Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti

Na osnovu člana 207. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAMENSKIM TRANSFERIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Predmet Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina namenskog transfera za finansiranje usluga socijalne zaštite, kriterijumi za njegovu raspodelu po pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kriterijumi za učešće lokalne samouprave i dinamika prenosa sredstava, kao i usluge socijalne zaštite od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Namenski transferi

Član 2.

U budžetu Republike obezbeđuju se sredstva za namenske transfere, kojima se u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti (u daljem tekstu: Zakon) i u skladu sa propisima o finansiranju lokalne samouprave, finansiraju:

1) usluge socijalne zaštite koje po Zakonu finansiraju jedinice lokalne samouprave i to u jedinicama lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod republičkog proseka;

2) usluge socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave na čijoj teritoriji imaju sedište ustanove za domski smeštaj u transformaciji (u daljem tekstu: ustanove u transformaciji), uključujući i troškove transformacije tih ustanova;

3) inovativne usluge i usluge socijalne zaštite od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave određuje se prema jedinstvenoj listi razvijenosti jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, utvrđenoj za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši obračun transfera odnosno prema poslednjim poznatim podacima.

Usluge socijalne zaštite od posebnog značaja za Republiku Srbiju su usluge kojima se vrši podrška i doprinos očuvanju prirodne porodice i ostanku dece u porodicama, kao i podrška starijim licima od 65 godina u ruralnim sredinama i slabo naseljenim mestima.

Visina namenskog transfera

Član 3.

Ukupan godišnji iznos namenskog transfera za finansiranje usluga iz člana 2. ove uredbe, za narednu budžetsku godinu, utvrđuje se u odnosu na zakon o budžetu Republike Srbije za tekuću budžetsku godinu u okviru razdela ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite i iznosi 1,5% od iznosa sredstava predviđenih u okviru odgovarajućeg programa koji se odnosi na socijalnu zaštitu.

Ukupan godišnji iznos namenskog transfera utvrđen u stavu 1. ovog člana obračunski se umanjuje najviše do 20% za potrebe raspodele namenskih transfera iz člana 4. ove uredbe i tako umanjen iznos predstavlja obračunsku kategoriju za utvrđivanje osnovice za raspodelu sredstava po jedinicima lokalne samouprave po osnovu nerazvijenosti.

Ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu vrši utvrđivanje osnovice i raspodelu namenskih transfera po pojedinim jedinicama lokalne samouprave iz stava 2. ovog člana na osnovu kriterijuma i korektivnih koeficijenata iz ove uredbe i u rokovima predviđenim zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, kao i visinu sredstava iz stava 2. ovog člana po osnovu namenskih transfera iz člana 4. ove uredbe.

Utvrđivanje iznosa namenskih transfera po osnovu transformacije ustanova, inovativnih i usluga od posebnog značaja za Republiku Srbiju

Član 4.

Od ukupnog godišnjeg iznosa namenskih transfera iz člana 3. stav 1. ove uredbe utvrđuje se neophodan iznos sredstava za raspodelu namenskog transfera po jedinicama lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tač. 2) i 3).

Visina iznosa sredstava iz stava 1. ovog člana raspodeljuje se po jedinicama lokalne samouprave po osnovu izmeštanja lica iz ustanova u transformaciji iz člana 2. stav 1. tačka 2) i po osnovu odobrenih projekata i programa koji se odnose na inovativne i usluge socijalne zaštite od posebnog značaja za Republiku Srbiju iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe.

Podatke iz stava 2. ovog člana o broju izmeštenih lica i lica koja će, na osnovu plana izmeštanja u tekućoj godini, biti izmeštena iz ustanova u transformaciji i korišćenju usluga koje obezbeđuju jedinice lokalne samouprave dostavljaju ustanove u transformaciji, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Iznos namenskih transfera iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe utvrđuje se na nivou prosečnog iznosa ukupnih godišnjih troškova po jednom smeštenom licu iz svih ustanova u transformaciji za broj izmeštenih lica i lica koja će, na osnovu plana izmeštanja u tekućoj godini, biti izmeštena iz ustanova u transformaciji prema podacima ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu.

Iznos namenskih transfera iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe utvrđuje se u odnosu na ukupno odobrene projekte i programe iz stava 2. ovog člana.

Kriterijumi za raspodelu namenskih transfera po pojedinim jedinicama lokalne samouprave

Član 5.

Namenski transfer jedinici lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe može se dodeliti ako jedinica lokalne samouprave ima obezbeđeno učešće u finansiranju usluga socijalne zaštite iz svoje nadležnosti utvrđeno u odluci o budžetu za tekuću budžetsku godinu i to:

– za jedinice lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti u visini od najmanje 30% sredstava u odnosu na utvrđenu osnovicu za obračun namenskog transfera po pojedinim jedinicama lokalne samouprave iz člana 6. ove uredbe;

– za jedinice lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti u visini od najmanje 10% sredstava u odnosu na utvrđenu osnovicu za obračun namenskog transfera po pojedinim jedinicama lokalne samouprave iz člana 6. ove uredbe.

Jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti namenski transfer se dodeljuje bez obzira na obezbeđeno učešće u finansiranju usluga socijalne zaštite iz svoje nadležnosti.

Jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 3) kojoj se odobri namenski transfer za inovativnu ili uslugu socijalne zaštite od posebnog značaja za Republiku Srbiju dužna je da ove usluge integriše u odluku o uslugama iz svoje nadležnosti do kraja budžetske godine za koju je odobren namenski transfer.

Namenski transfer dodeljuje se za pokriće rashoda usluga koje zadovoljavaju minimalne standarde propisane pravilnikom kojim se uređuju minimalni standardi usluga socijalne zaštite.

Kriterijumi za raspodelu namenskih transfera

po jedinicama lokalne samouprave po osnovu nerazvijenosti

Član 6.

Utvrđivanje osnovice za obračun visine namenskog transfera, po pojedinim jedinicama lokalne samouprave, iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe vrši se sledeći način:

– 15% od obračunski umanjenog iznosa sredstava iz člana 3. stav 2. ove uredbe deli se prema broju stanovnika jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, pri čemu se visina transfera po jednom stanovniku izračunava tako što se iznos namenskog transfera namenjen za raspodelu prema broju stanovnika, podeli sa ukupnim brojem stanovnika svih jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe i tako dobijeni iznos pomnoži sa brojem stanovnika svake pojedinačne lokalne samouprave, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike iz poslednjeg popisa stanovništva;

– 25% od obračunski umanjenog iznosa sredstava iz člana 3. stav 2. ove uredbe deli se prema broju dece i mladih do 19 godina i starijih od 65 godina u jedinicama lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, pri čemu se visina transfera po jednom licu izračunava tako što se iznos namenskog transfera namenjen za raspodelu prema broju dece i mladih do 19 godina i starijih od 65 godina, podeli sa ukupnom brojem tih lica iz svih jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe i tako dobijeni iznos pomnoži sa brojem ovih lica svake pojedinačne lokalne samouprave, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

– 25% od obračunski umanjenog iznosa sredstava iz člana 3. stav 2. ove uredbe deli se prema broju korisnika prava i usluga iz nadležnosti Republike Srbije iz jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, pri čemu se visina transfera po jednom korisniku izračunava tako što se iznos namenskog transfera namenjen za raspodelu prema broju korisnika prava i usluga, podeli sa ukupnom brojem tih korisnika iz svih jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe i tako dobijeni iznos pomnoži sa brojem korisnika prava i usluga iz nadležnosti Republike Srbije iz svake pojedinačne lokalne samouprave, prema poslednjim podacima ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite;

-15% od obračunski umanjenog iznosa sredstava iz člana 3. stav 2. ove uredbe deli se prema broju korisnika prava i usluga iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, pri čemu se visina transfera po jednom korisniku izračunava tako što se iznos namenskog transfera namenjen za raspodelu prema broju korisnika prava i usluga, podeli sa ukupnom brojem tih korisnika iz svih jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe i tako dobijeni iznos pomnoži sa brojem korisnika prava i usluga iz nadležnosti svake pojedinačne lokalne samouprave, prema poslednjim podacima ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite;

– 10% od obračunski umanjenog iznosa sredstava iz člana 3. stav 2. ove uredbe deli se prema broju lica na smeštaju u ustanovama iz jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, pri čemu se visina transfera po jednom smeštenom licu izračunava tako što se iznos namenskog transfera namenjen za raspodelu prema broju lica na smeštaju, podeli sa ukupnim brojem lica na smeštaju iz svih jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe i tako dobijeni iznos pomnoži sa brojem lica na smeštaju u ustanovama iz svake pojedinačne lokalne samouprave, prema poslednjim podacima ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite;

– 10% od obračunski umanjenog iznosa sredstava iz člana 3. stav 2. deli se prema površini teritorije jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, pri čemu se visina transfera po jednom kvadratnom kilometru površine izračunava tako što se iznos namenskog transfera namenjen za raspodelu prema površini teritorije, podeli sa ukupnom površinom svih jedinica lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, i tako dobijeni iznos pomnoži sa površinom svake pojedninačne lokalne samouprave, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Korektivni elementi kriterijuma za raspodelu namenskih transfera

Član 7.

Namenski transferi po jedinicama lokalne samouprave iz člana 2. stav 1. tačka 1) utvrđeni u skladu sa članom 6. ove uredbe koriguju se u odnosu na fiskalni kapacitet jedinice lokalne samouprave, izražen kroz visinu ustupljenih prihoda po stanovniku u poslednjoj godini za koju ministarstvo nadležno za poslove finansija raspolaže podacima i to na sledeći način:

– za jedinice lokalne samouprave čiji je fiskalni kapacitet do 50% prosečnog prihoda po stanovniku od ustupljenih prihoda u svim opštinama u Republici Srbiji namenski transfer se množi sa koeficijentom 1,2;

– za jedinice lokalne samouprave čiji je fiskalni kapacitet između 50-80% prosečnog prihoda po stanovniku od ustupljenih prihoda u svim opštinama u Republici Srbiji namenski transfer se množi sa koeficijentom 1,1;

– za jedinice lokalne samouprave čiji je fiskalni kapacitet između 80-100% prosečnog prihoda po stanovniku od ustupljenih prihoda u svim opštinama u Republici Srbiji namenski transfer se množi sa koeficijentom 1,0;

– za jedinice lokalne samouprave čiji je fiskalni kapacitet preko 100% prosečnog prihoda po stanovniku od ustupljenih prihoda u svim opštinama u Republici Srbiji namenski transfer množi se sa koeficijentom 0,8.

Ukoliko se korekcijom iz stava 1. ovog člana obračunski utvrdi veći odnosno manji iznos od ukupnih sredstava za utvrđivanje osnovice iz člana 3. stav 2. ove uredbe raspodela sredstava po jedinicima lokalne samouprave srazmerno se koriguje tako da ukupan iznos osnovice za raspodelu po osnovu nerazvijenosti bude na nivou sredstava obezbeđenih za ove namene.

Obračun i raspodela namenskih transfera

Član 8.

Ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu obaveštava jedinice lokalne samouprave o uslugama koje se finansiraju putem namenskih transfera, ustanovama u transformaciji, inovativnim i uslugama socijalne zaštite od posebnog značaja za Republiku Srbiju i osnovicama po jedinicima lokalne samouprave, odnosno iznosima namenskog transfera iz člana 3. ove uredbe.

Jedinice lokalne samouprave koje ne dostave dokaze o ispunjavanju kriterijuma iz člana 5. ove uredbe neće biti obuhvaćene konačnom raspodelom namenskih sredstava, a obračunska sredstva iz člana 3. stav 3. opredeljena ovim jedinicama lokalne samouprave mogu biti raspodeljena jedinicama lokalne samouprave koje ispunjavaju predviđene kriterijume u skladu sa ovom uredbom.

Konačne iznose za raspodelu sredstava za namenske transfere po jedinicama lokalne samouprave i podatke na osnovu kojih je izvršena raspodela ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Međusobni odnosi između ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu i jedinica lokalne samouprave iz člana 2. ove uredbe bliže se uređuju ugovorom posle donošenja zakona o budžetu Republike Srbije za narednu budžetsku godinu. Ugovorom se utvrđuju vrste usluga koju se finansiraju namenskim transferima, način izveštavanja jedinica lokalne samouprave o utrošku sredstava, kao i druge obaveze i druga pitanja od značaja za realizaciju namenskih transfera.

Obaveštavanje jedinica lokalne samouprave iz stava 1. ovog člana i dostavljanje dokaza i podatka iz stava 2. ovog člana vrši se u skladu sa rokovima iz budžetskog kalendara utvrđenog zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Dinamika prenosa sredstava

Član 9.

Sredstva za namenske transfere prenose se jedinicama lokalne samouprave do 25-og u mesecu za tekući mesec u visini jedne dvanaestine godišnjeg utvrđenog iznosa namenskog transfera za raspodelu.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da namenski troše sredstva od odobrenih namenskih transfera.

Po završetku budžetske godine jedinice lokalne samouprave dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove socijalne zaštite izveštaje o utrošku namenskih transfera najdalje do 20. januara tekuće godine.

Kontrolu namenskog korišćenja sredstava za namenske transfere vrši budžetska inspekcija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Primena Uredbe

Član 10.

Ukupan godišnji iznos sredstava za namenske transfere utvrđen u članu 5. stav 1. ove uredbe u visini od 1,5% u odnosu na odgovarajući program koji se odnosi na socijalnu zaštitu u okviru razdela ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu primenjivaće se od 1.januara 2017.godine.

Izuzetno u 2016.godini ukupan godišnji iznos sredstava za namenske transfere utvrđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u visini 0,86% od iznosa odgovarajućeg programa koji se odnosi na socijalnu zaštitu u okviru razdela ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu i transferisaće se, po jedinicama lokalne samouprave, na mesečnom nivou srazmerno broju preostalih meseci u budžetskoj 2016.godini posle stupanja na snagu ove uredbe.

Završna odredba

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2209/2016

U Beogradu, 27. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar