Uredba o dopuni Uredbe o statutima ordena i medalja

Na osnovu člana 26. Zakona o odlikovanjima Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 36/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O STATUTIMA ORDENA I MEDALJA

Član 1.

U Uredbi o statutima ordena i medalja Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 91/10) posle člana 21. dodaje se glava IIIa i član 21a koji glase:

„IIIa IZRADA ORDENA I MEDALJA

Član 21a

Ordenje i medalje Republike Srbije izrađuje Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9298/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar