Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje električnih izolatora i osigurača proizvedenih u Republici Srbiji u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANjA PROIZVODNjE I PRODAJE ELEKTRIČNIH IZOLATORA I OSIGURAČA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proizvodnje i prodaje privrednim subjektima za proizvodnju, distribuciju i/ili prenos električne energije u Republici Srbiji električnih izolatora od stakla, keramičkih izolatora za slobodne vodove niskog napona, keramičkih izolatora za slobodne vodove visokog napona, keramičkih električnih izolatora za dalekovode, keramičkih izolatora i izolacionog pribora za električne aparate i uređaje i ostalih keramičkih izolatora i izolacionog pribora (u daljem tekstu: električni izolatori) i osigurača za napon preko 1 kV, osigurača za napon do 1 kV za jačinu struje preko 10 A i ostalih osigurača za napon do 1 kV za jačinu struje do 10 A (u daljem tekstu: osigurači) proizvedenih u Republici Srbiji u 2011. godini.

Član 2.

Direktni korisnici podsticaja u smislu ove uredbe su proizvođači keramičkih izolatora i izolacionih pribora u Republici Srbiji.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 50.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), član 7, Razdeo 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine.

Član 4.

Podsticanje proizvodnje i prodaje proizvoda iz člana 1. ove uredbe sprovodi se subvencionisanjem prodaje električnih izolatora i osigurača u visini 25% na ugovorenu prodajnu cenu proizvođača u dinarima bez poreza na dodatu vrednost.

Raspodela sredstva iz člana 3. ove uredbe vršiće se plaćanjem proizvođačima keramičkih izolatora i izolacionih pribora u Republici Srbiji po dostavljanju ugovora o prodaji proizvoda privrednim subjektima za proizvodnju, distribuciju i/ili prenos električne energije u Republici Srbiji zaključenih u 2011. godini.

Član 5.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od pet radnih dana od dana prijema ugovora o prodaji zaključenih između proizvođača, odnosno pravnih lica koja je proizvođač ovlastio za trgovinu i distribuciju proizvoda iz člana 1. ove uredbe i privrednih subjekata za proizvodnju, distribuciju i/ili prenos električne energije u Republici Srbiji, odobrava sredstva na ime subvencije proizvođačima keramičkih izolatora i izolacionih pribora u Republici Srbiji.

Direktni korisnici subvencije dužni su da Ministarstvu dostave ugovore kojima su pravna lica iz stava 1. ovog člana ovlašćena za trgovinu i distribuciju proizvoda iz člana 1. ove uredbe.

Član 6.

Proizvođači keramičkih izolatora i izolacionih pribora u Republici Srbiji po isporuci proizvoda iz člana 1. ove uredbe, direktno ili preko pravnih lica ovlašćenih za trgovinu i distribuciju privrednim subjektima za proizvodnju, distribuciju i/ili prenos električne energije u Republici Srbiji, u skladu sa uslovima definisanim ugovorom, dostavljaju Ministarstvu fakturu kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz ugovora u pogledu količina i rokova isporuke. U slučaju da uslovi iz ugovora u pogledu količina i rokova isporuke nisu ispunjeni, direktni korisnik iz člana 2. ove uredbe je dužan da u roku od pet radnih dana izvrši povraćaj sredstava Ministarstvu koja su odobrena na ime subvencionisanja prodaje električnih izolatora i osigurača.

Član 7.

Podsticanje proizvodnje i prodaje električnih izolatora i osigurača proizvedenih u Republici Srbiji sprovodiće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 15. decembra 2011. godine.

Član 8.

Ministarstvo će polugodišnje izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe, koji se odnosi na podsticanje proizvodnje i prodaje električnih izolatora i osigurača proizvedenih u Republici Srbiji, vrši Ministarstvo.

Član 9.

Isplata sredstava iz člana 3. ove uredbe uslovljena je pravdanjem utroška sredstava isplaćenih u 2010. godini.

Neutrošena sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti u 2011. godini za namene za koje su ta sredstva preneta u 2010. godini.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar