Uredba o nadzoru nad realizacijom javnih ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Na osnovu člana 61. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O NADZORU NAD REALIZACIJOM JAVNIH UGOVORA

O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se nadzor nad realizacijom javnih ugovora o javno-privatnom partnerstvu (u daljem tekstu: javni ugovor), kao i prava i obaveze javnog i privatnog sektora u postupku nadzora nad realizacijom javnih ugovora.

Član 2.

Nadzor nad realizacijom javnih ugovora sprovodi se radi praćenja ispunjenja ugovornih obaveza, poštovanja ugovorenih rokova, troškova, nivoa kvaliteta pruženih usluga, odnosno kvaliteta izgrađenih objekata i ispunjenja drugih obaveza, predviđenih javnim ugovorom.

Svrha nadzora je blagovremeno uočavanje neispunjavanja ili nepotpunog ispunjavanja ugovornih obaveza, uočavanja mogućnosti za poboljšanje ispunjenja određenih obaveza, kao i identifikaciju određenih promenjenih okolnosti koje bi za posledicu eventualno mogle imati redefinisanje međusobnih prava i obaveza predviđenih javnim ugovorom.

Član 3.

Nadzor nad realizacijom javnih ugovora vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija, odnosno organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija vrši nadzor nad realizacijom javnih ugovora kada je javni partner Republika Srbija ili drugo javno telo Republike Srbije.

Organ autonomne pokrajine vrši nadzor nad realizacijom javnih ugovora kada je javni partner autonomna pokrajina ili drugo javno telo te autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave kada je javni partner jedinica lokalne samouprave ili drugo javno telo te jedinice lokalne samouprave.

Ovlašćenja javnog partnera i organa iz stava 1. ovog člana u vršenju nadzora ne isključuje pravo drugih državnih organa i tela da nadziru realizaciju javnih ugovora u skladu sa propisima.

Javni partner, pored obaveznog nadzora iz stava 1. ovog člana, može, u skladu sa javnim ugovorom, uspostaviti poseban sistem nadzora i praćenja isporuke javnih radova, odnosno javnih usluga za konkretan projekat javno-privatnog partnerstva.

Član 4.

Nadzor nad realizacijom javnih ugovora obuhvata:

1) pregled i analize izveštaja javnog i privatnog partnera (redovni izveštaji, vanredni i specijalni);

2) neposredan uvid stanja lokacije na kojoj se realizuje javni ugovor, obilazak društva za posebne namene koje realizuje javni ugovor, obilazak sedišta privatnog partnera (radi vršenja stručnog uvida), u skladu sa ovom uredbom;

3) uvid u dokumentaciju u vezi sa realizacijom javnog ugovora koja se dostavlja radi vršenja nadzora, a koja se odnosi na realizaciju projekta koji je predmet javnog ugovora;

4) sagledavanja rezultata analize realizacije projekta javno-privatnog partnerstva koji je predmet javnog ugovora izvršene od strane nezavisnog stručnjaka, odnosno revizora na zahtev vršioca nadzora.

Član 5.

Nadzor nad realizacijom javnih ugovora sprovodi se do ispunjenja ugovornih obaveza.

Član 6.

Izveštaj o realizaciji javnog ugovora sastavljaju javni i privatni partner.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) projektu javno-privatnog partnerstva;

2) javnom partneru;

3) privatnom partneru;

4) ugovorenoj naknadi;

5) izvršavanju obaveza;

6) sporovima i

7) ugovornim kaznama/penalima.

Izveštaj se sastavlja na Obrascu izveštaja o realizaciji javnog ugovora koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obrazac iz stava 3. ovog člana (u daljem tekstu: Obrazac) popunjava se u elektronskoj formi pojedinačno za svaki javni ugovor.

Obrazac je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici Komisije za javno-privatno partnerstvo.

Popunjen Obrazac dostavlja se preporučenom pošiljkom ili u elektronskom obliku na elektronsku adresu Uprave za javne nabavke, radi objavljivanja na Portalu javnih nabavki u okviru Registra javnih ugovora – podportal.

Član 7.

Javni partner je dužan da u roku od šest meseci od dana zaključenja javnog ugovora, odnosno od dana osnivanja ili sticanja vlasničkog udela privatnog partnera u zajedničkom privrednim društvu dostavi prvi izveštaj iz člana 6. ove uredbe, koji mora biti potpisan i overen službenim pečatom od strane javnog partnera, a potpisan i overen od strane privatnog partnera, u skladu sa zakonom.

Javni partner dostavlja izveštaj iz stava 1. ovog člana na svakih šest meseci od dana dostavljanja prethodnog izveštaja, a poslednji izveštaj dostavlja najkasnije u roku od šest meseci od dana isteka ugovorenog vremena predviđenog javnim ugovorom.

Ako javni partner ne dostavi izveštaj u propisanim rokovima ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija pismenim putem zatražiće dostavljanje izveštaja i odrediti rok za njegovo dostavljanje koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema pismenog zahteva.

Ako je za potrebe zaključenja javnog ugovora osnovano društvo za posebne namene, odnosno zajedničko privredno društvo uz izveštaje iz ovog člana dostavlja se i godišnji finansijski izveštaj tih društava urađen u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija mogu od javnog i privatnog partnera tražiti dodatna objašnjenja u vezi sa pojedinim navodima iz izveštaja, kao i drugu dokumentaciju na uvid.

Član 8.

U svrhu obavljanja nadzora, ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija mogu od ugovornih strana u bilo kom trenutku zatražiti dostavljanje dokumentacije iz člana 63. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, koja se odnosi na realizaciju javnog ugovora.

Ugovorne strane dužne su da dostave tražena dokumenta u roku od 30 dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana.

Po prijemu dokumentacije iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija mogu zatražiti dodatna objašnjenja ugovornih strana u vezi sa dostavljenom dokumentacijom i/ili obaviti neposredan stručni uvid.

Član 9.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija, radi provere navoda u izveštaju iz člana 7. ove uredbe i dokumentacije iz člana 8. ove uredbe, može izvršiti neposredan stručni uvid na lokaciji na kojoj se realizuje projekat javno-privatnog partnerstva koji je predmet javnog ugovora, odnosno u društvu za posebne namene koje je nosilac realizacije projekta javno-privatnog partnerstva ili u sedištu privatnog partnera.

O izvršenom neposrednom stručnom uvidu sastavlja se zapisnik, koji sadrži podatke o: projektu javno-privatnog partnerstva koji je predmet javnog ugovora nad kojim je izvršen uvid, ugovornim stranama, vremenu vršenja uvida, razlozima i načinu vršenja uvida, dokumentaciji na osnovu koje je izvršen uvid, uočenim nepravilnostima, podatke o organu, odnosno licu iz tog organa koje je izvršilo uvid, kao i druge podatke.

Član 10.

Ako na osnovu sprovedenog nadzora, ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija, uoči nepravilnosti u realizaciji javnog ugovora, o tome pisanim putem obaveštava javnog i privatnog partnera.

Obaveštenje o uočenim nepravilnostima sadrži i preporuke o načinu otklanjanja uočenih nepravilnosti.

Ugovorne strane su obavezne, da najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema preporuke iz stava 2. ovog člana, izveste ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija, o aktivnostima preduzetim u svrhu otklanjanja uočenih nepravilnosti. Nepravilnostima iz stava 1. ovog člana smatraju se sva odstupanja od ugovorenih prava i obaveza javnog i privatnog partnera, do kojih je došlo u realizaciji javnog ugovora.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija će o uočenim nepravilnostima obavestiti druge nadležne državne organe i tela, u skladu sa zakonom.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 61. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i članu 42. Zakona o Vladi.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Osnovni razlozi donošenja ove uredbe su uređenje ovlašćenja javnih tela i drugih nadležnih organa u smislu zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije (u daljem tekstu: Zakon) u obavljanju nadzora nad realizacijom javnih ugovora zaključenih radi sprovođenja projekata javno-privatnog partnerstva sa ili bez elemenata koncesije bilo da je reč o institucionalnim ili ugovornim javno – privatnim partnerstvima, način postupanja prilikom vršenja nadzora, kao i prava i obaveze ugovornih strana iz javnog ugovora u postupku vršenja nadzora.

Nadzor nad projektima JPP se sprovodi u cilju praćenja ispunjenja ugovornih obaveza, poštovanja ugovorenih rokova, troškova, nivoa kvaliteta pruženih usluga, odnosno kvaliteta izgrađenih objekata i ispunjenja drugih obaveza, predviđenih javnim ugovorom.

Vršenje nadzora takođe ima za cilj blagovremeno uočavanje neispunjavanja ili nepotpunog ispunjavanja ugovornih obaveza, uočavanja mogućnosti za poboljšanje ispunjenja određenih obaveza, kao i identifikaciju određenih promenjenih okolnosti koje bi za posledicu eventualno mogle imati redefinisanje međusobnih prava i obaveza predviđenih javnim ugovorom.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Navedenim članom, uređuju se ovlašćenja javnih tela i drugih nadležnih organa u smislu zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije (u daljem tekstu: Zakon) u obavljanju nadzora nad realizacijom javnih ugovora.

Uz član 2.

Ovim članom utvrđuje se svrha vršenja nadzora, koji se sprovodi u cilju praćenja ispunjenja ugovornih obaveza, poštovanja ugovorenih rokova, troškova, nivoa kvaliteta pruženih usluga, odnosno kvaliteta izgrađenih objekata i ispunjenja drugih obaveza, predviđenih javnim ugovorom.

Uz član 3.

Ovim članom se utvrđuje nadležnost za sprovođenje nadzora, gde javni partner, ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija (kada je Predlog projekta JPP, odnosno Koncesioni akt odobren od strane Vlade AP, ili skupštine jedinice lokalne samouprave ), vrše nadzor i stručni uvid u cilju praćenja sprovođenja projekata JPP-a i unapređenja izvršavanja ugovornih obaveza javnog i privatnog partnera u realizaciji projekata JPP.

Uz član 4.

Ovim članom uređuje se način vršenja nadzora koji se vrši naročito putem: Pregleda i analize Izveštaja javnog i privatnog partnera (u skladu sa sadržinom propisanom ovom uredbom); posete lokacije na kojoj se realizuje projekat JPP, posete društvu za posebne namene koje realizuje projekat JPP, posete sedištu privatnog partnera (radi vršenja stručnog uvida u skladu sa ovom uredbom); uvida u dokumentaciju u vezi sa realizacijom javnog ugovora, u skladu sa odredbom člana 11. ove uredbe; analize realizacije projekta JPP od strane nezavisnog stručnjaka, odnosno revizora, i sl.

Uz član 5.

Ovim članom definisano je kada se vrši nadzor (vreme vršenja nadzora).

Uz član 6.

Ovim članom se utvrđuje se sadržina izveštaja koji podnose privatni i javni partner.

Uz član 7.

Ovim članom uređuju se rokovi i obaveza dostavljanja izveštaja na osnovu kojih se, između ostalog vrši nadzor nad realizacijom obaveza privatnog partnera koje prističu iz javnog ugovora, kao i posledice nedostavljanja tih izveštaja.

Uz član 8.

Ovim članom uređuje se dostavljanje druge dokumentacije, gde u svrhu obavljanja nadzora, ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija mogu od ugovornih strana u bilo kom trenutku zatražiti dostavljanje dokumentacije iz člana 63. Zakona, koja se odnosi na realizaciju projekata JPP-a. Ugovorne strane dužne su da dostave tražena dokumenta u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Po prijemu navedene dokumentacije, ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija mogu zatražiti dodatna objašnjenja, obrazloženja ugovornih strana u vezi sa dostavljenom dokumentacijom i/ili obaviti neposredni stručni uvid.

Uz član 9.

Ovim članom uređuje se stručni uvid, koji ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija, odnosno lice koje taj organ ovlasti, u svrhu provere navoda iz primljenog Izveštaja iz člana 7. ove uredbe i dokumentacije iz člana 8. ove uredbe može izvršiti na lokaciji na kojoj se realizuje projekat JPP odnosno putem posete društvu za posebne namene koje realizuje projekat JPP ili putem posete sedištu privatnog partnera.

Uz član 10.

Ovim članom uređeno je obaveštavanje o nepravilnostima i preporuke za otklanjanje nepravilnosti, u slučaju da na osnovu sprovedenog nadzora, ministarstvo nadležno za poslove finansija i organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove finansija, uoči nepravilnosti u realizaciji javnog ugovora, o tome pisanim putem obaveštava javnog i privatnog partnera. Obaveštenje o uočenim nepravilnostima sadrži i preporuke o načinu otklanjanja uočenih nepravilnosti.

Uz član 11. Ovim članom se uređuje da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. Analiza efekata propisa

Osnovni cilj donošenja ove uredbe je da se obezbedi kontinuirano praćenje i nadzor nad ealizacijom javnih ugovora, imajući u vidu da se radi o višegodišnjim ugovorima u kojima pored partnerskog odnosa, postoji jasna obaveza javnog partnera da prati nivo kvaliteta javnih usluga koje pruža privatni partner, odnosno kvaliteta javnog objekta koji je predmet javnog ugovora.

OBRAZAC IZVEŠTAJA O REALIZACIJI JAVNIH UGOVORA

1. PROJEKAT JPP: / a) PREDMET b) NAZIV v) TRAJANJE UGOVORA 2. JAVNI PARTNER: / a) NAZIV b) ADRESA v) MATIČNI BROJ, PIB g) KONTAKT OSOBA d) TELEFON, ELEKTRONSKA ADRESA 3. PRIVATNI PARTNER: / a) NAZIV b) ADRESA v) MATIČNI BROJ, PIB g) KONTAKT OSOBA d) TELEFON, ELEKTRONSKA ADRESA 4. UGOVORENA NAKNADA: a) Plaća JP – mesečni iznos DA LI JAVNI PARTNER O DOSPELOSTI PLAĆA IZNOS NAKNADE (ukoliko je naknada ugovorena; period od prethodnih 6 meseci) DA NE(objasniti razloge) b) Plaća PP – mesečni iznos DA LI PRIVATNI PARTNER O DOSPELOSTI PLAĆA IZNOS NAKNADE(ukoliko je naknada ugovorena; period od prethodnih 6 meseci) DA NE(objasniti razloge) 5. IZVRŠAVANJE OBAVEZA: a) DA LI JAVNI PARTNER IZVRŠAVA REDOVNO DRUGE UGOVORENE OBAVEZE (period od prethodnih 6 meseci) DA NE(koje obaveze, razloge za njihovo neizvršavanje, kao i preduzete mere) b) DA LI PRIVATNI PARTNER IZVRŠAVA REDOVNO DRUGE UGOVORENE OBAVEZE:(period od prethodnih 6 meseci) DA NE(koje obaveze, razloge za njihovo neizvršavanje, kao i preduzete mere) v) DA LI JE PRIVATNI PARTNER PRUŽAO UGOVORENI STANDARD KVALITETA USLUGA / OBJEKATA(period od prethodnih 6 meseci) DA NE(objasniti razloge) 6. SPOR: A) DA LI JE U POSLEDNJIH 6 MESECI POKRENUT SPOR U VEZI SA SPROVOĐENJEM PROJEKTA JPP? DA(navesti spor/ove) NE b) AKO POSTOJI SPOR, DA LI JE POKRENUT POSTUPAK REŠAVANJA SPORA U SKLADU SA ODREDBAMA JAVNOG UGOVORA DA(objasniti trenutni status rešavanja spora) NE(objasniti razloge) 7. UGOVORNE KAZNE/PENALI: DA(navesti razloge plaćanja ugovorenih kazni i trenutni status) NE a) DA LI JE UMANJENA NAKNADA ZBOG UOČENIH PROPUSTA PARTNERA TOKOM SPROVOĐENJA PROJEKTA JPP DA(objasniti razloge umanjenja) NE b) KOJI PARTNER NIJE ISPUNJAVAO UGOVORNE OBAVEZE? v) NAVEDITE IZNOS RAZLIKE – UMANJENJA VREDNOSTI 8. OSTALE NAPOMENE:

JAVNI PARTNER: PRIVATNI PARTNER _________________________________(M.P.) __________________________________(M.P.)

Ostavite komentar