Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade

Na osnovu člana 29. stav 2. i člana 47. Zakona o Vladi („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 55/05 i 71/05),

Vlada donosi

UREDBU

O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

1. Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom određuju se delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za rad Generalnog sekretarijata Vlade (u daljem tekstu: Generalni sekretarijat).

2. Generalni sekretarijat

Član 2.

Generalni sekretarijat je opšta služba Vlade zadužena za stručne i druge poslove za potrebe Vlade i radnih tela Vlade.

Generalni sekretarijat obavlja i poslove određene ovom uredbom za potrebe Kabineta predsednika Vlade i Kabineta potpredsednika Vlade i pojedine poslove za potrebe službi Vlade ako je to određeno uredbom kojom se osniva služba.

3. Akti na kojima se zasniva rad Generalnog sekretarijata

Član 3.

Rad Generalnog sekretarijata zasniva se na Zakonu o Vladi, Zakonu o državnoj upravi, Poslovniku Vlade, zaključcima i drugim aktima Vlade, na obaveznim uputstvima koje predsednik Vlade daje Generalnom sekretaru Vlade (u daljem tekstu: Generalni sekretar) i na direktivama Generalnog sekretara.

4. Delokrug Generalnog sekretarijata

Poslovi za Vladu i radna tela Vlade

Član 4.

Generalni sekretarijat:

1) priprema akte kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija i stara se o njihovom izvršavanju;

2) stara se o izvršavanju akata Vlade kojima ona nalaže obaveze ministarstvima i posebnim organizacijama;

3) ako ministarstva i posebne organizacije ne donesu propis u roku koji je određen zakonom ili opštim aktom Vlade, obaveštava Vladu o tome i predlaže joj rokove u kojima oni treba da donesu propis, a predlaže i rokove za donošenje propisa ako nisu određeni zakonom ili opštim aktom Vlade;

4) stara se o izvršavanju obaveza Vlade prema Narodnoj skupštini;

5) obezbeđuje učestvovanje Vlade i njenih predstavnika u radu Narodne skupštine, saradnju s predsednikom Republike, drugim organima i organizacijama, drugim državama i međunarodnim organizacijama;

6) obrađuje materijale za sednice Vlade i radnih tela Vlade;

7) priprema i prati sednice Vlade i njenih radnih tela i druge sednice u Vladi;

8) stara se o korišćenju sredstava kojima raspolaže Vlada;

9) priprema akte kojima Generalni sekretar ostvaruje ovlašćenja prema direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršavanju.

Generalni sekretarijat obavlja i druge poslove za potrebe Vlade, njenih radnih tela i Generalnog sekretara.

Poslovi za kabinete predsednika i potpredsednika Vlade

Član 5.

Za kabinete predsednika Vlade i potpredsednika Vlade Generalni sekretarijat obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava i dužnosti po osnovu rada, opšte pravne, materijalno-finansijske i računovodstvene poslove.

Generalni sekretarijat se stara o administrativnim, informatičkim i pratećim pomoćno-tehničkim poslovima za potrebe Kabineta predsednika Vlade i Kabineta potpredsednika Vlade.

5. Uređenje Generalnog sekretarijata

Generalni sekretar

Član 6.

Generalni sekretarijat Vlade vodi Generalni sekretar.

Generalni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada, na predlog predsednika Vlade.

Generalni sekretar ima pri vođenju Generalnog sekretarijata ista ovlašćenja kao ministar pri vođenju ministarstva.

Prestanak mandata Generalnog sekretara

Član 7.

Generalnom sekretaru mandat prestaje s prestankom mandata predsednika Vlade, ostavkom ili razrešenjem.

Generalni sekretar kome je mandat prestao zbog prestanka mandata predsednika Vlade nastavlja svoje dužnosti dok se ne postavi novi Generalni sekretar, ali više nije ovlašćen da predloži Vladi zamenika i pomoćnika Generalnog sekretara i direktora službe Vlade.

Zamenik Generalnog sekretara

Član 8.

Generalni sekretar ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik Generalnog sekretara pomaže Generalnom sekretaru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik Generalnog sekretara je državni službenik na položaju.

Pomoćnici Generalnog sekretara

Član 9.

Generalni sekretar ima pomoćnike, koje sam predlaže, a postavlja ih Vlada na pet godina.

Pomoćnik Generalnog sekretara rukovodi zaokruženom oblašću rada Generalnog sekretarijata za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik Generalnog sekretara je državni službenik na položaju.

Objavljivanje rešenja o postavljenju i prestanku mandata

Član 10.

Rešenja o postavljenju i prestanku mandata Generalnog sekretara i rešenja o postavljenju i prestanku dužnosti zamenika i pomoćnika Generalnog sekretara objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

6. Prelazne odredbe

Rokovi za donošenje pravilnika i postavljenje zamenika i pomoćnika Generalnog sekretara

Član 11.

Generalni sekretar donosi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Generalnom sekretarijatu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Zamenik i pomoćnici Generalnog sekretara postavljaju se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Generalnom sekretarijatu.

Položaj zamenika i pomoćnika Generalnog sekretara do postavljenja državnih službenika

Član 12.

Dok se zamenik i pomoćnici Generalnog sekretara ne počnu postavljati kao državni službenici, oni koji su postavljeni pre toga nastavljaju rad prema propisima koji su važili na dan kada su postavljeni, uključujući i pravila za slučaj prestanka dužnosti.

Ako zameniku ili pomoćniku Generalnog sekretara koji nisu postavljeni na položaj kao državni službenici prestane dužnost, novi zamenik ili pomoćnik Generalnog sekretara biće postavljeni prema propisima koji su važili na dan kada su postavljeni oni kojima je dužnost prestala.

7. Završne odredbe

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 13.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 130/03, 132/03, 23/04, 25/04, 51/04 i 98/04).

Stupanje uredbe na snagu

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5258/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

Ostavite komentar