Uredba o dopuni Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu člana 35. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),                   

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

Član 1.

U Uredbi o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS”, br. 24/12 i 48/15), u članu 10. stav 1. tačka na kraju alineje 12. zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se alineja 13, koja glasi:

„- kada se nepokretnost koja je u javnoj svojini, odnosno koja će do dana primopredaje biti stečena u javnu svojinu, daje u zakup u cilju realizacije investicionog projekta koji podrazumeva otpočinjanje industrijske proizvodnje i zapošljavanje najmanje 1000 zaposlenih na neodređeno vreme na realizaciji predmetnog investicionog projekta u periodu od minimum tri godine od dana sticanja prava zakupa, uz obavezu održavanja broja zaposlenih u periodu od pet godina nakon dostizanja pune zaposlenosti predviđene ovim projektom u skladu sa propisima koji uređuju ulaganja i privlačenje investicija i propisima koji uređuju opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći.”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje je član 35. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14), kojim je propisano da se uslovi pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanje u zakup stvari u javnoj svojini, kao i postupak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, bliže uređuju uredbom Vlade.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Uredbom o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS”, br. 24/12 i 48/15 – u daljem tekstu: Uredba), uređeni su na jedinstven način za sve nosioce prava javne svojine uslovi pribavljanja i otuđenja nepokretnosti i davanja u zakup stvari nosioca prava javne svojine u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, kao i uslovi i postupak pribavljanja i otuđenja nepokretnosti i davanja u zakup stvari u javnoj svojini neposrednom pogodbom.

Tokom primene Uredbe pojavila se potreba za dopunu iste, u delu koji se odnosi na mogućnost davanja u zakup industrijskih objekata u javnoj svojini, neposrednom pogodbom, u cilju privlačenja strateških investitora koji bi uložili kapital u radno intenzivnu proizvodnju, što je jedan od glavnih ciljeva ekonomske politike Vlade. S tim u vezi, investitorima koji zapošljavaju više od 1000 zaposlenih na neodređeno vreme, daje se mogućnost da neposrednom pogodbom sa vlasnikom nepokretnosti u javnoj svojini zaključe ugovor o zakupu.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Uredbe o dopuni Uredbe o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda dopunjuje se član 10. stav 1. tako što se dodaje alineja 13. kojom se omogućava davanje u zakup nepokretnosti koja je u javnoj svojini, odnosno koja će do dana primopredaje zakupcu biti stečena u javnu svojinu, neposrednom pogodbom, kada se nepokretnost daje u zakup u cilju realizacije investicionog projekta uz uslov da investitor otpočne industrijsku proizvodnju i zaposli najmanje 1000 zaposlenih na neodređeno vreme u periodu od minimum tri godine od dana sticanja prava zakupa i uz obavezu da održi broj zaposlenih predviđen investicionim projektom u periodu od pet godina nakon dostizanja pune zaposlenosti.

Članom 2. ove uredbe, uređuje se stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar