Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2013. godini

Na osnovu člana 88. stav 4. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2013. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Godišnjim programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se poslovi zaštite šuma, sadnje, nege šuma, gradnje i rekonstrukcije šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala i drugi poslovi od opšteg interesa za šumarstvo, kao i iznos sredstava za obavljanje poslova koji će se finansirati iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2013. godini.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, marta 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK

GODIŠNJI PROGRAM

KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME

REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI

I.

Sredstva Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2013. godini koristiće se za finansiranje poslova zaštite šuma, sadnje šumskog drveća, nege šuma, gradnje i rekonstrukcije šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i proizvodnje šumskog sadnog materijala i drugih poslova od opšteg interesa za šumarstvo Republike Srbije.

II.

Poslovi iz poglavlja I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2013. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red.br. Vrsta posla Jedinica mere Najviša jedinična cena učešća sredstava budžeta Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije – dinara – 1 2 3 4 5 1 ZAŠTITA ŠUMA     270,000,000   Zaštita šuma od bolesti i štetočina din.   260,000,000  Nabavka opreme za prevenciju i zaštitu šuma od požara din. 10,000,000 2 SADNJA ŠUMSKOG DRVEĆA U JESEN 2012. I U 2013. GODINI     46,000,000   Pošumljavanje goleti ha 120,000     Podizanje plantaža i intenzivnih zasada ha 120,000     Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima), i to:         Četinari ha 35,000     Tvrdi i plemeniti lišćari ha 60,000     Meki lišćari ha 45,000     Bagrem ha 20,000     Pošumljavanje požarišta ha 120,000     Popunjavanje prirodno obnovljenih površina (redukovana površina) ha 120,000     Ponovno pošumljavanje ha 110,000     Melioracija degradiranih šuma i šikara ha 120,000   3 NEGA ŠUMA     30,000,000   Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika ha 20,000     Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina ha 25,000     Prve prorede u šumskim zasadima ha 30,000     Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik ha 30,000    4 GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA     170,000,000   Radovi na I fazi km 900,000     Radovi na II fazi km 900,000     Radovi na I i II fazi km 1,800,000     Rekonstrukcija šumskog puta km 1,400,000   Gradnja mosta na trasi šumskog puta   do 5 metara raspona m′ 70.000    od 5 – 10 metara raspona m′ 85.000 preko 10 metara raspona m′ 110.000 5 PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA     2,000,000   Sakupljanje semena šumskih voćkarica kg 400     Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:         a) selekcionisano i kvalifikovano seme kg 60     b) seme poznatog porekla kg 25     Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:         a) selekcionisano seme kg 130     b) seme poznatog porekla kg 85     Sakupljanje semena javora i jasena:         a) selekcionisano seme kg 300     b) seme poznatog porekla kg 120     Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:         a) selekcionisano seme kg 50     b) seme poznatog porekla kg 20     Sakupljanje semena ostalih lišćara:         a) selekcionisano seme kg 130     b) seme poznatog porekla kg 85     Sakupljanje semena pančićeve omorike i belog bora: kg 5,000     Sakupljanje semena crnog bora i smrče: kg 3,800     Sakupljanje semena jele i ostalih četinara: kg 1,500   6 PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA     12,000,000   Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi):         a) selekcionisane kom. 17     b) poznatog porekla kom. 11     Sadnice šumskih voćkarica: kom. 15     Sadnice javora i jasena:         a) selekcionisane kom. 11     b) poznatog porekla kom. 9     Sadnice crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:         a) selekcionisane kom. 11     b) poznatog porekla kom. 9     Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema): kom. 9     Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1): kom. 5     Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0): kom. 2   7 IZRADA PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA SOPSTVENIKA U JUŽNOMORAVSKOM, MORAVSKOM, ŠUMADIJSKOM, POSAVSKO – PODUNAVSKOM ŠUMSKOM PODRUČJU I PODRUČJU NACIONALNOG PARKA TARA din/ha   60,000,000 8 IZRADA PLANA RAZVOJA ŠUMA U NACIONALNOM PARKU ĐERDAP din.   3,500,000 9 EDUKACIJA I PROPAGANDA din.   5,000,000   Seminari i savetovanja u okviru javne rasprave izmena Zakona o šumama, Zakona o divljači i lovstvu i Programa razvoja šumarstva din.     Škola lekovitog bilja din.   Edukacija dece školskog uzrasta o značaju šuma din.     10 IZRADA STUDIJA, EKSPERTIZA I RAZVOJNO – ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA     22,600,000   Studija o rekonstrukciji izdanačkih i veštački podignutih šuma u Timočkom šumskom području i mogućnostima korišćenja drvne biomase u energetske svrhe din.       Izrada normala za bukove šume Srbije din.       Istraživanje načina i mogućnosti obnavljanja hrastovih šuma u Srbiji din.       Potencijali za održivo korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u Srbiji din.       Izrada inženjerskog priručnika din.     Nacionalna strategija pošumljavanja u Republici Srbiji 2014. – 2018. din.   Revizija Nacrta programa razvoja šumarstva Republike Srbije din.       Nega i proširenje živog arhiva šumskih voćkarica u Lipovici din.     11 OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE – Projekat unapređenja održivog korišćenja šuma(uvođenje bar kodova) din.   12,000,000 12 PREUZETE OBAVEZE IZ 2012. GODINE din.   176,898,929 U K U P N O: din. 809,998,929

III.

Sredstva Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2013. godini za poslove iz poglavlja II. ovog programa dodeljuju se pod uslovima i na način propisan Pravilnikom o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS”, broj 17/13).

4827013.0062.23.doc/2

Ostavite komentar