Uredba o izmenama Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

Na osnovu člana 90. tačka 5. Ustava Republike Srbije,

Vlada donosi

URED BU

O IZMENAMA UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNjU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I

SLUŽBAMA VLADE

Član 1.

U Uredbi o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 38/05), Glava IV. POSEBNE ODREDBE O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE, koja sadrži čl. 23. i 24, briše se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 Broj: 110-5254/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

Ostavite komentar