Uredba o izmenama Uredbe o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odnosno prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini

Na osnovu člana 22b stav 4. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE PRENOSA TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO PRENOSA PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA AUTONOMNOJ POKRAJINI

Član 1.

U Uredbi o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odnosno prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini („Službeni glasnik RS”, broj 6/06), u članu 6. reč: „izdaje” zamenjuje se rečima: „može izdati”.

Član 2.

U članu 7. stav 3. reč: „izdaje” zamenjuje se rečima: „može izdati”.

Član 3.

U članu 8. reč: „izdaje” zamenjuje se rečima: „može izdati”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 24. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar