Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga

Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU RADA SAVETA UPRAVNOG OKRUGA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način rada Saveta upravnog okruga (u daljem tekstu: Savet).

Delokrug Saveta

Član 2.

Savet usklađuje odnose okružnih područnih jedinica ministarstava, posebnih organizacija i organa uprave u sastavu ministarstva (u daljem tekstu: organi državne uprave) i opština i gradova s područja upravnog okruga i predlaže kako da se poboljša rad upravnog okruga, okružnih područnih jedinica i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove organa državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Sastav Saveta. Način rada Saveta

Član 3.

Savet čine načelnik upravnog okruga, predsednici opština i gradonačelnici gradova s područja upravnog okruga.

O pitanjima iz svog delokruga Savet odlučuje na svojim sednicama.

Sednice Saveta

Član 4.

Sednicu Saveta saziva i predsedava joj načelnik upravnog okruga.

Sednice Saveta održavaju se najmanje jednom u dva meseca.

Načelnik okruga je dužan da sazove sednicu Saveta ako to zatraže najmanje dve trećine članova Saveta.

Sednice Saveta se, po pravilu, održavaju u sedištu okruga.

Učešće u radu sednice Saveta

Član 5.

Zavisno od dnevnog reda, na sednici Saveta mogu, bez prava glasa, da učestvuju predstavnici okružnih područnih jedinica organa državne uprave s područja upravnog okruga, predstavnici područnih jedinica organa državne uprave koje su obrazovane za područje šire ili uže od područja upravnog okruga, predstavnici organa i službi opština, odnosno gradova s područja upravnog okruga i stručnjaci za određene oblasti.

Odlučivanje Saveta

Član 6.

Savet odlučuje većinom glasova svih članova.

Savet odlučuje tako što donosi zaključke.

Upućivanje zaključaka Saveta

Član 7.

Načelnik upravnog okruga dužan je da zaključak koji sadrži predloge Saveta uputi, najkasnije u roku od deset dana, ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu, rukovodiocima organa državne uprave koji na području upravnog okruga imaju okružne područne jedinice i rukovodiocima organa državne uprave koji vrše svoje poslove na području upravnog okruga preko područnih jedinica koje su obrazovane za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Izveštavanje o radu Saveta

Član 8.

Načelnik upravnog okruga najmanje jednom godišnje podnosi ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu Saveta.

Sekretar Saveta

Član 9.

Savet ima sekretara.

Sekretara određuje Savet iz reda državnih službenika u stručnoj službi upravnog okruga.

Stručna i administrativno-tehnička podrška Savetu

Član 10.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu pruža stručna služba upravnog okruga.

Poslovnik Saveta

Član 11.

Savet donosi poslovnik o svom radu.

Stupanje na snagu ove uredbe

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-910/2006

U Beogradu, 23. februara 2006. godine

VLADA

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus, s.r.

4100306.005.doc/29

Ostavite komentar