju po slobodnoj (diskrecionoj) oceni ili zbog toga što rešenje nije doneto saglasno cilju zbog koga je to ovlašćenje dato( zbog toga što inspektor nije pravilno primenio slobodnu (diskrecionu) ocenu pri odlučivanju( drugi razlog:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Postupak po žalbi:( u toku( okončanU postupku po žalbi inspekcija je novim rešenjem zamenila rešenje koje se žalbom pobija:( Da ( Broj i datum novog rešenja:________________________________________________________________________( NeOdluka drugostepenog organa po žalbi( žalba odbačena( žalba odbijena( rešenje oglašeno ništavim( rešenje oglašeno ništavim zbog nenadležnosti i predmet dostavljen nadležnom organu na rešavanje( drugostepeni organ je svojim rešenjem poništio prvostepeno rešenje i sam rešio upravnu stvar( drugostepeni organ svojim rešenjem poništio prvostepeno rešenje i vratio predmet inspekciji na ponovni postupak( drugostepeni organ izmenio prvostepeno rešenje jer se cilj zbog koga je doneseno može postići i drugim sredstvima povoljnijim za stranku( drugostepeni organ izmenio prvostepeno rešenje iz razloga predviđenih zakonomDalje radnje( bez daljih radnji( ponoviti inspekcijski nadzor u celini( delimično ponoviti inspekcijski nadzor

XII. PODACI O IZVRŠENJU REŠENJA

( Rešenje izvršeno ( Dobrovoljno ( činjenjem ( nečinjenjem ( Administrativnim putem( Broj i datum zaključka o dozvoli izvršenja: ____________________________________( Rešenje izvršeno preko drugih lica( Rešenje izvršeno prinudom – novčane kazne( Rešenje izvršeno neposrednom prinudom ( pečaćenje prostora ( na drugi način

XIII. PODACI O KAZNENIM PRIJAVAMA I ZAHTEVIMA

( Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ( Prekršaj iz _____________________________________________________________ (navođenje člana, stava i tačke zakona ili drugog propisa) ( Kada je nadzirani subjekat pravno lice, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnet protiv: ( pravnog lica ( odgovornog lica( Prekršajni nalog ( Prekršaj iz _____________________________________________________________ (navođenje člana, stava i tačke zakona ili drugog propisa) ( Kada je nadzirani subjekat pravno lice, prekršajni nalog izdat: ( pravnom licu ( odgovornom licu( Nepokretanje prekršajnog postupka, odnosno neizdavanje prekršajnog naloga, u skladu sa članom 42. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru ( Prekršaj iz _____________________________________________________________ (navođenje člana, stava i tačke zakona ili drugog propisa)( Prijava za privredni prestup ( Privredni prestup iz ____________________________________________________ (navođenje člana, stava i tačke zakona ili drugog propisa) ( Kada je nadzirani subjekat pravno lice, prijava za privredni prestup podnet protiv: ( pravnog lica ( odgovornog lica( Krivična prijava ( Krivično delo iz ________________________________________________________ (navođenje člana, stava i tačke zakona) ( Kada je nadzirani subjekat pravno lice, krivična prijava podneta protiv: ( pravnog lica ( odgovornog lica

XIV. PODACI O ISHODIMA POSTUPANJA PRAVOSUDNIH ORGANA I ISHODIMA PREKRŠAJNIH NALOGA

( Prekršajni postupak( Postupak u toku pred: ( javnim tužilaštvom ( prekršajnim sudom( Postupak okončan ( Osuđujuća presuda ( Oslobađajuća presuda ( Zahtev odbačen ( Postupak obustavljen ( Zastarelost ( Smrt fizičkog lica, odnosno prestanak postojanja pravnog lica ( Drugi razlozi _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________( Izdat prekršajni nalog( Prekršajni nalog plaćen:( Pokrenut postupak pred sudom ( Postupak u toku ( Prekršajni nalog ukinut ( Zastarelost ( Postupak za privredni prestup( Postupak u toku pred: ( javnim tužilaštvom ( privrednim sudom( Postupak okončan ( Osuđujuća presuda ( Oslobađajuća presuda ( Prijava odbačena ( Postupak obustavljen ( Zastarelost ( Smrt fizičkog lica, odnosno prestanak postojanja pravnog lica ( Drugi razlozi _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________( Krivični postupak( Postupak u toku: ( Javno tužilaštvo ( Krivični sud( Postupak okončan ( Osuđujuća presuda ( Oslobađajuća presuda ( Prijava odbačena ( Postupak obustavljen ( Zastarelost ( Smrt fizičkog lica, odnosno prestanak postojanja pravnog lica ( Drugi razlozi _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

XV. PODACI O PRITUŽBAMA NA RAD INSPEKTORA

Podneta pritužba na rad inspektora( DaIme i prezime lica koje je podnelo pritužbu: _____________________________________________________________________Ime i prezime inspektora protiv koga je podneta pritužba:_____________________________________________________________________Datum podnošenja pritužbe: ____________________________________________( Ne

XVI. DATUM UNOSA PODATAKA I PROMENE PODATAKA U EVIDENCIJU

Datum unosa podataka: ________________________________________________________Datum promene podataka: _____________________________________________________

XVII. PODACI O INSPEKTORU, ODNOSNO DRUGOM LICU KOJE JE UNELO PODATKE U EVIDENCIJU

Ime i prezime: _____________________________________________________________Zvanje: ____________________________________________________________________Broj službene legitimacije: _________________________________________________

Napomena: Podaci se unose obeležavanjem izabrane opcije ili više opcija istovremeno, odnosno unošenjem teksta u za to predviđena polja.

Ostavite komentar