Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta za 2006. godinu

Na osnovu člana 53b stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 49/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 46/95, 54/96, 14/00 i 101/05 – dr. zakon) i čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu («Službeni glasnik RS», br. 106/05 i 108/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA RADOVA NA

ZAŠTITI, KORIŠĆENjU I UREĐENjU POLjOPRIVREDNOG

ZEMLjIŠTA ZA 2006. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta za 2006. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta i obim radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta (komasacija, odvodnjavanje, pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište, poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, navodnjavanje, kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, studijsko-istraživački radovi i dr.), predračun radova i dinamika izvođenja radova i ulaganja utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu

V L A D A

POTPREDSEDNIK,

4427006.038.doc/1

P R O G R A M

IZVOĐENjA RADOVA NA ZAŠTITI, KORIŠĆENjA I UREĐENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2006. GODINU

I.

U 2006. godini izvršiće se sledeći radovi na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta:

1) nova investiciona ulaganja:

1. uređenje zemljišta putem komasacije (investicioni radovi) na površini od 200 ha,

2. izgradnja sistema za odvodnjavanje koji se izvode u postupku komasacije zemljišta na površini od 100 ha,

3. izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje na ekonomijama srednjih i viših poljoprivrednih škola, poljoprivrednih fakulteta, instituta u oblasti poljoprivrede, stručnih poljoprivrednh službi, kazneno-vaspitnih i socijalnih ustanova na površini od 90 ha,

4. pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište kod korisnika navedenih u tački 3. na površini od 100 ha,

5. poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta (kalcifikacija, fosfatizacija, kalizacija, humizacija, gipsovanje i sl. sa podrivanjem podoraničnog sloja) kod korisnika navedenih u tački 3. na površini od 350 ha,

6. izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za navodnjavanje kod korisnika navedenih u tački 3. na površini od 130 ha,

7. kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta (prve do pete klase) u privatnoj svojini na površini od 30.000 ha sa 6.000 uzoraka,

8. realizacija osme faze makroprojekta: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije“, sa 750 uzoraka na površini od 750.000 ha,

9. realizacija studijsko istraživačkog projekta: „Melioracija kiselih zemljišta na području opštine Krupanj u cilju proizvodnje visokovredne hrane“ (prva faza) i

10. drugi istraživački radovi i projekti od značaja za Republiku Srbiju;

2) završetak započetih, nezavršenih ili isplata dela neisplaćenih radova po odobrenim programima – projektima iz 2005. godine, i to:

1. realizacija sedme faze makroprojekata: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije“, sa 700 uzoraka na površini od 700.000 ha i

2. realizacija četvrte faze projekta: „Revitalizacija kiselih zemljišta na području opštine Loznica u cilju proizvodnje visokovredne hrane“.

II.

Radovi na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta izvršiće se u obimu iz tačke I. ovog programa prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene.

Predračunska vrednost po namenama ulaganja za realizaciju novih i završetak započetih programa – projekata iz prethodne godine, kao i učešće sredstava budžeta Republike Srbije u 2006.godini, dati su u Tabeli 1.

Tabela 1.

Namena ulaganja Nova ulaganja u 2006. godini Završetak započetih programa projekata (neizmireni deo) Svega sredstva budžeta Republike Srbije (dinara) Učešće u ukupnom (%) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva budžeta Republike Srbije (dinara) 1. Sredstva budžeta Republike Srbije za 2006. godinu 90.000.000 100,00 U K U P N O: 90.000.000 100,00

Raspodelu i dinamiku korišćenja sredstava utvrdiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu sprovedenog konkursa, a u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena izvođenja radova.

4427006.038.doc/2

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 53b. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 49/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 46/95, 54/96, 14/00 i 101/05 – dr. zakon) i čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu («Službeni glasnik RS», br.106/05 i 108/05 – ispravka).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, broj 54/96), koji je stupio na snagu 27.12.1996. godine, između ostalog, propisano je da Republički fond za zaštitu, korišćenje, unapređivanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta prestaje sa radom 31.12.1996.god., a da će sredstva, prava i obaveze Fonda preuzeti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Odredbom člana 53b. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da se poslovi od opšteg interesa finansiraju prema godišnjem programu izvođenja radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta, koga donosi Vlada Republike Srbije. Ovim zakonom utvrđeni su poslovi od opšteg interesa, kao i sredstva koja se koriste za te namene kao učešće u finansiranju poslova od opšteg interesa.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta za 2006. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Vrsta i obim radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta (komasacija, odvodnjavanje, pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište, poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, navodnjavanje, kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, studijsko-istraživački radovi i dr.), predračun radova i dinamika izvođenja radova i ulaganja utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.

U tekstualnom delu Programa (glava I) dat je predviđeni fizički obim radova koji se odnosi na nova ulaganja u 2006. godini, kao i obim radova na završavanju odobrenih i započetih programa – projekata iz prethodne godine.

Vrednost investicionih ulaganja u oblasti različitih vidova i oblika zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta u 2006. godini (glava II), posebno za predviđena nova ulaganja odnosno za realizaciju i izmirivanje ugovornih finansijskih obaveza Ministarstva (neizmireni dug) data je u Tabeli 1.

Potrebna sredstva za finansiranje i realizaciju planiranog obima radova predviđenih ovim programom su sredstva budžeta Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/2005 i 108/05) u iznosu od 90.000.000 dinara.

Konkretno odobravanje sredstava na pojedine korisnike (investitore) za nove programe – projekte izvršiće se posle sprovedenog konkursa odnosno nakon ocenjenih i prihvaćenih programa – projekata saglasno važećim podzakonskim aktima koji se odnose na ovu materiju, a pre svega Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje izvođenja radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta („Službeni glasnik RS“, broj 60/97).

Raspodela sredstava i dinamika njihovog korišćenja vršiće se u skladu sa obezbeđenjem priliva sredstava i vremena obavljanja radova.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2006.godinu neophodno je obezbediti sredstva za izvođenja radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 90.000.000 dinara.

Navedena sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006.godine, član 6. razdeo 10. funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Mere i akcije u poljoprivredi, kojim su za ove namene predviđena ukupna sredstva u iznosu od 633.150.000 dinara od čega je za uređenje poljoprivrednog zemljišta izdvojeno 90.000.000 dinara.

4427006.038.doc/4

Ostavite komentar