Uredba o sprovođenju mobilizacije

Na osnovu člana 101. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O SPROVOĐENjU MOBILIZACIJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se način i postupak sprovođenja mobilizacije subjekata sistema odbrane, stvari i materijalnih dobara za potrebe odbrane zemlje, osim mobilizacije Vojske Srbije.

Član 2.

Mobilizacijom, u smislu ove uredbe, smatra se postupak kojim građani, državni organi, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: subjekti mobilizacije) iz mirnodopske organizacije i stanja prelaze na ratnu organizaciju i uslove rada, radi izvršavanja obaveza koje su im definisane Planom odbrane Republike Srbije.

Član 3.

Mobilizacija se sprovodi prema Planu odbrane Republike Srbije.

Član 4.

Mobilizacija po obimu može biti opšta ili delimična, a saopštava se javnim oglašavanjem ili pojedinačnim pozivom.

Opšta mobilizacija obuhvata sve subjekte sistema odbrane kojima su definisane obaveze u odbrani i čija se ratna organizacija razlikuje od mirnodopske, kao i materijalna sredstva potrebna za odbranu zemlje.

Delimična mobilizacija obuhvata potreban deo subjekata odbrane čija se ratna organizacija razlikuje od mirnodopske, kao i materijalna sredstva potrebna za adekvatan odgovor na izazove, rizike i pretnje.

Član 5.

Subjekti mobilizacije čija je ratna organizacija istovetna mirnodopskoj, ne izrađuju plan mobilizacije već postupaju po merama pripravnosti.

Član 6.

Opštu i delimičnu mobilizaciju naređuje predsednik Republike.

Vlada predlaže predsedniku Republike opštu i delimičnu mobilizaciju, osim mobilizacije Vojske Srbije.

Član 7.

Delimična mobilizacija subjekata sistema odbrane i materijalnih sredstava za potrebe odbrane zemlje može se narediti radi provere spremnosti za izvršenje mobilizacije, u okviru planiranih vežbi i kontrole organizovanja priprema za odbranu.

Mobilizaciju iz stava 1. ovog člana za subjekte mobilizacije, kao i za materijalna sredstva naređuje predsednik Vlade.

Član 8.

Opšta mobilizacija subjekata sistema odbrane saopštava se javnim oglašavanjem, posebno propisanim znakom uzbunjivanja i preko sredstava informisanja.

Istovremeno sa oglašavanjem mobilizacije iz stava 1. ovog člana donosi se i naređenje o sprovođenju mobilizacije subjekata mobilizacije.

Član 9.

Delimična mobilizacija subjekata mobilizacije saopštava se pojedinačnim pozivom odnosno naređenjem nadležnih organa.

Član 10.

Sprovođenje mobilizacije vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su funkcionalno i organizaciono vezani za Ministarstvo odbrane, izvršava se prema Pravilu o mobilizaciji Vojske Srbije.

Član 11.

Rukovalac plana mobilizacije za državni organ, organe autonomne pokrajine i organ jedinice lokalne samouprave je rukovodilac koji rukovodi tim organom odnosno lice koje on ovlasti, za privredno društvo i pravno lice direktor odnosno lice koje on ovlasti a za preduzetnika – preduzetnik ili lice koje on ovlasti.

Član 12.

Rukovalac plana mobilizacije je odgovoran za: primenu propisane ratne organizacije i sistematizacije; planiranje, organizovanje, pripremu i izvršenje mobilizacije; izradu i ažuriranje plana mobilizacije; čuvanje plana mobilizacije i osposobljenost za izvršenje mobilizacije.

Član 13.

Lica koja se staraju o sprovođenju mobilizacije odnosno izvršioci mobilizacije za:

1) državne organe, organe autonomne pokrajine, organe jedinica lokalne samouprave su rukovodioci koji rukovode tim organima odnosno lica koja oni ovlaste;

2) privredna društva i druga pravna lica su direktori odnosno lica koja oni ovlaste;

3) preduzetnike – preduzetnici odnosno lica koja oni ovlaste.

Član 14.

Izvršioci mobilizacije u toku pripreme mobilizacije obavljaju zadatke koji se odnose na:

učešće u procenjivanju uslova i mogućnosti za pripremanje i izvršenje mobilizacije;

određivanje snaga i sredstava, zadataka, mera i postupaka za pripremanje i izvršenje mobilizacije;

određivanje mobilizacijskog zborišta uz saglasnost Regionalnog centra Ministarstva odbrane;

učešće u pripremi pojedinačnih planova mobilizacije;

saradnju sa nadležnim organima Ministarstva odbrane pri postavljanju zahteva za popunu ljudstvom i pokretnim stvarima iz popisa;

određivanje i saopštavanje rasporeda obvezniku radne obaveze u državnom organu, organu autonomnih pokrajina, organu jedinica lokalne samouprave, privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika;

osposobljenost obveznika mobilizacije i kontrolu organizovanja priprema za izvršenje mobilizacije;

izvršenje mobilizacije po prijemu naređenja (signala) za mobilizaciju državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika.

Član 15.

Izvršioci mobilizacije u toku mobilizacije izvršavaju poslove i zadatke kojima se obezbeđuje prelazak na ratnu organizaciju, radi obezbeđenja procesa rada u vanrednom i ratnom stanju i obavljaju druge poslove u skladu sa planom mobilizacije.

Za svakog izvršioca mobilizacije određuje se i njegov zamenik.

Član 16.

Za prihvat, opremanje i obuku obveznika mobilizacije, stvari i materijalnih dobara iz popisa određuju se mobilizacijsko mesto i mobilizacijsko zborište.

Član 17.

Mobilizacijsko mesto je opštepoznat geografski pojam, po pravilu, naseljeno mesto.

Mobilizacijsko mesto za subjekte mobilizacije je definisano njihovom mirnodopskom lokacijom.

Član 18.

Mobilizacijsko zborište je određena zemljišna prostorija u blizini mobilizacijskog mesta gde se organizuje i izvršava prihvat obveznika mobilizacije, stvari i opremanje i priprema za izvršavanje obaveza koje su definisane Planom odbrane Republike Srbije.

Mobilizacijsko zborište se određuje kao osnovno i rezervno.

Mobilizacijsko zborište se može odrediti i u rejonu mirnodopske lokacije.

Saglasnost na predloženo mobilizacijsko zborište za državne organe, organe autonomne pokrajine i organe jedinica lokalne samouprave daje Regionalni centar Ministarstva odbrane.

Član 19.

Vreme trajanja mobilizacije je period u kojem subjekti mobilizacije izvršavaju pripreme za funkcionisanje po ratnoj organizaciji i izvršavanje obaveza iz Plana odbrane Republike Srbije.

Vreme trajanja mobilizacije se izražava u časovima (do 48 časova) i u danima (preko 48 časova).

Vreme trajanja mobilizacije za subjekte mobilizacije određuju izvršioci mobilizacije, u skladu sa zadacima koji su im definisani u Planu odbrane Republike Srbije.

Član 20.

Lica koja su u radnom odnosu u državnom organu, organu autonomne pokrajine, organu jedinica lokalne samouprave, pravnom licu i kod preduzetnika, dužna su da nastave obavljanje poslova na svom radnom mestu ako nisu pozvana na službu u Vojsku Srbije ili ako nisu raspoređena na druge poslove i zadatke.

Po potrebi, a na osnovu ratne sistematizacije, popuna subjekata mobilizacije može se vršiti i drugim licima kojima je određena radna obaveza u tom subjektu, kao i stvarima iz popisa.

Član 21.

Subjekti mobilizacije regionalnom centru Ministarstva odbrane i centru Ministarstva odbrane za jedinicu lokalne samouprave (u daljem tekstu: nadležni organ Ministarstva odbrane) dostavljaju spisak zaposlenih lica radi vođenja evidencije i određivanja obaveze, u skladu sa zakonom.

II. PRIPREME ZA IZVRŠENjE MOBILIZACIJE

1. Osnovna pravila

Član 22.

Pripreme za izvršenje mobilizacije imaju za cilj da obezbede organizovanu i pravovremenu mobilizaciju svih subjekata mobilizacije, radi uspešnog izvršenja zadataka koji su im definisani u Planu odbrane Republike Srbije.

Član 23.

Pripreme za izvršenje mobilizacije obuhvataju:

procenu uslova i mogućnosti pripreme i izvršenja mobilizacije;

izradu Inicijalne direktive za planiranje mobilizacije;

izradu planova mobilizacije subjekata mobilizacije kojima su definisane obaveze u odbrani;

izradu izvoda iz planova mobilizacije;

izradu pojedinačnih planova mobilizacije;

ustrojavanje i ažuriranje evidencije i saopštavanje radne obaveze u nadležnom organu Ministarstva odbrane;

osposobljavanje za izvršenje mobilizacije;

organizovanje logističke podrške mobilizacije;

kontrolu mobilizacijskih priprema.

Član 24.

Procenom uslova i mogućnosti izvršenja mobilizacije utvrđuju se mogući uticaji:

bezbednosne situacije na teritoriji;

vojnih i nevojnih izazova i rizika na tok i vreme trajanja mobilizacije;

geografskih i meteoroloških uslova na izvršenje mobilizacije;

razmeštaja i udaljenosti mobilizacijskih zborišta;

mogućnosti popune ljudstvom i pokretnim stvarima;

logističke podrške mobilizacije;

uslova organizovanja rukovođenja i telekomunikaciono-informatičkog sistema;

drugih činilaca i okolnosti bitnih za pripremu i izvršenje mobilizacije.

Mobilizacijsku procenu izrađuje Ministarstvo odbrane u saradnji sa ostalim državnim organima.

Mobilizacijska procena sadrži kratke zaključke o uslovima i mogućnostima po svim njenim elementima, koji mogu pozitivno ili negativno uticati na pripremu i izvršenje mobilizacije.

2. Planiranje mobilizacije

Član 25.

Mobilizacija se planira u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije

Polazni dokument za planiranje mobilizacije je Inicijalna direktiva za planiranje mobilizacije koju izrađuje Ministarstvo odbrane.

Član 26.

Inicijalna direktiva za planiranje mobilizacije služi za jedinstveno planiranje mobilizacije subjekata sistema odbrane.

Inicijalna direktiva za planiranje mobilizacije sadrži:

razmatranje situacije;

strategijske ciljeve;

političke i vojne obaveze i ograničenja;

pretpostavke;

strategijsku misiju;

zadatke;

druge elemente koordinacije.

Član 27.

Za izvršenje mobilizacije državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinica lokalne samouprave, pravna lica i preduzetnici planiraju i realizuju svoje obaveze utvrđene planovima mobilizacije, u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije.

Član 28.

Planovi mobilizacije su:

Plan mobilizacije Vojske Srbije;

planovi mobilizacije državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave;

planovi mobilizacije privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika kojima su definisane obaveze u odbrani;

planovi mobilizacije struktura civilne zaštite;

pojedinačni planovi mobilizacije.

Planovi iz stava 1. ovog člana su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije.

Član 29.

Planove mobilizacije državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika, izrađuju oni sami na osnovu izvoda iz Plana odbrane Republike Srbije i Inicijalne direktive za planiranje mobilizacije.

Inicijalnu direktivu za planiranje mobilizacije Ministarstvo odbrane dostavlja organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane, Generalštabu Vojske Srbije i nadležnoj upravi Ministarstva odbrane za planiranje mobilizacije državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika.

Član 30.

Pojedinačne planove mobilizacije izrađuju subjekti mobilizacije koji u svom sastavu nemaju organizacione jedinice, a na osnovu dobijenih izvoda iz plana mobilizacije.

Subjektima mobilizacije se dostavljaju izvodi iz planova mobilizacije kojima su obuhvaćene njihove obaveze i zadaci radi pripreme pojedinačnih planova mobilizacije.

Izvodi iz planova mobilizacije obuhvataju elemente iz planova mobilizacije koji su propisani odredbama čl. 32. i 33. ove uredbe.

Član 31.

Pojedinačni planovi mobilizacije subjekata mobilizacije obuhvataju razradu sadržaja izvoda iz planova mobilizacije koji su propisani odredbama čl. 32. i 33. ove uredbe.

Plan mobilizacije državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave sadrži:

procenu uslova i mogućnosti izvršenja mobilizacije;

ratnu organizaciju i sistematizaciju;

organizaciju i način prijema, prenošenja i saopštavanja naređenja (signala) za izvršenje mobilizacije;

plan rukovođenja mobilizacijom;

organizaciju, način i prioritete pozivanja i prihvata ljudstva i stvari;

logističku podršku mobilizacije;

plan obezbeđenja proizvoda i usluga od značaja za odbranu zemlje;

mere predviđene za izvršenje mobilizacije.

Plan mobilizacije privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika sadrži:

ratnu organizaciju i sistematizaciju;

plan uzbunjivanja;

plan rukovođenja mobilizacijom;

plan pozivanja;

mere za rad u ratnom i vanrednom stanju kojima se obezbeđuje vršenje proizvodne odnosno uslužne delatnosti, u skladu sa potrebama utvrđenim Planom odbrane Republike Srbije.

Organizovanje priprema mobilizacije obuhvata: pripreme za saopštavanje naređenja za mobilizaciju, pripreme za pozivanje i prihvat obveznika mobilizacije, pripreme za izdavanje ( prijem stvari iz skladišta, pripreme za prevoženje do mobilizacijskog zborišta, pripreme za regulisanje i kontrolu saobraćaja, osposobljavanje izvršilaca mobilizacije i proveravanje osposobljenosti za izvršenje mobilizacije.

Član 35.

Za saopštavanje naređenja (signala) za mobilizaciju izrađuje se plan saopštavanja naređenja (signala) za mobilizaciju koji sadrži: ko, kome, kojim redosledom i na koji način saopštava naređenje (signal) za mobilizaciju. Taj plan izrađuju svi subjekti sistema odbrane koji imaju izrađene i odobrene planove mobilizacije i u svom sastavu imaju niže organizacione jedinice.

Član 36.

Pripreme za pozivanje ljudstva i davalaca stvari iz popisa obuhvataju: pripremu i grupisanje poziva za mobilizaciju, organizovanje sistema pozivanja, pripremu za prihvat obveznika mobilizacije i organizovanje prevoženja do mobilizacijskog zborišta.

Član 37.

Pripremama za prijem ljudstva i davalaca stvari obezbeđuju se: organizovan i brz prihvat, opremanje i angažovanje obveznika mobilizacije.

Član 38.

Državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, pravna lica i preduzetnici pozivanje ljudstva koje je zaposleno u tim subjektima i kojima je određena radna obaveza, vrše sopstvenim sistemom pozivanja.

Obveznika radne obaveze koji je planom popune određen da radnu obavezu izvršava u drugom subjektu odbrane, poziva nadležni organ Ministarstva odbrane.

Član 39.

Radi efikasnijeg prijema obveznika mobilizacije, subjekti mobilizacije mogu obrazovati privremene organe odnosno tela po sopstvenoj odluci. Obaveze i zadaci tih organa odnosno tela regulišu se planom mobilizacije.

Član 40.

Preuzimanje i prevoženje stvari do mobilizacijskog zborišta organizuju i izvršavaju subjekti mobilizacije u kojima su te stvari raspoređene planom popune.

Član 41.

Za realizaciju zadataka iz člana 40. ove uredbe mogu se angažovati jedinice radne obaveze, u skladu sa zakonom.

Član 42.

Radi obezbeđenja brzog pristizanja ljudstva na mobilizacijsko zborište, nadležni organ Ministarstva odbrane može organizovati njihovo prevoženje korišćenjem kapaciteta privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika, uz nadoknadu.

Član 43.

Regulisanje i kontrolu saobraćaja vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vojna policija, na osnovu zahteva iz planova mobilizacije.

Član 44.

Osposobljavanje za izvršenje mobilizacije planiraju, organizuju i realizuju svi subjekti mobilizacije.

Član 45.

Logističku podršku mobilizacije subjekata mobilizacije planira nadležna organizaciona jedinica Ministarstva odbrane.

Član 46.

Provera spremnosti za sprovođenje mobilizacije obuhvata:

planiranje, organizaciju i usklađenost priprema za mobilizaciju;

planove mobilizacije;

planove popune ljudstvom i pokretnim stvarima;

organizaciju prijema, prenošenja i saopštavanja naređenja za mobilizaciju;

organizaciju i rad službe pozivanja obveznika mobilizacije;

osposobljenost izvršilaca mobilizacije;

stanje logističke podrške mobilizacije.

Član 47.

Proveru spremnosti za sprovođenje mobilizacije vrše:

Inspektorat odbrane – za sve subjekte mobilizacije;

ministar odbrane ili lice koje on ovlasti – za državne organe, privredna društva, pravna lica i preduzetnike;

rukovodilac organa odnosno lice koje on ovlasti – za državne organe, organe autonomne pokrajine i organe jedinica lokalne samouprave;

direktor odnosno lice koje on ovlasti – za privredna društva i pravna lica, i

za preduzetnike – preduzetnik odnosno lice koje on ovlasti.

III. MOBILIZACIJA SUBJEKATA MOBILIZACIJE

1. Mobilizacija građana

Član 48.

Mobilizacijom građani se angažuju na izvršavanju utvrđenih obaveza i zadataka u:

komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije;

u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

državnim organima, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave;

privrednim društvima, pravnim licima i kod preduzetnika kojima su definisane obaveze Planom odbrane Republike Srbije;

civilnoj zaštiti;

jedinicama radne obaveze;

izvršavanju materijalne obaveze.

Građani iz stava 1. ovog člana svoje obaveze izvršavaju na osnovu ratnog rasporeda koji im je određen i saopšten.

Član 49.

Ratni raspored vojnim obveznicima u rezervnom sastavu Vojske Srbije saopštava nadležni organ Ministarstva odbrane.

Ratni raspored obveznicima mobilizacije koji imaju određenu radnu obavezu u državnim organima, organima autonomne pokrajine, organima jedinica lokalne samouprave, privrednim društvima, drugim pravnim licima i kod preduzetnika, određuje rukovodilac, direktor ili osnivač, a saopštava nadležni organ Ministarstva odbrane.

Član 50.

Nadležni organ Ministarstva odbrane poziva obveznike mobilizacije za Vojsku Srbije, državne organe, organe autonomne pokrajine i organe jedinica lokalne samouprave.

Organ iz stava 1. ovog člana u organizovanju i izvršenju službe pozivanja obveznika mobilizacije ostvaruje saradnju sa ostalim subjektima sistema odbrane.

Lica koja su u radnom odnosu i nastavljaju sa radom u državnom organu, organu autonomne pokrajine, organu jedinica lokalne samouprave, privrednom društvu, pravnom licu i kod preduzetnika, poziva služba pozivanja tog organa.

2. Mobilizacija jedinica radne obaveze

Član 51.

Jedinice radne obaveze se mobilišu, organizuju i pripremaju za izvršenje radne obaveze koja proizlazi iz potreba utvrđenih planovima mobilizacije:

komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije;

državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;

privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika kojima su definisane obaveze Planom odbrane Republike Srbije;

civilne zaštite.

Mobilizaciju iz stava 1. ovog člana planira i organizuje nadležni organ Ministarstva odbrane u saradnji sa državnim organima, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave, privrednim društvima, pravnim licima i preduzetnicima, kojima su definisane obaveze Planom odbrane Republike Srbije.

3. Mobilizacija stvari

Član 52.

Mobilizacija stvari se planira, organizuje i izvršava u okviru izvršenja materijalne obaveze građana, privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika.

Mobilizaciju iz stava 1. ovog člana planira i organizuje nadležni organ Ministarstva odbrane u saradnji sa Vojskom Srbije, državnim organima, organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave, privrednim društvima, pravnim licima i preduzetnicima, a na osnovu iskazanih potreba u planovima mobilizacije.

4. Mobilizacija državnih organa, organa autonomne pokrajine

i organa jedinica lokalne samouprave

Član 53.

Državni organi, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave mobilizacijom prelaze na ratnu organizaciju i sistematizaciju i pripremaju se za izvršavanje zadataka i obaveza utvrđenih Planom odbrane Republike Srbije.

Član 54.

Planovi mobilizacije državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave pripremaju se u saradnji sa nadležnim organom Ministarstva odbrane.

Član 55.

Organizaciju i realizaciju telekomunikaciono-informatičkog sistema za potrebe državnih organa u mobilizaciji planira i organizuje Generalštab Vojske Srbije.

5. Mobilizacija privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika

Član 56.

Privredna društva, pravna lica i preduzetnici mobilizacijom se organizuju i pripremaju za:

obezbeđenje proizvoda i pružanje usluga za potrebe izvršenja mobilizacije subjekata sistema odbrane;

obezbeđenje proizvoda i pružanje usluga subjektima sistema odbrane za vreme vanrednog i ratnog stanja;

izvršenje obaveze zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara od nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti.

Privredna društva, pravna lica i preduzetnike koji izvršavaju obaveze iz stava 1. ovog člana, određuje Vlada na predlog ministra odbrane.

Član 57.

Planovi mobilizacije privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika se pripremaju u saradnji sa nadležnim organom Ministarstva odbrane.

6. Mobilizacija civilne zaštite

Član 58.

Jedinice civilne zaštite se mobilišu radi dovođenja u stanje spremnosti za preduzimanje mera zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća.

Član 59.

Plan mobilizacije štabova i jedinica civilne zaštite pored elemenata iz člana 32. ove uredbe sadrži i:

evidenciju preduzeća, organizacija i službi osposobljenih za zaštitu i spasavanje;

naziv organa određenog za rukovođenje zaštitom i spasavanjem;

spiskove članova štaba i starešina jedinica civilne zaštite.

Član 60.

Služba osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja mobilizacijom razvija centre za obaveštavanje, osmatračke stanice, jedinice za uzbunjivanje i jedinice veze radi osmatranja, ranog upozorenja i uzbunjivanja pri pojavi opasnosti od nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti.

IV. ZADACI REGIONALNIH CENTARA MINISTARSTVA ODBRANE I CENTRA MINISTARSTVA ODBRANE ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE U PLANIRANjU, ORGANIZOVANjU I IZVRŠENjU MOBILIZACIJE

1. Regionalni centar Ministarstva odbrane

Član 61.

Regionalni centar Ministarstva odbrane planira, organizuje i realizuje poslove pripremanja i izvršenja mobilizacije iz vojne, radne i materijalne obaveze u zoni odgovornosti i u vezi s tim obavlja i sledeće zadatke:

analizira stanje ljudskog i materijalnog potencijala u zoni odgovornosti i planira njihovo racionalno angažovanje;

obezbeđuje popunu ljudstvom i stvarima Vojske Srbije, državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika, kojima su definisane obaveze Planom odbrane Republike Srbije na teritorijalnom i eksteritorijalnom principu;

vrši usklađivanje priprema za izvršenje mobilizacije u zoni odgovornosti;

planira, organizuje i izvršava objavljivanje naređenja za javnu mobilizaciju u zoni odgovornosti;

planira, organizuje i sprovodi pozivanje obveznika mobilizacije;

za vreme mobilizacije preduzima mere za blagovremenu popunu i predlaže komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, državnim organima, organima autonomne pokrajine, jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima, pravnim licima i preduzetnicima mere iz njihove nadležnosti;

obezbeđuje koordinaciju i saradnju sa rukovaocima plana mobilizacije za čiju popunu je nadležan;

vrši pripreme za prijem i prenošenje naređenja (signala) za izvršenje mobilizacije;

izrađuje sopstveni plan mobilizacije i obezbeđuje njegovo sprovođenje;

planira, organizuje i izvodi obuku za izvršenje mobilizacije;

kontroliše stepen realizacije priprema za izvršenje mobilizacije u potčinjenim organizacionim jedinicama.

Centar Ministarstva odbrane za jedinicu lokalne samouprave

Član 62.

Centar Ministarstva odbrane za jedinicu lokalne samouprave neposredni je nosilac organizacije i realizacije poslova pripremanja i izvršenja mobilizacije iz vojne, radne i materijalne obaveze u zoni odgovornosti i u vezi s tim obavlja i sledeće zadatke:

vodi evidenciju i ažurira podatke o svim obveznicima mobilizacije u zoni odgovornosti;

realizuje planove popune ljudstvom i stvarima za sve subjekte sistema odbrane u zoni odgovornosti;

planira, organizuje i obezbeđuje blagovremeno pozivanje obveznika mobilizacije;

analizira kvantitet i kvalitet popune, predlaže i preduzima mere za njeno poboljšanje;

neposredno sarađuje sa svim subjektima sistema odbrane u zoni odgovornosti na zadacima pripremanja i izvršenja mobilizacije;

formira privremene sastave ako su predviđeni planovima mobilizacije;

izrađuje sopstveni plan mobilizacije i obezbeđuje njegovo sprovođenje;

planira, organizuje i izvodi obuku za izvršenje mobilizacije;

izvršava i druge zadatke koje mu odredi Regionalni centar Ministarstva odbrane, kao i zadatke koji proizlaze iz njegove nadležnosti.

Član 63.

Pri izvršavanju zadataka iz odredaba čl. 61. i 62. ove uredbe, prioritet imaju ratne jedinice Vojske Srbije.

Član 64.

Ministar odbrane doneće uputstvo o postupanju regionalnih centara Ministarstva odbrane i centara Ministarstva odbrane za jedinicu lokalne samouprave u pripremi i izvršenju mobilizacije subjekata sistema odbrane.

V. IZVRŠENjE MOBILIZACIJE

Član 65.

Početak javne mobilizacije računa se od trenutka (dan i čas) javnog objavljivanja naređenja odnosno poziva za mobilizaciju, a početak mobilizacije-pojedinačnim pozivanjem od trenutka (dan i čas) određenog za početak mobilizacije u naređenju odnosno odluci za izvršenje mobilizacije.

Član 66.

Obveznicima mobilizacije naređenje za mobilizaciju se prenosi mobilizacijskim pozivom koji im uručuje nadležni organ Ministarstva odbrane preko sistema pozivanja.

Državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, pravna lica i preduzetnici, pozivanje zaposlenih vrše organizacijom sopstvenog sistema pozivanja.

Član 67.

Naređenje za mobilizaciju se prenosi sistemom operativnog dežurstva preko Operativnog centra sistema odbrane.

Naređenje (signal) za opštu mobilizaciju građana prenosi i služba osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja.

Član 68.

Odluku za izvršenje mobilizacije u državnom organu, organu autonomne pokrajine i jedinici lokalne samouprave donosi rukovodilac tog organa odnosno lice koje je on ovlastio.

Odluku za izvršenje mobilizacije u privrednom društvu, pravnom licu i kod preduzetnika, kojima su definisane obaveze u odbrani, donosi direktor, odnosno preduzetnik ili lica koja oni ovlaste, a na osnovu akta nadležnog organa Ministarstva odbrane.

Član 69.

Odlukom za izvršenje mobilizacije definišu se:

uslovi izvršenja mobilizacije;

vreme početka i završetka mobilizacije;

sastavi koji se mobilišu;

zadaci u toku izvršenja mobilizacije;

odgovorna lica;

postupak sa dokumentima plana mobilizacije;

izveštavanje o toku mobilizacije;

druga pitanja.

Član 70.

Izvršioci mobilizacije o naređenju odnosno odluci za izvršenje mobilizacije obaveštavaju se neposredno uručivanjem pisanog naređenja odnosno odluke za izvršenje mobilizacije.

Član 71.

Nakon prijema naređenja za mobilizaciju, obveznici mobilizacije postupaju na način i prema redosledu radnji koje su im definisane pojedinačnim planovima mobilizacije.

Član 72.

Prioritet u pozivanju imaju obveznici mobilizacije raspoređeni u Vojsku Srbije, privredna društva i druga pravna lica koja imaju utvrđene obaveze za izvršenje mobilizacije Vojske Srbije, a zatim ostali subjekti mobilizacije, shodno planu mobilizacije.

Član 73.

Ministarstvo odbrane prati tok izvršenja mobilizacije i izveštava Vladu i predsednika Republike o izvršenju mobilizacije i predlaže im mere iz njegove nadležnosti.

Član 74.

Izvršenje mobilizacije prate:

Ministarstvo odbrane-za državne organe, organe autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, pravna lica i preduzetnike;

Generalštab Vojske Srbije-za ratne jedinice Vojske Srbije.

Član 75.

Izvršioci mobilizacije u vreme definisano planovima mobilizacije izveštavaju o odzivu pozvanih obveznika mobilizacije, pojavama koje negativno utiču na izvršenje mobilizacije i o završenoj mobilizaciji.

Član 76.

Ako se pozivu odnosno naređenju za mobilizaciju ne odazove planirani broj obveznika mobilizacije, nadležni organ Ministarstva odbrane naređuje ponovno pozivanje, uz upozorenje o primeni privođenja zbog neodazivanja pozivu za mobilizaciju.

Ako se obveznik mobilizacije posle upozorenja o primeni privođenja ne odazove na poziv za mobilizaciju, nadležni organ Ministarstva odbrane u upravnom postupku doneće zaključak o privođenju.

Privođenje iz stava 2. ovog člana vrše organi Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa Zakonom o policiji.

Član 77.

Logističku podršku mobilizacije Ministarstva odbrane planira i realizuje Generalštab Vojske Srbije, po zahtevima organizacionih jedinica Ministarstva odbrane.

Član 78.

Obvezniku mobilizacije vrši se isplata svih troškova prevoza u vezi sa odzivom na mobilizaciju.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 79.

Subjekti mobilizacije izradiće planove mobilizacije u skladu sa ovom uredbom, u roku od šest meseci od dana njenog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

Član 80.

Sprovođenje mobilizacije Ministarstva unutrašnjih poslova izvršava se prema Zakonu o policiji.

Član 81.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe:

Uredba o mobilizaciji („Službeni list SRJ ”, broj 35/97), osim Poglavlja II. ORGANIZACIJA MOBILIZACIJE, 2. Mobilizacija Vojske (čl. 10, 11. i 12) do donošenja Pravila o mobilizaciji Vojske Srbije;

Instrukcija o pripremi i izvršenju mobilizacije državnih organa, preduzeća i drugih pravnih lica i jedinica Saveznog ministarstva za odbranu („Službeni vojni list”, broj 14/98).

Član 82.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

05 Broj: 110-4315/2008

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar