Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10, 10/13 i 44/18 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENjA

UREDBE O PRIVREMENIM USLOVIMA ZA OBAVLjANjE PROMETA BRAŠNA

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna („Službeni glasnik RSˮ, br. 69/06, 49/10 i 44/18 – dr. zakon).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

05 Broj: 110-5285/2018-1

U Beogradu, 21. juna 2018. godine

V LAD A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić,s.r.