Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o ulaganjima („Službeni glasnik RSˮ, broj 89/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača, osim poreza na dodatu vrednost.

Pojmovi

Član 2.

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) uvozne dažbine su carinske dažbine i druge dažbine koje imaju isto dejstvo i koje se plaćaju pri uvozu robe;

2) korisnik povlastice je privredno društvo koje podnosi zahtev za ostvarivanje prava na oslobođenje od uvoznih dažbina;

3) oprema koja se uvozi po osnovu uloga stranog ulagača jeste oprema koju strani ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo. Oprema koju veliko privredno društvo uvozi po osnovu uloga stranog ulagača mora biti nova;

4) povlastica je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme;

5) mali privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 10 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: malo privredno društvo);

6) srednji privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima od 50 do 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne prelazi 50 miliona evra ili ukupni godišnji bilans stanja koji ne prelazi 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: srednje privredno društvo);

7) veliki privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima preko 250 zaposlenih i ukupan godišnji bilans stanja preko 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje država pomoć (u daljem tekstu: veliko privredno društvo);

8) carinski organ je Uprava carina, carinarnica i njene organizacione jedinice nadležne za primenu carinskih i ostalih propisa, kao i ovlašćeni carinski službenik, u skladu sa Carinskim zakonom („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 – dr. zakon);

9) ugovor o dodeli sredstava podsticaja je ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ministarstva nadležnog za poslove privrede i korisnika sredstava podsticaja u skladu sa propisom kojim se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija.

II. VISINA SREDSTAVA PODSTICAJA

Maksimalni dozvoljeni iznos sredstava podsticaja

Član 3.

Maksimalni dozvoljeni iznosi sredstava podsticaja određuju se u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu i kontrolu državne pomoći i propisima kojima se uređuju uslovi i način privlačenja direktnih investicija.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za velika privredna društva može se utvrditi najviše do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za srednje privredno društvo može se utvrditi najviše do 60% opravdanih troškova, a za mala privredna društva najviše do 70% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

III. USLOVI ZA OSTVARIVANJE POVLASTICE

Ostvarivanje prava na oslobođenje

Član 4.

Ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe (u daljem tekstu: oslobođenje), osim poreza na dodatu vrednost, korisnik povlastice ostvaruje u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći, i to:

1) u skladu sa pravilima za dodelu regionalne investicione državne pomoći, za privrede subjekte koji su korisnici sredstava podsticaja po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2) u skladu sa pravilima za dodelu de minimis državne pomoći, za privredne subjekte koji nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

Visina oslobođenja

Član 5.

Oslobođenje od uvoznih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe može se koristiti do visine upisanog nenovčanog stranog uloga u privredno društvo.

Iznos oslobođenja od uvoznih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe može se dodeliti do iznosa koji:

1) kada se sabere sa iznosom dodeljenih sredstava podsticaja ne prelazi iznos iz člana 3. st. 2. i 3. ove uredbe, za privredna društva koja su korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2) ne prelazi gornju granicu de minimis državne pomoći u iznosu od 23.000.000,00 dinara po jednom stranom ulagaču u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu i kontrolu državne pomoći, za privredna društva koja nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

Rok za ostvarenje prava na oslobođenje

Član 6.

Pravo iz člana 4. ove uredbe može se ostvariti u roku od:

1) dve godine od dana registracije osnivačkog akta, odnosno odluke o povećanju kapitala akcionarskog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2) pet godina od dana registracije osnivačkog akta, odnosno odluke o povećanju kapitala za ostala privredna društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

IV. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE POVLASTICE

Zahtev za oslobođenje ulagača

Član 7.

Radi ostvarivanja prava na oslobođenje, osim poreza na dodatu vrednost, korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izvod o registrovanim podacima o privrednom društvu upisanom u Registar privrednih subjekata o visini upisanog nenovčanog uloga stranog ulagača u kapitalu privrednog društva, kao i datum registracije zabeležbe ugovora ili odluke o stranom ulaganju;

2) garantni list ili drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje se može utvrditi godina proizvodnje opreme i izjavu da oprema koja se uvozi nije starija od tri godine, odnosno da je oprema nova u slučaju kada je korisnik povlastice veliko privredno društvo;

3) ugovor o dodeli sredstava podsticaja, ako je korisnik povlastice i korisnik sredstava po pomenutom ugovoru;

4) izjavu da nije korisnik de minimis državne pomoći, odnosno izjavu o ostvarenom iznosu de minimis državne pomoći u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve uzastopne fiskalne godine, ako nije korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

5) izjavu da oprema koja se uvozi služi za obavljanje delatnosti korisnika povlastice;

6) izjavu o svim drugim dodeljenim državnim pomoćima za iste opravdane troškove.

Carinski organ na osnovu podnetog zahteva i priloženih dokaza donosi rešenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme.

Carinski organ kopiju rešenja iz stava 4. ovog člana dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede bez odlaganja, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja, a na kraju svakog tromesečja dostavlja i izveštaj o privrednim društvima koja su ostvarila povlasticu u tom tromesečju.

V. ZABRANA OTUĐENJA I OGRANIČENJE RASPOLAGANJA

Trajanje ograničenja u pogledu prava raspolaganja uvezenom opremom

oslobođenom od plaćanja uvoznih dažbina

Član 8.

Oprema oslobođena plaćanja uvoznih dažbina po osnovu uloga stranog ulagača ne može se otuđiti, dati drugom na upotrebu ili koristiti u druge svrhe u roku od tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet u skladu sa članom 104. Carinskog zakona.

Ako se oprema iz stava 1. ovog člana otuđi, da drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, na tu opremu plaćaju se uvozne dažbine.

Visina uvoznih dažbina iz stava 2. ovog člana obračunava se prema stanju robe i po propisima koji važe na dan podnošenja zahteva za obračun i plaćanja uvoznih dažbina, odnosno na dan donošenja rešenja o naplati uvoznih dažbina ako nije podnet zahtev za obračun i plaćanje uvoznih dažbina.

Carinski nadzor

Član 9.

Oprema oslobođena plaćanja uvoznih dažbina po osnovu uloga stranog ulagača koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama ove uredbe ostaje pod carinskim nadzorom.

Carinski nadzor prestaje:

1) kada više ne postoje uslovi zbog kojih je oprema i stavljena u slobodan promet bez plaćanja uvoznih dažbina;

2) kad se oprema izveze ili uništi;

3) kada se dozvoli upotreba opreme u druge svrhe od onih koje su propisane ovom uredbom i kada su uvozne dažbine plaćene.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Okončanje započetih postupaka

Član 10.

Postupci za ostvarivanje povlastica započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se u skladu sa propisima po kojima su započeti.

Stupanje na snagu

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4096/2018-2

U Beogradu, 21. juna 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ana Brnabić,s.r.