Uredba o Kabinetu predsednika Vlade

Na osnovu čl. 27. i 47. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05),

Vlada donosi

UREDBU

O KABINETU PREDSEDNIKA VLADE

1. Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom određuju se delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za rad Kabineta predsednika Vlade (u daljem tekstu: Kabinet).

2. Delokrug Kabineta

Član 2.

Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito:

1) priprema mere kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade;

2) priprema obavezna uputstva i posebna zaduženja koja predsednik Vlade daje članovima Vlade, Generalnom sekretaru Vlade i direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršavanju;

3) priprema akte koje predsednik Vlade donosi ili predlaže Vladi;

4) priprema i obrađuje materijale za rad predsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine;

5) stara se o saradnji predsednika Vlade s Narodnom skupštinom, predsednikom Republike, drugim državnim organima, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija;

6) organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Vlade.

Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe saveta predsednika Vlade.

3. Vođenje Kabineta

Šef Kabineta

Član 3.

Kabinet vodi šef Kabineta, koga postavlja i razrešava predsednik Vlade.

Šef Kabineta ima pri vođenju Kabineta ista ovlašćenja kao direktor službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade.

Šefu Kabineta prestaje mandat s prestankom mandata predsednika Vlade, ostavkom ili razrešenjem.

Zamenik šefa Kabineta

Član 4.

Šef Kabineta može da ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja i razrešava predsednik Vlade.

Zamenik šefa Kabineta pomaže šefu Kabineta u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zameniku šefa Kabineta mandat prestaje iz istih razloga kao šefu Kabineta.

Objavljivanje rešenja o postavljenju i o prestanku mandata

Član 5.

Rešenja o postavljenju i prestanku mandata šefa Kabineta i zamenika šefa Kabineta objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kabinetu

Član 6.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kabinetu donosi šef Kabineta uz prethodnu saglasnost predsednika Vlade.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kabinetu stupa na snagu kad se Vlada s njim saglasi.

5. Prelazne i završne odredbe

Preuzimanje

Član 7.

Danom stupanja na snagu ove uredbe Kabinet preuzima sve koji su radili u Kabinetu predsednika Vlade, kao sektoru u Generalnom sekretarijatu Vlade.

Rok za donošenje pravilnika

Član 8.

Šef Kabineta donosi pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kabinetu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Stupanje uredbe na snagu

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5257/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

Ostavite komentar