Uredba o službama Vlade

Na osnovu čl. 31. i 47. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05),

Vlada donosi

UREDBU

O SLUŽBAMA VLADE

1. Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se pitanja koja su značajna za rad svih službi Vlade (u daljem tekstu: službe), izuzev Generalnog sekretarijata Vlade i kabineta predsednika i potpredsednika Vlade.

2. Osnivanje i vođenje službi

Član 2.

Vlada uredbom osniva službe za stručne ili tehničke poslove za potrebe Vlade ili za poslove koji su zajednički ministarstvima i posebnim organizacijama.

Uredbom kojom osniva službu Vlada određuje i delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za rad službe.

Službu vodi direktor službe, a može da je vodi i ministar bez portfelja.

3. Odnosi kad službu vodi direktor službe

Odgovornost direktora službe

Član 3.

Direktor službe odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade ili Generalnom sekretaru Vlade (u daljem tekstu: Generalni sekretar).

Kome je direktor službe odgovoran određuje se uredbom kojom se osniva služba.

Predsednik Vlade može potpredsedniku Vlade da prenese ovlašćenja prema službi čiji mu je direktor odgovoran, pa i pravo na predlaganje direktora službe.

Ovlašćenja predsednika Vlade i Generalnog sekretara

Član 4.

Predsednik Vlade ima prema direktoru službe koji mu je odgovoran ista ovlašćenja kao prema ministru.

Ako službu vodi direktor koji je odgovoran Generalnom sekretaru, Generalni sekretar ima prema službi ista ovlašćenja kao ministar prema organu uprave u sastavu ministarstva.

Položaj direktora službe

Član 5.

Direktora službe postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade, odnosno Generalnog sekretara.

Direktor službe je državni službenik na položaju.

Direktor službe koji je odgovoran predsedniku Vlade ima pri vođenju službe ista ovlašćenja kao ministar pri vođenju ministarstva, a direktor službe koji je odgovoran Generalnom sekretaru – kao direktor organa uprave u sastavu ministarstva.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u službi

Član 6.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u službi čiji je direktor odgovoran predsedniku Vlade donosi direktor službe.

Ako je direktor službe odgovoran Generalnom sekretaru, Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u službi donosi Generalni sekretar, na predlog direktora službe.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u službi stupa na snagu kad se Vlada s njim saglasi.

Zamenik direktora službe

Član 7.

Direktor službe može da ima zamenika ako je to određeno uredbom kojom se osniva služba.

Zamenika direktora službe postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora službe.

Zamenik direktora službe pomaže direktoru službe u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora službe je državni službenik na položaju.

Pomoćnici direktora službe

Član 8.

Direktor službe može da ima pomoćnike ako je to određeno uredbom kojom se osniva služba.

Pomoćnika direktora službe postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora službe.

Pomoćnik direktora službe rukovodi zaokruženom oblašću rada službe za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora službe je državni službenik na položaju.

4. Odnosi kad službu vodi ministar bez portfelja

Član 9.

Vlada može, na predlog predsednika Vlade, odrediti da službu vodi ministar bez portfelja ako je uredbom kojom se osniva služba određeno da službu vodi direktor koji je odgovoran predsedniku Vlade.

Ministar bez portfelja ima pri vođenju službe ista ovlašćenja kao ministar pri vođenju ministarstva.

Predsednik Vlade ima prema ministru bez portfelja koji vodi službu ista ovlašćenja kao prema resornom ministru.

5. Objavljivanje rešenja o postavljenju i prestanku dužnosti

Član 10.

Rešenja o postavljenju i prestanku dužnosti direktora službe, zamenika i pomoćnika direktora službe objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

6. Primena drugih propisa na rad službi

Član 11.

Na službe se primenjuju propisi o uređenju, načinu rada, finansiranju i radnim odnosima u ministarstvima i posebnim organizacijama, ako ovim ili posebnim propisom nije drukčije određeno.

7. Prelazne i završne odredbe

Prelazni položaj postojećih službi Vlade

Član 12.

Službe Vlade koje su obrazovane do dana stupanja na snagu ove uredbe nastavljaju rad prema uredbama na osnovu kojih su obrazovane dok se te uredbe ne usklade sa Zakonom o Vladi i ovom uredbom.

Položaj postavljenih lica u službama Vlade do postavljenja državnih službenika

Član 13.

Dok se direktori službi Vlade, njihovi zamenici i pomoćnici ne počnu postavljati kao državni službenici – direktori, zamenici i pomoćnici direktora postojećih službi Vlade nastavljaju da rade prema propisima koji su važili na dan kada su postavljeni, uključujući i pravila za slučaj prestanka dužnosti.

Ako direktoru, zameniku ili pomoćniku direktora službe Vlade koji nisu postavljeni na položaj kao državni službenici prestane dužnost, novi direktor, zamenik ili pomoćnik direktora službe Vlade biće postavljeni prema propisima koji su važili na dan kada su postavljeni oni kojima je dužnost prestala.

Stupanje uredbe na snagu

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5255/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

Ostavite komentar