Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O NEPOKRETNOSTIMA ZA REPREZENTATIVNE POTREBE

REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ovom uredbom određuje se koje se nepokretnosti smatraju nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije, organ koji obavlja poslove održavanja tih nepokretnosti i propisuje se način njihovog korišćenja.

Član 2.

Nepokretnosti za reprezentativne potrebe Republike Srbije jesu rezidencije, gostinske vile i druge nepokretnosti koje služe za potrebe reprezentacije Republike Srbije.

Član 3.

Rezidencije su zgrade koje se koriste za boravak predsednika Republike i predsednika Vlade.

Rezidencije su zgrade koje se koriste i za prijem i boravak stranih predsednika država ili vlada i drugih najviših stranih gostiju Republike Srbije.

Član 4.

Rezidencije u smislu člana 3. ove uredbe jesu:

1) zgrada u ulici Užička broj 23 koja se određuje za rezidenciju predsednika Republike;

2) zgrada u ulici Tolstojeva broj 2a koja se određuje za rezidenciju predsednika Vlade;

3) vila „Mir” koja se određuje za reprezentativne potrebe predsednika Republike, predsednika Vlade i prijem i boravak stranih predsednika država ili vlada i drugih najviših stranih gostiju Republike Srbije.

Član 5.

Reprezentativne zgrade koriste se za reprezentativne potrebe državnih organa, funkcionera i lica koja predstavljaju Republiku Srbiju.

Reprezentativne zgrade iz stava 1. ovog člana jesu:

kompleks u Beogradu u ulici Užička br. 11-15;

Letnjikovac Obrenovića na Plavincu kod Smedereva;

objekat u Beogradu u ulici Lackovićeva broj 10;

„Glavna vila” u Topoli;

vila u Beogradu u ulici Kneza Aleksandra Karađorđevića broj 75;

objekat u Beogradu u ulici Tolstojeva broj 2 – Klub poslanika;

7) vila u Beogradu u ulici Botićeva broj 8.

Član 6.

Gostinske vile su zgrade koje se koriste za smeštaj gostiju.

Gostinske vile iz stava 1. ovog člana jesu:

1) vila u Beogradu u ulici Užička broj 21;

2) vila „Kopaonik” u Vrnjačkoj Banji;

3) „Vila Šumadija” u Topoli;

4) Lovačka kuća u Vorovu.

Član 7.

Odluku o korišćenju rezidencije iz člana 4. tačka 3) ove uredbe donose generalni sekretar predsednika Republike i generalni sekretar Vlade.

Reprezentativne zgrade iz člana 5. i gostinske vile iz člana 6. ove uredbe koriste se na osnovu pismenog zahteva koji sadrži: svrhu korišćenja, broj korisnika, mesto, vreme na koje se zahteva korišćenje zgrade i posebne zahteve korisnika ako ih ima, osim za objekat iz člana 5. stav 2. tačka 6) ove uredbe.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se generalnom sekretaru Vlade preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem tekstu: Uprava).

Odluku o korišćenju reprezentativnih zgrada iz člana 5. stav 2. tač. 1) – 3) ove uredbe donose generalni sekretar predsednika Republike i generalni sekretar Vlade, a korišćenje i boravak u objektima obezbeđuje Uprava.

Odluku o korišćenju reprezentativnih zgrada iz člana 5. stav 2. tač. 4) – 7) ove uredbe, osim zgrade iz tačke 6) i gostinskih vila iz člana 6. ove uredbe donosi generalni sekretar Vlade, a korišćenje i boravak u objektima obezbeđuje Uprava.

Član 8.

Zgrada u Tolstojevoj broj 2 – Klub poslanika koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe državnih organa, za održavanje sastanaka, organizovanje koktela, svečanih ručkova i večera, kao i za pružanje drugih reprezentativnih usluga u okviru pratećih sadržaja tog objekta.

Pismeni zahtev za korišćenje objekta iz stava 1. ovog člana sadrži: svrhu korišćenja, broj korisnika, mesto, vreme na koje se zahteva korišćenje objekta, vrstu usluge koja se zahteva i posebne zahteve ukoliko ih korisnik ima.

Pismeni zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se Upravi koja na osnovu istog odobrava ili usaglašava zahteve korisnika i obezbeđuje korišćenje objekta u skladu sa zahtevima korisnika.

Član 9.

Poslove bezbednosne zaštite rezidencija vrše nadležni državni organi u skladu sa zakonom.

Poslove zaštite od požara rezidencija vrši Uprava osim nadzora nad stanjem uređaja koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara, a koje vrše nadležni državni organi iz stava 1. ovog člana.

Poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja zgrada iz čl. 5, 6. i 8. ove uredbe, osim zgrada za koje je posebnim propisom određeno da poslove bezbednosne zaštite i nadzora nad stanjem uređaja koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara vrše nadležni državni organi, vrši Uprava.

Poslove zaštite od požara zgrada iz stava 3. ovog člana vrši Uprava.

Poslove održavanja zgrada iz čl. 4, 5. i 6. ove uredbe vrši Uprava.

Član 10.

U zgradama iz čl. 5, 6. i 8. ove uredbe ugostiteljske usluge se plaćaju u skladu sa cenovnikom usluga koji utvrđuje direktor Uprave.

Član 11.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja („Službeni glasnik RS, br. 27/96, 7/97, 54/02, 83/03, 110/04, 27/10, 29/10 i 41/10) i Uredba o određivanju stvari koje se smatraju sredstvima za reprezentaciju i načinu njihovog korišćenja („Službeni list SRJ”, br. 58/96, 45/98 i 37/01).

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Zakonski osnov za donošenje Uredbe o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije sadržan je u članu 57. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13), kojim je propisano da Vlada utvrđuje koje se nepokretnosti smatraju sredstvima za reprezentativne potrebe, propisuje način njihovog korišćenja i određuje organ koji obavlja poslove održavanja ovih nepokretnosti. Članom 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE I CILJEVI KOJI SE NJOM OSTVARUJU

Donošenjem Zakona o javnoj svojini, kojim se u naš pravni sistem uvodi nov oblik svojine – javna svojina, koju čine pravo svojine Republike Srbije, pravo svojine autonomne pokrajine i pravo svojine jedinice lokalne samouprave, neophodno je urediti koje se nepokretnosti smatraju sredstvima za reprezentativne potrebe Republike Srbije kao i način njihovog korišćenja i održavanja na način utvrđen ovim Predlogom uredbe.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga uredbe utvrđuje se predmet uređivanja.

Članom 2. predložene uredbe utvrđeno je da su nepokretnosti za reprezentativne potrebe Republike Srbije rezidencije, gostinske vile i druge nepokretnosti koje služe za potrebe reprezentacije Republike Srbije.

U članu 3. Predloga utvrđeno je da su rezidencije zgrade koje se koriste za boravak predsednika Republike i predsednika Vlade, i zgrade koje se koriste i za prijem i boravak stranih predsednika država ili vlada i drugih najviših stranih gostiju Republike Srbije.

U članu 4. Predloga nabrojane su rezidencije u smislu člana 3. ovog predloga uredbe.

Članom 5. predložene uredbe utvrđeno je da se reprezentativne zgrade koriste za reprezentativne potrebe državnih organa, funkcionera i lica koja predstavljaju Republiku Srbiju. U stavu 2. ovog člana nabrojane su reprezentativne zgrade u smislu stava 1. ovog člana.

U članu 6. Predloga utvrđeno je da su gostinske vile zgrade koje se koriste za smeštaj gostiju. U stavu 2. ovog člana nabrojane su zgrade u smislu stava 1. ovog člana.

U članu 7. predloga utvrđeno je da odluku o korišćenju rezidencije iz člana 4. stav 1. tačka 3) donose generalni sekretar predsednika Republike i generalni sekretar Vlade. Stavom 2. utvrđeno je da se reprezentativne zgrade iz člana 5. i gostinske vile iz člana 6. ovog predloga koriste na osnovu pismenog zahteva, koji sadrži: svrhu korišćenja; broj korisnika; mesto; vreme na koje se zahteva korišćenje zgrade i posebne zahteve korisnika ako ih ima. Stavom 3. određeno je da se zahtev podnosi generalnom sekretaru Vlade preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa. Stavom 4. i 5. ovog člana utvrđeno je da odluku o korišćenju reprezentativnih zgrada iz člana 5. stav 2. tač. 1) – 3) donose generalni sekretar predsednika Republike i generalni sekretar Vlade, a da odluku o korišćenju reprezentativnih zgrada iz člana 5. stav 2. tač. 4) – 7) osim tačke 6) donosi generalni sekretar Vlade, dok korišćenje i boravak u ovim objektima obezbeđuje Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

Članom 8. predložene uredbe određeno je za koje se reprezentativne usluge koristi zgrada u Tolstojevoj broj 2 – Klub poslanika, kao i sadržinu pismenog zahteva za korišćenje ovog objekta.

U članu 9. predloga utvrđeno je da poslove bezbednosne zaštite rezidencija vrše nadležni državni organi u skladu sa zakonom, dok poslove zaštite od požara rezidencija vrši Uprava, osim nadzora nad stanjem uređaja koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara koje vrše nadležni državni organi. Stavom 3. i 4. utvrđeno je da poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja i poslove zaštite od požara zgrada iz čl. 5, 6. i 8. ovog predloga, osim zgrada za koje je posebnim propisom određeno da poslove bezbednosne zaštite i nadzora nad stanjem uređaja koji omogućavaju blagovremeno otkrivanje i javljanje požara vrše nadležni državni organi, vrši Uprava; kao i da poslove održavanja zgrada iz čl. 4, 5. i 6. vrši Uprava.

Članom 10. ovog predloga utvrđeno je da se u zgradama iz člana 5, 6. i 8. predloga uredbe ugostiteljske usluge plaćaju u skladu sa cenovnikom usluga koji utvrđuje direktor Uprave.

Članovima 11. i 12. predložene uredbe utvrđeno je da danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaju da važe Uredba o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja („Službeni glasnik RS”, br. 27/96, 7/97, 54/02, 83/02, 110/04, 27/10, 29/10 i 41/10) i Uredba o određivanju stvari koje se smatraju sredstvima za reprezentaciju i načinu njihovog korišćenja („Službeni list SRJ”, br. 58/96, 45/98 i 37/01) i da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar