Uredba o premiji za mleko za 2006. godinu

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA MLEKO ZA 2006. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za mleko za 2006. godinu.

Član 2.

Pravna lica i poljoprivrednici (u daljem tekstu: korisnici premije) koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 45/04, 139/04 i 71/05) ostvaruju pravo na premiju za kravlje, ovčije i kozije mleko iz sopstvene proizvodnje isporučeno pravnim licima ili preduzetnicima, koji se bave preradom mleka.

Premija za mleko se isplaćuje korisnicima iz stava 1. ovog člana koji imaju sedište odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da kvalitet odgovara propisima o kvalitetu mleka i da je mleko isporučeno pravnim licima ili preduzetnicima, koji se bave preradom mleka na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Korisnici premije ostvaruju premiju za mleko preko pravnih lica ili preduzetnika, koji se bave preradom mleka.

Član 4.

Premija se isplaćuje za jedan litar isporučenog mleka u visini od:

1) 4,00 dinara za mleko proizvedeno na brdsko-planinskim područjima i

2) 3,00 dinara za mleko proizvedeno na ravničarskom području.

Brdsko-planinskim područjima, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatraju se katastarske opštine u kojima je više od jedne polovine zemljišta iznad četiri stotine metara nadmorske visine.

Član 5.

Pravna lica ili preduzetnici, preko kojih korisnici premije ostvaruju pravo na premiju za mleko, dužni su da sredstva ostvarena po tom osnovu isplate korisnicima premije na namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 6.

Sredstva za premiju za mleko isplaćivaće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 7.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisaće način utvrđivanja i isplate premije za mleko i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na premiju i odrediti katastarske opštine u smislu člana 4. stav 2. ove uredbe najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko pravna lica ili preduzetnici, koji se bave preradom mleka podnose najkasnije do 20. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Član 9.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik premije ako ostvari pravo na premiju, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 10.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje u roku iz člana 5. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači korisniku premije na namenski račun.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Stočarska proizvodnja u narednom periodu treba da postane dominantna grana u strukturi poljoprivredne proizvodnje. Proizvodnja mleka predstavlja jedan od najznačajnijih faktora stabilizacije stočarske proizvodnje, pa iz tih razloga premiranje proizvodnje mleka treba nastaviti i u 2006. godini, kako bi se proizvođači podstakli na veću proizvodnju, a tržište obezbedilo dovoljnim količinama mleka. Dosadašnja iskustva sa premiranjem proizvodnje mleka govore da je ova mera značajno uticala na proizvodnju i stabilizaciju tržišta ovim proizvodom.

Poseban je značaj premije za mleko, jer ovu podsticajnu meru koristi preko 170.000 zemljoradnika, koji se bave govedarskom proizvodnjom. Premija će praktično služiti da pokrije deo cene koštanja proizvodnje mleka i omogući poljoprivrednim proizvođačima da održe postojeći stočni fond.

III. SADRŽINA UREDBE

Uredbom su detaljno razrađeni uslovi za ostvarivanje prava na premiju za mleko. Korisnici premije su isključivo proizvođači mleka i to: zemljoradnici, preduzeća, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije i poljoprivredna gazdinstva sa statusom pravnog lica.

Visina premije je utvrđena u iznosu od 3,00 dinara po litru za ravničarska područja, odnosno 4,00 dinara po litru za brdsko-planinska područja.

Uredbom je predviđeno da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisati način isplate regresa i premije i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na premiju.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2006. godinu neophodno je obezbediti sredstva za premiju za mleko u iznosu od 3.100.000.000,00 dinara.

Navedena sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu, član 6. razdeo 10. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – subvencije proizvodnji i povećanju produktivnosti.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Otkup mleka se obavlja kontinuirano, svakodnevno, pa iz tih razloga su se stekli uslovi iz člana 120. Ustava Republike Srbije da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar