Uredba o prestanku važenja uredbe o podsticanju zapošljavanja

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije,

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PODSTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

Član 1.

Uredba o podsticanju zapošljavanja („Službeni glasnik RS”, br. 32/11 i 34/11) prestaje da važi danom stupanja na snagu ove uredbe.

Član 2.

Lice koje je do dana početka primene ove uredbe steklo pravo na podsticaj iz Uredbe o podsticanju zapošljavanja („Službeni glasnik RS”, br. 32/11 i 34/11), nastavlja da ostvaruje to pravo u skladu sa tom uredbom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

05 Broj: 110-6264/2014

U Beogradu, 26. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar