Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade

Na osnovu čl. 27. i 47. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05),

Vlada donosi

UREDBU

O KABINETU POTPREDSEDNIKA VLADE

1. Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom određuju se delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za rad Kabineta potpredsednika Vlade (u daljem tekstu: Kabinet).

2. Delokrug Kabineta

Član 2.

Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe potpredsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito:

1) priprema mere kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija u oblastima koje odredi predsednik Vlade i stara se o njihovom izvršavanju;

2) stara se o ostvarivanju projekata iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade;

3) priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi;

4) sarađuje s Kabinetom predsednika Vlade kada potpredsednik Vlade zamenjuje predsednika Vlade;

5) priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine;

6) stara se o saradnji potpredsednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država;

7) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpredsednik Vlade.

Ako predsednik Vlade prenese potpredsedniku Vlade svoja ovlašćenja prema direktoru službe Vlade koji mu je odgovoran, Kabinet priprema obavezna uputstva i posebna zaduženja koja potpredsednik Vlade daje direktoru službe i stara se o njihovom izvršavanju.

3. Vođenje Kabineta

Šef Kabineta

Član 3.

Kabinet vodi šef Kabineta, koga postavlja i razrešava potpredsednik Vlade.

Šef Kabineta ima pri vođenju Kabineta ista ovlašćenja kao direktor službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade.

Šefu Kabineta prestaje mandat s prestankom mandata potpredsednika Vlade, ostavkom ili razrešenjem.

Zamenik šefa Kabineta

Član 4.

Šef Kabineta može da ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja i razrešava potpredsednik Vlade.

Zamenik šefa Kabineta pomaže šefu Kabineta u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zameniku šefa Kabineta mandat prestaje iz istih razloga kao šefu Kabineta.

Objavljivanje rešenja o postavljenju i o prestanku mandata

Član 5.

Rešenja o postavljenju i prestanku mandata šefa Kabineta i zamenika šefa Kabineta objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kabinetu

Član 6.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kabinetu donosi šef Kabineta uz prethodnu saglasnost potpredsednika Vlade.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kabinetu stupa na snagu kad se Vlada s njim saglasi.

5. Prelazne i završne odredbe

Preuzimanje

Član 7.

Danom stupanja na snagu ove uredbe Kabinet preuzima sve koji su radili u Kabinetu potpredsednika Vlade, kao sektoru u Generalnom sekretarijatu Vlade.

Rok za donošenje pravilnika

Član 8.

Šef Kabineta donosi pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kabinetu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Stupanje uredbe na snagu

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana obavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5256/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

Ostavite komentar