Uredba o sredstvima posebne namene

Na osnovu člana 123. stav 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa čl. 105. i 106. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i članom 2. stav 1. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 39/02, 43/03-dr. zakon, 55/04 i 101/05-dr.zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O SREDSTVIMA POSEBNE NAMENE

1. Osnovne odredbe

Član 1.

Ovom uredbom bliže se određuju sredstva posebne namene poverljivog karaktera (u daljem tekstu: sredstva posebne namene) u ministarstvu nadležnom za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo) i u Vojsci Srbije i propisuje način i postupak nabavke i otuđenja tih sredstava.

Na nabavku sredstava posebne namene ne primenjuju se propisi kojima se uređuju javne nabavke.

Član 2.

Sredstva posebne namene koriste se saglasno prirodi i nameni tih sredstava, u skladu sa zakonom, i u funkciji su ostvarivanja nadležnosti Ministarstva.

Član 3.

Sredstva posebne namene, u smislu ove uredbe, jesu nepokretne i pokretne stvari posebne namene u svojini Republike Srbije, koje se u Ministarstvu koriste za vojne potrebe, potrebe odbrane, potrebe Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije i poverljivog su karaktera.

Član 4.

Nepokretne stvari posebne namene, u smislu ove uredbe, jesu: zemljište; zgrade (službene, poslovne i druge zgrade); službene prostorije; magacini, skladišta i garaže; montažni, pokretni, privremeni i drugi građevinski objekti; podzemni i nadzemni objekti sa pratećom infrastrukturom; druge nepokretne stvari koje se nalaze u vojnom krugu a koje koriste organizacione jedinice Ministarstva i Vojske Srbije, čija nadležnost, organizacija i postupanje ima bezbednosni ili poverljiv karakter.

Član 5.

Pokretne stvari posebne namene, u smislu ove uredbe, jesu:

1) naoružanje i vojna oprema i roba dvostruke namene, određeni Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Službeni list SCG”, broj 11/05) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene („Službeni list SCG ”, br. 11/05 i 42/05);

2) neborbena vozila koja su proizvedena prema specijalnim vojnim zahtevima ili koja su namenjena za izvršavanje borbenih zadataka za podršku borbenim dejstvima i za obuku za izvršavanje borbenih zadataka;

3) stvari određene propisima kojima su uređene službe bezbednosti Republike Srbije, a koje se koriste za nadzor, osmatranje, praćenje i prismotru lica, odnosno dokumentovanje, nadzor nad poštanskim pošiljkama i drugim sredstvima opštenja, kao i informacioni sistemi, telekomunikaciona sredstva, sistemi za prenos podataka, oprema koja se koristi u obavljanju operativnih i funkcionalnih zadataka i sredstva za zaštitu informacija od odliva tehničkim kanalima;

4) alati, pribori, uređaji, delovi i sklopovi za održavanje pokretnih stvari posebne namene iz tač. 1), 2) i 3) ovog člana.

2. Nabavka sredstava posebne namene

Član 6.

Nabavka sredstava posebne namene vrši se na osnovu plana nabavki sredstava posebne namene koji donosi ministar nadležan za poslove odbrane (u daljem tekstu: ministar), u skladu sa planom izvršenja budžeta Ministarstva za budžetsku godinu za koju se plan donosi.

Na osnovu odobrenih sredstava, direktor Vojnobezbednosne agencije i direktor Vojnoobaveštajne agencije predlažu planove nabavki sredstava posebne namene za potrebe tih agencija, koje donosi ministar.

Ministarstvo je dužno da najkasnije do 31. januara tekuće godine obavesti Upravu za javne nabavke o planiranim nabavkama sredstava posebne namene u toj godini.

Član 7.

Nabavku sredstava posebne namene prema planu iz člana 6. ove uredbe sprovodi komisija koju obrazuje ministar ili lice koje on ovlasti.

Komisija iz stava 1. ovog člana ima neparan broj članova, od kojih je obavezno jedan član iz sastava organizacione jedinice koja je nosilac izvršenja plana, jedan diplomirani ekonomista i jedan diplomirani pravnik.

Član 8.

Sredstva posebne namene iz člana 5. ove uredbe nabavljaju se prikupljanjem pismenih ponuda, odnosno neposrednom pogodbom, na način koji obezbeđuje ekonomičnost i efikasnost upotrebe budžetskih sredstava uz primenu propisanih mera zaštite tajnih podataka odbrane.

Nabavka iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku dobara, izvođenje radova i vršenje usluga u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem sredstava posebne namene.

Usluge iz stava 2. ovog člana obuhvataju i istraživanje, razvoj, transfer tehnologije, modifikaciju, modernizaciju, adaptaciju, remont, održavanje i obuku operatera za korišćenje pokretnih stvari posebne namene.

Član 9.

Komisija iz člana 7. ove uredbe je obavezna da sprovede sve predugovorne radnje i da o svom radu sačini izveštaj koji sadrži pregled elemenata bitnih za dodelu ugovora o nabavci sredstava posebne namene i predlog odluke o najpovoljnijem ponuđaču.

Osnovni kriterijumi kojima se ocenjuju prikupljene ponude jesu kvalitet, cena i troškovi održavanja.

U slučaju da je predmet nabavke određen Standardom nacionalne odbrane (Standard SNO), osnovni kriterijum pri ocenjivanju ponude je cena.

Član 10.

Odluku o dodeli ugovora o nabavci donosi ministar ili lice koje on ovlasti, na osnovu izveštaja komisije i predloga odluke o najpovoljnijem ponuđaču.

Na osnovu odluke o dodeli ugovora iz stava 1. ovog člana, ugovor o nabavci sredstava posebne namene zaključuje rukovodilac organizacione jedinice u Ministarstvu u okviru koje se obavljaju poslovi nabavke.

Član 11.

Nabavka naoružanja i vojne opreme u zemlji vrši se u skladu sa propisima o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, a u inostranstvu samo kada nije moguće izvršiti nabavku u zemlji.

Nabavke naoružanja i vojne opreme u inostranstvu vrše se od proizvođača ili pravnog lica osnovanog i registrovanog za ove poslove od strane nadležnog državnog organa zemlje isporučioca.

Član 12.

Istraživanje tržišta naoružanja i vojne opreme u inostranstvu, privremeni uvoz i izvoz pokretnih stvari posebne namene, spoljnotrgovinsko poslovanje koji su predmet posebnih ugovora o vojnoj i vojno-tehničkoj saradnji sa vladama i ministarstvima drugih zemalja, realizaciju donacija iz inostranstva, zaključivanje spoljnotrgovinskog ugovora kao i poslove spoljnotrgovinskog prometa, koji se odnose na nabavke složenih borbenih sistema i pripadajućih usluga i nabavke i prodaje koje su odlukom ministra određene kao državna tajna i kao strogo poverljive, obavlja u svoje ime a za račun Ministarstva javno preduzeće koje je osnovano za obavljanje te delatnosti kao delatnosti od opšteg interesa (u daljem tekstu: javno preduzeće).

Javnom preduzeću na ime naknade za obavljeni posao nabavke složenih borbenih sistema i pripadajućih usluga i nabavke i prodaje koje su odlukom ministra određene kao državna tajna i kao strogo poverljive, pripada komisiona provizija u visini do 1,5 % od vrednosti realizovanog posla.

Za izvršenje ostalih spoljnotrgovinskih poslova iz stava 1. ovog člana javnom preduzeću pripada naknada stvarnih troškova.

Poslovi spoljnotrgovinskog prometa koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana mogu se poveriti i drugim licima registrovanim za poslove spoljnotrgovinskog prometa naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Ministarstvo je dužno da vodi posebnu evidenciju o nabavkama sredstava posebne namene.

Godišnji izveštaj o nabavkama sredstava posebne namene izrađuje se u pismenoj i digitalnoj formi i sadrži redni broj nabavke za tekuću budžetsku godinu, predmet nabavke, vrednost i naziv organizacione jedinice Ministarstva i Vojske Srbije, za čije potrebe je nabavka izvršena.

3. Otuđenje sredstava posebne namene

Član 14.

Sredstva posebne namene mogu se otuđiti kada odlukom nadležnog organa budu oglašena suvišnim, zastarelim, nepodobnim ili kada su rashodovana, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Član 15.

Otuđenje naoružanja i vojne opreme u zemlji može se vršiti samo pravnim licima registrovanim za proizvodnju naoružanja i vojne opreme u zemlji ili državnim organima i pravnim licima koja su ovlašćena za držanje i korišćenje oružja za službene potrebe i vršenje svoje delatnosti.

Otuđenje naoružanja i vojne opreme u inostranstvo, vrši se u postupku izbora komisionara, koji u svoje ime a za račun Ministarstva zaključuje ugovor sa stranim pravnim licem.

Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na prodaju naoružanja i vojne opreme iz člana 12. stav 1. ove uredbe.

Član 16.

Postupak otuđenja pokretnih stvari posebne namene sprovodi komisija koju obrazuje ministar ili lice koje on ovlasti.

Osnovni kriterijum za prodaju pokretnih stvari posebne namene, uz ostale jednake uslove, je najviša ponuđena cena.

Odluku o otuđenju pokretnih stvari posebne namene donosi ministar ili lice koje on ovlasti.

Član 17.

Otuđenje nepokretnih stvari posebne namene iz člana 4. ove uredbe vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije.

4. Prelazne i završne odredbe

Član 18.

Postupci nabavke i otuđenja započeti pre stupanja na snagu ove uredbe za koje nije doneta odluka o nabavci, odnosno otuđenju, okončaće se u skladu sa ovom uredbom.

Član 19.

Za sprovođenje ove uredbe ministar će doneti posebne propise kojima će bliže urediti način sprovođenja nabavki, otuđenja i vođenja evidencije o nabavkama.

Član 20.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o pokretnim stvarima za posebne namene („Službeni list SCG”, broj 28/05) i Uredba o vrstama stvari koje se mogu pribavljati ili otuđivati neposrednom pogodbom („Službeni list SRJ”, br. 12/94 i 11/97).

Član 21.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3550/2008-2

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar