Uredba o prestanku važenja Uredbe o Fondu za reformu sistema odbrane državne zajednice Srbija i Crna Gora

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa tačkom 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS”, broj 48/06) i članom 42. tačka 6. Zakona o odbrani („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 11/95 – SUS, 28/96 – dr. zakon, 32/99, 44/99 i 3/02),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O FONDU ZA REFORMU SISTEMA ODBRANE

DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o Fondu za reformu sistema odbrane državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni list SCG”, broj 28/04).

Prestaje da radi Fond za reformu sistema odbrane državne zajednice Srbija i Crna Gora (u daljem tekstu: Fond).

Član 2.

Ministarstvo odbrane preuzima od Fonda potreban broj zaposlenih, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja.

Član 3.

Direktor Fonda ima prava koja su za postavljena lica u institucijama bivše Srbije i Crne Gore i službama Saveta ministara utvrđena u članu 7. Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS”, broj 49/06).

Na položaj i prava zaposlenih u Fondu koje ne preuzme Ministarstvo odbrane primenjuju se odredbe čl. 8–11. Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS”, broj 49/06).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3659/2006-1

U Beogradu, 15. juna 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIKVojislav Koštunica, s.r.

Ostavite komentar