Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

Na osnovu člana 127. stav 6. i člana 131. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O POSTUPKU JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, utvrđuje se spisak dobara, usluga i radova u oblasti odbrane i bezbednosti i bliže se uređuje forma i sadržaj godišnjeg izveštaja o sprovedenim nabavkama.

Spisak dobara, usluga i radova iz stava 1. ovog člana dat u prilozima 1-3, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti (u daljem tekstu: javne nabavke) su, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), nabavke:

1) naoružanja i vojne opreme uključujući i njen sastavni deo, komponentu i sklop;

2) bezbednosno osetljive opreme uključujući i njen sastavni deo, komponentu i sklop;

3) dobara, usluga ili radova direktno povezanih sa naoružanjem i vojnom ili bezbednosno osetljivom opremom ili postrojenjima iz tač. 1) i 2) ovog stava u toku bilo kojeg perioda ili celog životnog veka;

4) usluga i radova isključivo u odbrambene svrhe;

5) bezbednosno osetljivih radova i bezbednosno osetljivih usluga.

Primena

Član 3.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na javne nabavke kada predmet javne nabavke sadrži u celini ili u delu podatke označene stepenom tajnosti „POVERLJIVO” i „INTERNO”, pod uslovom da svi delovi predmeta javne nabavke čine nedeljivu celinu predmeta javne nabavke.

Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na nabavke kada predmet nabavke sadrži u celini ili u delu podatke označene stepenom tajnosti „DRŽAVNA TAJNA” i „STROGO POVERLJIVO”.

Za sprovođenje nabavki iz stava 2. ovog člana potrebno je pribaviti odluku Vlade, u skladu sa Zakonom.

Značenje izraza

Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) naoružanje i vojna oprema su dobra navedena u odluci kojom se utvrđuje nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme, u skladu sa zakonom;

2) bezbednosno osetljiva oprema su dobra koja uključuju, zahtevaju i sadrže tajne podatke;

3) usluge i radovi u oblasti odbrane i bezbednosti koji uključuju, zahtevaju i sadrže tajne podatke su usluge i radovi za potrebe:

-istraživanja, razvoja, transfera tehnologije, proizvodnje, opremanja, uključujući opitne i istraživačke laboratorije, spoljnotrgovinskog prometa, održavanja i remonta, modernizacije, modifikacije, ispitivanja i kontrole kvaliteta, prodaje ili uništavanja naoružanja, vojne opreme i bezbednosno osetljive opreme;

-projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije, sanacije i održavanja nepokretnih stvari, kao i njihovog uklanjanja kada realizacija tih usluga i radova podrazumeva ustupanje ponuđaču tajnih podataka.

4) životni vek je vremenski period koji obuhvata definisanje tehničkih, tehnoloških i funkcionalnih zahteva, planiranje, istraživanje, razvoj, ispitivanje, proizvodnju ili nabavku, upotrebu sa celokupnom logističkom podrškom i povlačenje iz operativne upotrebe;

5) istraživanje i razvoj su aktivnosti koje uključuju osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, pri čemu se u razvojna istraživanja podrazumevaju sva koja se završavaju konkretnim rešenjima (simulacioni model, maketa, itd.) ili sistematizuju u obliku razvojnog projekta (funkcionalni model, tehnološki demonstratori, itd.). Početni i prototipski razvoj, koji obuhvataju izradu tehničkog elaborata sa eventualnom izradom funkcionalnog modela, makete celog sredstva naoružanja i vojne opreme ili sklopova, probnog komada, prototipa, prototipske partije.

Istraživanje i razvoj, u smislu ove uredbe, ne uključuje izbor proizvođača prototipa (prototipske partije), alata, industrijskog inženjeringa, industrijskog dizajna ili proizvodnje za usluge iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe;

6) modifikacija je izmena jednog ili više sastavnih delova, sklopova ili agregata sredstva naoružanja i vojne opreme ili bezbednosno osetljive opreme pri čemu se izlazne karakteristike sredstva bitno ne menjaju;

7) modernizacija je izmena ili usavršavanje jednog ili više sastavnih delova, sklopova ili agregata sredstva naoružanja i vojne opreme ili bezbednosno osetljive opreme pri čemu se izlazne karakteristike sredstva bitno menjaju, odnosno značajno poboljšavaju;

8) nepokretne stvari za potrebe odbrane i bezbednosti su: diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu; zemljište; zgrade; službene prostorije; magacini, skladišta, garaže, montažni, pokretni, privremeni, podzemni i nadzemni objekti sa pratećom infrastrukturom i drugi građevinski objekti koji se koriste u svrhu odbrane i bezbednosti.

Zaštita tajnosti podataka

Član 5.

Naručilac mora da u konkursnoj dokumentaciji zahteva zaštitu tajnosti podataka koje ponuđačima stavlja na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Naručilac mora da za preuzimanje dokumentacije zahteva od ponuđača potpisivanje izjave ili sporazuma o čuvanju tajnih podataka, u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka i zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Ponuđač i već određeni podizvođači moraju da štite tajnost svih podataka koji im mogu biti dostupni tokom sprovođenja postupka nabavke, trajanja ugovora i nakon raskida ili izvršenja ugovora, u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti podataka.

II. POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Komunikacija

Član 6.

Komunikacija u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija se pisanim putem.

Čuvanje, prenošenje i dostavljanje tajnih podataka vrši se na način određen u pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka i zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Plan nabavki

Član 7.

Naručilac donosi plan javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbednosti do 31. januara za tekuću godinu, u skladu sa elementima propisanim Zakonom.

Plan nabavki iz stava 1. ovog člana u pisanoj formi dostavlja se Vladi u roku od deset dana od dana donošenja.

Izmene i dopune plana nabavki iz stava 1. ovog člana sačinjavaju se i dostavljaju na način propisan članom 51. stav 5. Zakona.

Vrste postupaka javne nabavke

Član 8.

Dodela ugovora o javnoj nabavci vrši se u restriktivnom postupku ili pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, a u drugim postupcima javne nabavke ako su za to ispunjeni uslovi propisani Zakonom i ovom uredbom.

Restriktivni postupak

Član 9.

Restriktivni postupak sprovodi se na način propisan Zakonom.

Drugu fazu restriktivnog postupka naručilac može da pokrene i ukoliko ima manje od tri kandidata.

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda

Član 10.

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda je postupak koji se sprovodi u više faza.

U prvoj fazi pregovaračkog postupka sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda naručilac poziva sva zainteresovana lica da podnesu prijavu.

U drugoj fazi pregovaračkog postupka sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda naručilac poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju da podnesu ponudu.

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Član 11.

Naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa Zakonom, kao i:

ako su ponuđači ujedno i proizvođači, pružaoci usluga ili izvođači radova od značaja za odbranu i bezbednost Republike Srbije i proizvode dobra, pružaju usluge i izvode radove po standardima ili propisima o kvalitetu proizvoda u oblasti odbrane i bezbednosti;

u vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom

slučaju ne zavisi od volje naručioca, koji mogu prouzrokovati ugrožavanje ili ograničavanje uslova života i zdravlja ljudi, oštećenje ili uništenje dobara ili nepokretnosti, narušavanje propisanih mera u oblasti odbrane i bezbednosti, a zahteva trenutno reagovanje.

U slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, naručilac određuje obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, na način primeren okolnostima konkretne nabavke, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

Oglasi o javnoj nabavci

Član 12.

Sadržinu oglasa o javnoj nabavci naručilac uređuje prema vrsti postupka javne nabavke, a u skladu sa Zakonom.

Oglas o javnoj nabavci u smislu ove uredbe ne može da sadrži podatke koje je naručilac označio stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i propisa donetih na osnovu tog zakona.

Konkursna dokumentacija

Član 13.

Naručilac priprema konkursnu dokumentaciju u skladu sa predmetom konkretne javne nabavke i vrstom postupka javne nabavke, u skladu sa Zakonom.

Naručilac je dužan da konkursnu dokumentaciju ponuđaču dostavi samo uz pridržavanje propisanih postupaka i mera zaštite, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i propisa donetih na osnovu tog zakona, kao i prema merama zaštite poslovne tajne, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Uvid u dokumentaciju

Član 14.

Ponuđač, kandidat, odnosno podnosilac prijave ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju iz postupka javne nabavke, o svom trošku, bez prava na kopiranje dokumentacije, ako se time ne postupa suprotno odredbama zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA

Forma i sadržina godišnjeg izveštaja o sprovedenim nabavkama

Član 15.

Naručilac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovedenim nabavkama za prethodnu godinu, koji dostavlja Vladi i nadležnom odboru Narodne skupštine do 31. marta tekuće godine.

Godišnji izveštaj o sprovedenim javnim nabavkama sačinjava se u pisanoj formi i sadrži:

podatke o predmetu nabavke;

podatke o načinu na koji je postupak sproveden i eventualna odstupanja od

elemenata utvrđenih usvojenim planom nabavki;

podatke o podnetim ponudama;

podatke o kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije

ponude;

podatke o zaključenom ugovoru (cene i drugi elementi ugovora) i ponuđaču

kome je dodeljen ugovor;

preporuke za unapređenje sistema.

Naručilac do 31. marta tekuće godine dostavlja u pisanoj formi Upravi za javne nabavke sledeće podatke o sprovedenim nabavkama za prethodnu godinu iskazane po kategorijama iz priloga 1 – 3. ove uredbe:

procenjenu i ugovorenu vrednost;

podatke o načinu na koji su postupci sprovedeni i eventualna odstupanja od

elemenata utvrđenih usvojenim planom nabavki;

prosečan broj podnetih ponuda u postupku;

preporuke za unapređenje sistema.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci nabavke

Član 16.

Postupci nabavki koji su započeti do dana početka primene ove uredbe, sprovešće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 17.

Danom početka primene ove uredbe prestaju da važe:

1) Uredba o sredstvima posebne namene („Službeni glasnik RS”, br. 82/08 i 47/10);

2) Uredba o sredstvima za posebne namene („Službeni glasnik RS”, br. 29/05 i 7/10);

3) Uredba o određivanju sredstava za posebne namene za potrebe Bezbednosno-informativne agencije („Službeni glasnik RS”, broj 21/09).

Stupanje na snagu

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

PRILOG 1.

SPISAK DOBARA

R. br. Kategorija Oznaka iz opšteg rečnika nabavki 1 Oružje glatke cevi kalibra manjeg od 20 mm, ostalo naoružanje i automatsko oružje kalibra 14,5 mm ili manjeg i pribor, te za njih specijalno projektovane komponente 35321100 – Ručno oružje35321200 – Puške35321300 – Mitraljezi35340000 – Delovi vatrenog oružja i municije 2 Oružja glatke cevi kalibra 20 mm ili većeg, ostala oružja ili naoružanje kalibra većeg od 14,5 mm, bacači i pribor, i za njih specijalno projektovane komponente 35322100 – Protiv-vazdušna artiljerija35322200 – Samohodna artiljerija35322300 – Vučna artiljerija35322400 – Minobacači35322500 – Haubice35340000 – Delovi vatrenog oružja i municije 3 Municija i upaljači za municiju, i za njih specijalno projektovane komponente 35331100 – Meci35331200 – Topovske granate35331300 – Granate35331400 – Nagazne mine35331500 – Čaure35332100 – Torpeda35332200 – Morske mine35333100 – Bombe35333200 – Rakete35340000 – Delovi vatrenog oružja i municije 4 Bombe, torpeda, rakete, projektili, ostale eksplozivne naprave i punjenja kao i pripadajuća oprema i pribor, specijalno projektovana za vojnu upotrebu kao i komponente specijalno projektovane za gore navedeno 35332100 – Torpeda 35332200 – Morske mine 35340000 – Delovi vatrenog oružja i municije35620000 – Rakete 35621000 – Strateške rakete 35622000 – Taktičke rakete 35622100 – Rakete vazduh – vazduh 35622200 – Rakete vazduh – zemlja 35622300 – Protiv-mornaričke rakete 35622500 – Taktičke protiv-balističke rakete35622600 – Protivtenkovske navođene rakete 35622700 – Rakete zemlja – vazduh 5 Upravljanje vatrom i odgovarajuća oprema za uzbunjivanje i upozoravanje, kao i srodni sistemi, oprema za testiranje, zahvatanje i zaključavanje cilja i zaštitu, specijalno projektovana za vojnu upotrebu, i komponente i pribor specijalno projektovani za gore navedeno 35120000 – Nadzorni i sigurnosni sistemi i uređaji 35700000 – Vojni elektronski sistemi35340000 – Delovi vatrenog oružja i municije 6 Kopnena vozila i komponente 35410000 – Oklopna vojna vozila35411000 – Borbeni tenkovi 35411100 – Glavni borbeni tenkovi 35411200 – Laki borbeni tenkovi35412000 – Oklopna borbena vozila35412100 – Pešadijska borbena vozila 35412200 – Oklopni transporteri za prevoz vojnika na borbenom položaju 35412300 – Oklopni transporteri – nosioci oružja 35412400 – Izviđačka i patrolna vozila 35412500 – Komandna vozila i vozila za vezu 35420000 – Delovi vojnih vozila35421000 – Mehanički rezervni delovi za vojna vozila35421100 – Motori i delovi motora za vojna vozila 35422000 – Električni i elektronski rezervni delovi za vojna vozila 7 Hemijski i biološki toksični agensi, „agensi za suzbijanje nemira”, radioaktivni materijali, s tim u vezi oprema, komponente i materijali 35113200 – Oprema za nuklearnu, biološku, hemijsku i radiološku zaštitu 8 „Eksplozivne materije” i odgovarajuće supstance 24600000 – Eksplozivi24611000 – Pogonska goriva u prahu24612000 – Razni eksplozivi 9 Ratni brodovi i borbena plovna sredstva (površinska ili podvodna), specijalna mornarička oprema i pribor, komponente i druga površinska plovila 35510000 – Ratni brodovi 35511000 – Sredstva za površinsku borbu35511300 – Korvete i patrolni čamci 35511400 – Amfibijska plovila i brodovi 35512400 – Podvodna plovila bez posade 35513000 – Brodovi za minsku borbu i pomoćni brodovi 35513100 – Minolovac i čistač mina 35513200 – Pomoćno istraživačko plovilo 35513300 – Pomoćno obaveštajno plovilo 35513400 – Pomoćna bolnica; teretno; tankersko; plovilo za prevoz vozila 35520000 – Delovi za ratne brodove 35521000 – Trup i mehanički rezervni delovi za ratne brodove 35521100 – Motori i delovi motora za ratne brodove 35522000 – Elektronski i električni rezervni delovi za ratne brodove 10 „Vazduhoplov”, „letelice lakše od vazduha”, bespilotne letelice („UAV”), vazduhoplovni motori i vazduhoplovna oprema, srodna oprema i komponente, specijalno projektovane ili modifikovane za vojnu upotrebu 35610000 – Vojni avioni 35613000 – Letelice bez posade 35613100 – Bespilotne borbene letetelice 35631000 – Vojni sateliti 35631100 – Sateliti za komunikaciju 35631200 – Sateliti za posmatranje 35631300 – Sateliti za navigaciju 35640000 – Delovi vojne avio opreme 35641000 – Konstrukcijski i mehanički rezervni delovi za vojnu avio opremu 35641100 – Motori i delovi motora za vojnu avio opremu 35642000 – Elektronski i električni rezervni delovi za vojnu avio opremu 11 Elektronska oprema koja se ne kontroliše ni po jednoj drugoj osnovi na Nacionalnoj kontrolnoj lista naoružanja i vojne opreme, i za nju specijalno projektovane komponente 35700000 – Vojni elektronski sistemi35710000 – Sistemi za komandu, upravljanje, komunikaciju i računare 35711000 – Sistemi za komandu, upravljanje i komunikaciju 35712000 – Taktički sistemi za komandu, upravljanje i komunikaciju 12 Sistemi oružja s velikom kinetičkom energijom i pripadajuća oprema, kao i za njih specijalno projektovane komponente 13 Oklopna ili zaštitna oprema i konstrukcije i komponente 14 Specijalizovana oprema za vojnu obuku ili simulirane vojne scenarije, simulatori specijalno projektovani za obuku za korišćenje bilo koje vrste vatrenog oružja ili naoružanja koje kontrolišu tačke 1. ili 2. i za to specijalno projektovane komponente i pribor 35740000 – Borbeni simulatori 15 Oprema za prikaz slike ili za protivmere, specijalno projektovana za vojnu upotrebu i za to specijalno projektovane komponente i pribor 35720000 – Obaveštajni rad, nadzor, otkrivanje ciljeva i izviđanje 35721000 – Elektronski obaveštajni sistem35722000 – Radar 35723000 – Radar vazdušne obrane35730000 – Sistemi za elektronsko ratovanje i protivmere 16 Otkivci, odlivci i ostali nedovršeni proizvodi, specijalno projektovani za proizvode koji podležu kontroli po tačkama 1. do 4, 6, 9, 10, 12. ili 19. 17 Raznovrsna oprema, materijali i „biblioteke”, i za to specijalno projektovane komponente 18 Oprema za izradu proizvoda navedenih na Nacionalnoj kontrolnoj listi naoružanja i vojne opreme 19 Sistemi naoružanja usmerene energije (DEW), s tim povezana oprema ili oprema za protivmere i test modeli i za njih specijalno projektovane komponente 20 Kriogenička i „superprovodljiva” oprema i komponente specijalno projektovane za nju 21 „Softver” 22 „Tehnologija” 23 Bezbednosno-policijska oprema 18142000 – Štitnici za lice 18143000 – Zaštitna oprema 24 Forenzička oprema 25 Bezbednosno osetljiva oprema su i dobra koja nisu obuhvaćena ovom listom od tačke 1. do tačke 24, a koja uključuju, zahtevaju i sadrže tajne podatke

PRILOG 2.

SPISAK USLUGA

R. br. Kategorija Oznaka iz opšteg rečnika nabavki 1 Usluge održavanja i remonta 50000000, od 50100000 do 50884000 (osim od 50310000 do 50324200 i 50116510, 50190000, 50229000, 50243000) i od 51000000 do 51900000 2 Usluge povezane sa stranom vojnom pomoći 75211300 3 Usluge odbrane, usluge vojne odbrane i usluge civilne odbrane 75220000, 75221000, 7522000 4 Usluge istraživanja i usluge na oblasti bezbednosti od 79700000 do 79720000 5 Usluge drumskog prevoza 60000000, od 60100000 do 60183000 (osim 60160000, 60161000), i od 64120000 do 64121200 6 Usluge vazdušnog prevoza putnika i tereta, osim prevoza pošte 60400000, od 60410000 do 60424120 (osim 60411000, 60421000), od 60440000 do 60445000 i 60500000 7 Kopneni i vazdušni prevoz pošte 60160000, 60161000, 60411000, 60421000 8 Usluge železničkog prevoza od 60200000 do 60220000 9 Usluge prevoza vodenim putevima od 60600000 do 60653000, i od 63727000 do 63727200 10 Prateće i pomoćne usluge prevoza od 63100000 do 63111000, od 63120000 do 63121100, 63122000, 63512000 i od 63520000 do 6370000 11 Telekomunikacijske usluge od 64200000 do 64228200, 72318000, i od 72700000 do 72720000 12 Finansijske usluge: usluge osiguranja od 66500000 do 66720000 13 Informatičke i srodne usluge od 50310000 do 50324200, od 72000000 do 72920000 (osim 72318000 i od 72700000 do 72720000), 79342410, 9342410 14 Usluge istraživanja i razvoja i usluge testiranja i ispitivanja od 73000000 do 73436000 15 Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge od 79210000 do 79212500 16 Usluge savetovanja u menadžmentu i srodne usluge od 73200000 do 73220000, od 79400000 do 79421200 i 79342000, 79342100, 79342300, 79342320, 79342321, 79910000, 79991000, 98362000 17 Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge; usluge prostornog planiranja i usluge krajneobraznog inženjeringa; srodne naučne i tehničke savetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize od 71000000 do 71900000 (osim 71550000) i 79994000 18 Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama od 70300000 do 70340000, i od 90900000 do 90924000 19 Usluge rešavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge od 90400000 do 90743200 (osim 90712200), od 90910000 do 90920000 i 50190000, 50229000, 50243000 20 Usluge obuke i simulacije u područjima odbrane i bezbednosti 80330000, 80600000, 80610000, 80620000, 80630000, 80640000, 80650000, 80660000

PRILOG 3.

SPISAK RADOVA

R. br. Kategorija Oznaka iz opšteg rečnika nabavki 1 Radovi na demontaži za bezbednosne objekte 45111320 2 Inženjerski radovi na bezbednosnim objektima 45222300 3 Radovi na izgradnji vojnih građevina i objekata 45216200 4 Radovi na izgradnji vojnih bunkera 45216220 5 Radovi na izgradnji vojnih skloništa 45216230 6 Radovi na izgradnji odbrambenih rovova 45216250

Ostavite komentar