Uredba o izmeni Uredbe o cenama derivata nafte

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru («Službeni glasnik RS» br. 39/96, 20/97, 46/98, 24/99, 25/99, 33/99, 34/99, 34/ 01, 80/02 i 101/05),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O CENAMA DERIVATA NAFTE

Član 1.

U Uredbi o cenama derivata nafte («Službeni glasnik RS» broj 42/05), u

članu 3. stav 3. reči: «od 2,5%» zamenjuju se rečima: «od 1,5%», a reči: «od 30 dana» zamenjuju se rečima: «od 15 dana».

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj: 110-3532/2005-5

U Beogradu, 16. decembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

Ostavite komentar