Uredba o visini naknada za vode za 2013. godinu

Na osnovu člana 191. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2013. GODINU

1. Uvodna odredba

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje vodnog dobra, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje i naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o vodama.

2. Naknada za korišćenje vodnog dobra

Član 2.

Naknada za korišćenje vodnog dobra plaća se za korišćenje:

1) voda;

2) vodnog zemljišta.

a) Naknada za korišćenje voda

Član 3.

Naknada za korišćenje voda utvrđuje se u visini, i to za:

1) sirovu vodu koja se koristi za pogonske namene 0,2574 dinara po 1 m3 vode;

2) vodu kvaliteta za piće koja se koristi za svoje potrebe 0,3525 dinara po 1 m3 vode;

3) vodu koja se koristi za navodnjavanje:

(1) ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode 0,1055 dinara po 1 m3 vode;

(2) ako ne postoji uređaj za merenje količine isporučene vode 633 dinara po hektaru;

4) vodu koja se koristi za uzgoj riba u:

(1) hladnovodnim ribnjacima, ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode, 0,0211 dinara po m3 vode, a ako ne postoji mogućnost merenja količine isporučene vode prema projektovanom kapacitetu zahvaćene vode na vodozahvatu;

(2) toplovodnim ribnjacima 5.275 dinara po hektaru ribnjaka;

(3) ribnjacima za sportski ribolov 2.637,5 dinara po hektaru ribnjaka;

5) vodu za piće koja se sistemom javnog vodovoda distribuira privrednim društvima i drugim pravnim licima 0,4216 dinara po 1 m3 vode i građanima 0,2182 dinara po 1 m3 vode;

6) termalne vode 4,009 dinara po m3 zahvaćene vode;

7) mineralnu i prirodnu vodu koju proizvođači zahvataju radi flaširanja 1,2815 dinara za svaki prodati litar vode;

8) vodu koja se koristi u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića 0,5275 dinara po 1l vode u tom proizvodu;

9) vodu koja se koristi za proizvodnju električne energije za prodaju ili za sopstvene potrebe u malim hidroelektranama (do 10MW) 2,3% na cenu jednog kilovat časa od 3,3548 dinara;

10) vodu koju Javno elektroprivredno preduzeće i drugo privredno društvo koristi za proizvodnju električne energije za prodaju, za sopstvene potrebe ili za pogon postrojenja za svaki kilovat čas proizvedene električne energije u hidroelektranama, i to 2,3%, a u termoelektranama sa recirkulacionim sistemom hlađenja 1,25% na cenu jednog kilovat časa od 3,3708 dinara.

b) Naknada za korišćenje vodnog zemljišta

Član 4.

Naknada za korišćenje vodnog zemljišta utvrđuje se u visini, i to za:

1) izvađeni pesak, šljunak i slično:

(1) iz korita vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija 54,2356 dinara po 1 m3 izvađenog materijala;

(2) sa zemljišta ugroženog erozijom 67,7862 dinara po 1 m3 izvađenog materijala;

(3) sa poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta 105,7478 dinara po 1 m3 izvađenog materijala.

2) obavljanje privredne delatnosti, i to za:

Redni broj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda na teritoriji AP Vojvodina Reka Dunav dinara/m2 1. Otvoreno skladište peska, šljunka, kamena, drugih građevinskih materijala, građe i gotovih proizvoda 280,31 251,92 251,92 Visina naknade 1. Eksploataciju uglja 60,54dinara/m2 60,54dinara/m2 60,54dinara/m2 2. Manipulativni prostor za eksploataciju uglja 5.233,88dinara/ha 5.233,88dinara/ha 5.233,88dinara/ha 3. Obavljanje poljoprivredne delatnosti za livade i pašnjake 717,25dinara/ha 11.991,13dinara/ha 723,49dinara/ha za obradivo poljoprivredno zemljište i za druge namene u oblasti poljoprivrede 4.273,01dinara/ha 17.859,04dinara/ha 4.318,66dinara/ha 4. Izgradnju i korišćenje ribnjaka 31.273,40dinara/ha 32.781,34dinara/ha 31.615,98dinara/ha 5. Izgradnju objekata u koritu vodotoka (vodozahvat, pregrada, mala hidroelektrana – do 10MW) 3.164,00dinara/m2 2.929,62dinara/m2 2.984,90dinara/m2 6. Polaganje i eksploataciju vodova i instalacija za polaganje vodova i instalacija 35,76dinara/po dužnom metru 35,76dinara/po dužnom metru 32,81dinara/po dužnom metru za eksploataciju vodova i instalacija 15,33dinara/po dužnom metru 15,33dinara/po dužnom metru 11,68dinara/po dužnom metru 7. Obavljanje drugih privrednih delatnosti 189,57dinara/m2 167,97dinara/m2 190,38dinara/m2 8. Pristupna saobraćajnica 30,96dinara/m2

Naknada za korišćenje vodnog zemljišta za polaganje i eksploataciju vodova i instalacija prečnika većeg od 0,1m uvećava se srazmerno povećanju njihovog prečnika.

4) postavljanje objekta privremenog karaktera za obavljanje privredne delatnosti, i to:

na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda na teritoriji AP Vojvodina Visina naknade dinara/m2 1.895,70 1.755,27 1.914,44

5) korišćenje vodnog zemljišta za sport, rekreaciju i turizam, i to za:

Redni broj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda na teritoriji AP Vojvodina Zona I dinara/m2 1. Postavljanjekamp prikolice 18,43 36,98 16,54 od km do km dinara/m2 1. Reka Dunav 860+000 – 880+000 od km do km dinara/m2 1. Reka Dunav – desna obala 1124+375 – 1187+300

Član 7.

Naknada za korišćenje vodnog tela površinske vode za boravak i vodnog zemljišta za privez plovnog objekta (pristani za pretakanje tečnih materija iz plovila, brod, brod- restoran, marine, privezišta, turistički pristani, splav kućice, splav, čamac, molovi i drugi plovni objekti koji se koriste u ugostiteljske, turističke i sportsko – rekreativne svrhe) na teritoriji AP Vojvodina utvrđuje se u visini, i to za:

Redni broj Vodotok Stacionaža Pristani za pretakanje Brod, brod-restoran i sl. Stacionaža (din/m2 eksploatacionog polja) 1. Dunav sve lokacije 14,77 sve lokacije Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za snabdevanje vodom stanovništva 110,10 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta 101,96 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom industrije 110,10 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta 101,96 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta 262,25 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom ribnjaka 1.135,96 dinara/ha 1.051,82 dinara/ha 1.148,46 dinara/ha 2. Angažovani kapacitet(ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj) za snabdevanje vodom stanovništva 1.072,42 dinara/1.000 m3 992,98 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom industrije 1.072,42 dinara/1.000 m3 992,98 dinara/1.000 m3 1.084,29 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 789,86 dinara/1.000 m3 731,35 dinara/1.000 m3 482,06 dinara/1.000 m3 3. Angažovani kapacitet(ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj) za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 7.985,10 dinara/ha

Angažovani kapacitet obveznika plaćanja naknade za snabdevanje vodom stanovništva i industrije koji nema merni uređaj utvrđuje se prema maksimalnoj količini vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom.

Za isporučenu vodu preko crpne stanice visokog pritiska obveznik plaća i naknadu, i to u visini od:

1) 1.002,04 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda;

2) 927,82 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji grada Beograda;

3) 1.013,01 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici na teritoriji AP Vojvodina.

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana zahvataju vodu iz Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 27. ove uredbe.

b) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema

za navodnjavanje

Član 20.

Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za navodnjavanje utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda na teritoriji AP Vojvodina Visina naknade 1. Instalisani kapacitet 1.002,04dinara/ha 927,82dinara/ha 1.013,00dinara/ha 2. Angažovani kapacitet ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 668,91dinara/1000 m3 619,37dinara/1.000 m3 675,29dinara/1000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 1.002,04dinara/ha 927,82dinara/ha 1.013,00dinara/ha

Za isporučenu vodu preko crpne stanice visokog pritiska obveznik plaća i naknadu, i to u visini od:

1) 1.002,04 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda;

2) 927,82 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji grada Beograda;

3) 1.013,00 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici na teritoriji AP Vojvodina.

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana zahvataju vodu iz Hidrosistema „ Dunav – Tisa – Dunav” obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 28. ove uredbe.

v) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema

za uzgoj riba

Član 21.

Naknada za korišćenje vodnih objekata (brana sa akumulacijama i kanala) za uzgoj riba utvrđuje se, i to u visini od:

1) 11.283,33 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji i kanalu na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda;

2) 10.447,54 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji i kanalu na teritoriji grada Beograda.

g) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema

za odvođenje otpadnih voda

Član 22.

Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za odvođenje otpadnih voda čiji kvalitet odgovara propisanoj kategoriji prijemnika utvrđuje se, i to za:

Rednibroj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda Visina naknade dinara/1000 m3 1. Gravitaciono odvođenje 1.137,16 1.052,93 2. Odvođenje crpljenjem ili kombinovano 2.833,81 2.623,91 3. Odvođenje crpljenjem uz razblaživanje 3.843,40 3.558,68

Član 23.

Pored naknade iz člana 22. ove uredbe za odvođenje otpadnih voda čiji kvalitet na mestu uliva ne odgovara propisanoj kategoriji prijemnika obveznik naknade plaća i naknadu za:

1) svaki m3 upuštene vode u zavisnosti od stepena zagađenosti iznad vrednosti propisanih za odgovarajuću kategoriju prijemnika prema sadržaju zagađujućih materija u efluentu, i to:

Rednibroj Vrsta zagađenja na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda Visina naknade dinara /kg/1000 m3 1. Hemijska potrošnja kiseonika (HPK-bihromat) 1.798,65 1.665,40 2. Suspendovane materije 1.798,65 1.665,40 3. Amonijum jon 5.477,25 5.071,53 4. Ulja, masti (etarski ekstrakt) i belančevine 26.061,75 24.131,26 5. Sulfidi 32.652,64 30.233,93 6. Nitrati 1.195,73 1.107,15 7. Fosfati 10.408,64 9.637,64 8. Natrijum 5.848,13 5.414,94 9. Sulfati 19.234,33 10. Fenoli 34.243,41 11. Arsen 5.531,70 12. Bor 5.192,16

2) svaki m3 upuštene vode u slučaju promenjenih svojstava vode prijemnika iznad propisanih vrednosti i to:

Rednibroj Svojstvo vode prijemnika na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda Visina naknade dinara/1000 m3 1. Boja primetna 572,37 529,97 2. Temperatura preko 30°C 572,37 529,97 3. Ph 1) od 6,8 do 5,0 i 8,5 do 9,5 912,26 844,69 2) od 5,0 do 4,0 i 9,5 do 10,5 1.283,26 1.188,19 3) ispod 4,0 i iznad 10,5 1.798,76 1.665,52

Član 24.

Naknadu iz člana 23. tač. 1) i 2) ove uredbe obveznik plaća u slučaju ako sadržaj oksidabilnih materija upuštenih voda, izražen kao hemijska potrošnja kiseonika (bihromatni), ne prelazi granicu od 150 mg/l.

Ukoliko sadržaj oksidabilnih materija upuštenih voda, izražen kao hemijska potrošnja kiseonika (bihromatni), prelazi granicu od 150 mg/l visina naknade iz člana 23. tač. 1) i 2) ove uredbe uvećava se, i to:

– od 151 – 250 mg/l za 10%;

– od 251 – 500 mg/l za 20%;

– od 501 – 1000 mg/l za 40%;

– od 1001 – 3000 mg/l za 50%;

– preko 3001 mg/l za 75%.

d) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema i drugih vodnih objekata za odvođenje otpadnih voda

Član 25.

Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema i drugih vodnih objekata za odvođenje otpadnih voda na teritoriji AP Vojvodina, u skladu sa Metodologijom obračuna naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata za odvođenje otpadnih voda („Službeni list AP Vojvodina”, broj 3/05), utvrđuje se, i to za:

1) instalisani kapacitet obveznika naknade u visini od:

(1) 1,82 dinara/m3 za obveznike koji ne prečišćavaju otpadne vode;

(2) 0,60 dinara/m3 za objekte Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, za obveznike koji prečišćavaju otpadne vode;

(3) 1,26 dinara/m3 za objekte meliracionih sistema, za obveznike koji prečišćavaju otpadne vode,

2) angažovani kapacitet (ispuštena količina vode) u visini od:

(1) 0,60 dinara/m3 za objekte Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”;

(2) 1,26 dinara/m3 za objekte meliracionih sistema;

3) uklanjanje sedimenata u visini od 203,26 dinara/m3 za objekte meliracionih sistema;

4) uklanjanje sedimenata u visini od 378,29 dinara/m3 za Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”;

5) uklanjanje i deponovanje toksičnih sedimenata u visini od 1.305,66 dinara/m3;

6) razblaživanje netoksičnih materija u otpadnoj vodi do koncentracija koje će obezbediti primenu vode nizvodno od ispusta u visini od:

(1) 0,28 dinara/m3 za objekte Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”;

(2) 2,82 dinara/m3 za objekte meliracionih sistema;

7) za negativan uticaj neprečišćenih voda izraženih preko organskih materija i ukupnog azota i fosfora u visini od:

Količina otpadnihvoda m3/dan Jedinične cene za negativan uticaj TPS – sekundarni tretman uticaj organskih materija TPTN – tercijalni tretman uticaj azota TPTO – tercijalni tretman uticaj fosfora dinara/GBPK dinara/GN dinara/GP 1.000 0,18 0,36 0,31 1.000 – 5.000 0,14 0,28 0,24 5.000 – 25.000 0,12 0,23 0,20 25.000 – 50.000 0,07 0,20 0,16 > 50.000 0,05 0,18 0,15

8) za biodostupnost, TBD – 0,0528 dinara/m3.

Radi stimulisanja izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 2013. godini „faktor vremenskog perioda” iznosi 0,25.

Član 26.

Ako obveznik plaćanja naknade iz čl. 22, 23. i 25. ove uredbe ne vrši merenje količina ispuštenih otpadnih voda, visina naknade se utvrđuje na osnovu izmerenih količina zahvaćene vode.

Ako obveznik plaćanja naknade iz čl. 22, 23. i 25. ove uredbe nema ugrađen merni uređaj za registrovanje količine zahvaćene vode, količina ispuštenih otpadnih voda utvrđuje se na osnovu maksimalnih instalisanih vodozahvatnih kapaciteta.

đ) Naknada za korišćenje vodnih objekata

Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”

Član 27.

Naknada za korišćenje vodnih objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” za snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za snabdevanje vodom industrije 111,29 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 478,10 dinara/ha za projektovanu površinu 2. Angažovani kapacitet za snabdevanje vodom industrije ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 1.084,29 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 798,56 dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 7.985,15 dinara/ha

Angažovani kapacitet obveznika plaćanja naknade u industriji iz stava 1. ovog člana koji nema merni uređaj, utvrđuje se prema maksimalnoj godišnjoj količini vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom.

Član 28.

Naknada za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” za navodnjavanje utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za navodnjavanje zemljišta pod ratarskim kulturama 219,45 dinara/ha za navodnjavanje zemljišta pod povrtarskim kulturama, voćnjacima i drugim višegodišnjim zasadima 305,28 dinara/ha 2. Angažovani kapacitet ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 675,29 dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj za navodnjavanje zemljišta pod ratarskim kulturama 776,56 dinara/ha za navodnjavanje zemljišta pod povrtarskim kulturama, voćnjacima i drugim višegodišnjim zasadima 1.250,23 dinara/ha

Član 29.

Naknada za korišćenje kanala Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” za plovidbu, prema nosivosti teretnog broda, utvrđuje se u visini, i to za:

Nosivostteretnog broda Visina naknadedinara/t Brana na Tisi dinara/kW 0-20 km 21-40 km 41-60 km 1. Instalisani kapacitet 2.699,91dinara/ha 2. Angažovani kapacitet ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 200,52dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 339,40dinara/ha

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana, zahvataju vodu iz Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 24. ove uredbe.

Član 33.

Naknada za korišćenje objekata regionalnih sistema za navodnjavanje i drugih vodnih objekata za snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za snabdevanje vodom industrije 524,56 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 15.891,01 dinara/ha 2. Angažovani kapacitet za snabdevanje vodom industrije ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 1.084,29 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 555,40 dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 5.554,13 dinara/ha

Angažovani kapacitet za obveznika plaćanja naknade u industriji koji nema merni uređaj, utvrđuje se prema maksimalnoj godišnjoj količini vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom.

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana zahvataju vodu iz Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 27. ove uredbe.

Član 34.

Naknada za korišćenje akumulacija i kanala za uzgoj riba utvrđuje se u visini od 11.417,97 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji, odnosno kanalu.

Naknada za korišćenje akumulacije i kanala za sportski ribolov utvrđuje se u visini od 5.708,98 dinara/ha površine vodnog ogledala, pri normalnom nivou vode u akumulaciji.

6. Završna odredba

Član 35.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj /2013

U Beogradu, __ februar 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

Ostavite komentar