Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Član 1.

U Uredbi o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 94/13), u članu 5. stav 1. posle reči: „organa”, briše se tačka i dodaju reči: „i Portalu e-Uprava”.

Član 2.

U članu 7. stav 2. posle reči: „organa”, briše se tačka i dodaju reči: „i Portalu e-Uprava”.

U članu 7. stav 3. reč: „tri”, zamenjuje se rečju: „pet”.

Član 3.

U članu 8. posle reči: „organa”, briše se tačka i dodaju reči:„i Portalu e-Uprava”.

Član 4.

U članu 12. posle reči: „oglasnoj tabli i” reči: „drugi pogodan način” zamenjuju se rečima: „na Portalu e-Uprava”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12016/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar