Uredba o zvanjima i zanimanjima u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija

Na osnovu člana 269. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, broj 85/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O ZVANjIMA I ZANIMANjIMA U

UPRAVI ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

Uvodne odredbe

Član 1.

Ova uredba primenjuje se na državne službenike i nameštenike u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija (u daljem tekstu: Uprava).

Član 2.

Radna mesta državnih službenika razvrstavaju se da bi se iskazao njihov značaj i doprinos u ostvarivanju ciljeva rada Uprave.

Radna mesta državnih službenika razvrstavaju se u zvanja.

Radna mesta nameštenika razvrstavaju se da bi se iskazao njihov doprinos u obezbeđivanju pratećih tehničkih i drugih uslova potreban za redovan rad Uprave.

Radna mesta nameštenika razvrstavaju se prema zanimanjima u vrste, zavisno od stepena obrazovanja potrebnog za rad na radnom mestu.

Član 3.

Radna mesta državnih službenika i nameštenika opisuju se u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi (u daljem tekstu: pravilnik).

U pravilniku se za svako radno mesto državnih službenika navodi zvanje u koje je ono razvrstano, a za svako radno mesto nameštenika navodi se vrsta u koju je ono razvrstano.

Razvrstavanje radnih mesta državnih službenika

Član 4.

Radna mesta državnih službenika razvrstavaju se tako što se na opis svih poslova radnog mesta primene merila za procenu radnog mesta i potom odredi zvanje koje najbolje odgovara radnom mestu.

Zvanja državnih službenika koji obavljaju poslove u sedištu Uprave i državnih službenika koji obavljaju poslove prevaspitanja, zdravstvene zaštite, obuke i upošljavanja, pravne, administrativne, računovodstvene, finansijske i evidencijske poslove u zavodu su: viši savetnik, samostalni savetnik, savetnik, mlađi savetnik, saradnik, mlađi saradnik referent i mlađi referent.

Zvanja državnih službenika koji obavljaju poslove obezbeđenja u zavodu su: stariji zapovednik, zapovednik, mlađi zapovednik, stariji nadzornik, nadzornik, stariji komandir i komandir.

Član 5.

Merila za procenu radnog mesta (u daljem tekstu: merila) jesu: složenost poslova, samostalnost u radu, odgovornost, poslovna komunikacija i kompetentnost.

Član 6.

Složenost poslova je merilo kojim se izražava nivo opštosti pravila (tehnike, logike, prava i slično) na kojima su utemeljeni poslovi, sloboda stvaralaštva i korišćenje novih metoda u radu).

Samostalnost u radu je merilo kojim se izražava u kojoj meri se posao vrši po opštim ili pojedinačnim usmerenjima i uputstvima rukovodioca i u kojoj meri se vrši pod njegovim nadzorom.

Odgovornost je merilo kojim se izražava koliko poslovi utiču na ostvarivanje ciljeva rada Uprave, što najpre podrazumeva odgovornost za sopstvene poslove i odlučivanje, ali može da uključi i odgovornost za određivanje i raspoređivanje radnih zadataka i nadzor nad njihovim izvršavanjem (u daljem tekstu: odgovornost za rukovođenje).

Poslovna komunikacija je merilo kojim se izražava vrsta kontakta u radu i njihov značaj za ostvarivanje ciljeva rada Uprave.

Kompetentnost je merilo kojim se izražavaju znanja, radno iskustvo i veštine koje su potrebne za delotvoran rad na radnom mestu.

Poslovi u zvanju višeg savetnika u sedištu Uprave

Član 7.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje višeg savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

veoma visoka složenost poslova – najsloženiji poslovi u kojima se stvaralački i primenom novih metoda u radu znatno utiče na određivanje politike ili postizanje rezultata u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.

veoma visok nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu i u odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima ograničena je jedino opštim usmerenjima rukovodioca koja se tiču politike organa,

veoma visok nivo odgovornosti – odgovornost za poslove i odluke kojima se znatno utiče na određivanje ili sprovođenje politike, što uključuje odgovornost za rukovođenje,

stalna poslovna komunikacija na veoma visokom nivou – kontakti unutar i izvan Uprave, u kojima se delotvorno prenose informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada Uprave,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje i radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina, kao i veština da se pri rešavanju najsloženijih sličnih problema stečena znanja stvaralački primene.

Poslovi u zvanju samostalnog savetnika u sedištu Uprave

Član 8.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje samostalnog savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

visok nivo složenosti poslova – složeni poslovi u kojima se stvaralački ili primenom novih metoda u radu bitno utiče na ostvarivanje ciljeva rada odeljenja u sedištu Uprave,

visok nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu i u odlučivanju ograničena je jedino opštim usmerenjima i opštim uputstvima rukovodioca,

visok nivo odgovornosti – odgovornost za poslove i odluke kojima se bitno utiče na ostvarivanje ciljeva rada odeljenja u sedištu Uprave,

redovna poslovna komunikacija na visokom nivou – kontakti unutar i izvan Uprave, u kojima je potrebno da se delotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada odeljenja u sedištu Uprave.

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje i detaljno poznavanje principa, metoda rada i najboljih primera iz prakse u nekoj oblasti koja se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina, kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja stvaralački primene.

Poslovi u zvanju savetnika u sedištu Uprave

Član 9.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

umereno visok nivo složenosti poslova – najčešće precizno određeni, ali složeni poslovi u kojima se primenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

umereno visok nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i pomoći rukovodioca kad rešavanju složenih stručnih problema zahteva dodatno znanje i iskustvo,

umereno visok nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,

umereno visok nivo poslovne komunikacije – kontakti unutar i izvan Uprave, čija je svrha pružanje saveta i prikupljanje ili razmena bitnih informacija,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje i poznavanje metoda rada, postupaka i stručnih tehnika koje se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine, kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja primene.

Poslovi mlađeg savetnika u sedištu Uprave

Član 10.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje mlađeg savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

srednji nivo složenosti poslova – precizno određeni, ali složeni poslovi u kojima se, primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, pruža stručna podrška državnim službenicima koji rade poslove u višim zvanjima,

srednji nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima za rešavanje složenijih metodoloških, proceduralnih ili tehničkih problema,

srednji nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, što ne uključuje odgovornost za rukovođenje,

srednji nivo povremene poslovne komunikacije – kontakti unutar i izvan zavoda, čija je svrha prikupljanje ili razmena informacija,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje, radno iskustvo u struci od jedne godine i tokom pripravničkog staža stečena iskustva da se znanja primene.

Poslovi u zvanju saradnika u sedištu Uprave

Član 11.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje saradnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

srednji niži nivo složenosti poslova – manje složeni poslovi sa ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadataka u kojima se primenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

srednji niži nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim usmerenjima i opštim uputstvima za rešavanje složenijih metodoloških, proceduralnih ili tehničkih problema,

srednji niži nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,

srednji niži nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar Uprave, a povremeno izvan Uprave ako je potrebno da se prikupe ili razmene informacije,

kompetentnost – obrazovanje stečeno na višoj školi i poznavanje utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika koje se stiču radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine, kao i veština da se stečena znanja primene.

Poslovi u zvanju mlađeg saradnika u sedištu Uprave

Član 12.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje mlađeg saradnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

umereno nizak nivo složenosti poslova – precizno određeni i manje složeni poslovi u kojima se primenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

umereno nizak nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima za rešavanje složenijih rutinskih stručnih problema,

umereno nizak nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,

umereno nizak nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar odeljenja u sedištu Uprave u kome je radno mesto, a povremeno i izvan sedišta Uprave, ako je potrebno da se prikupe ili razmene informacije,

kompetentnost – obrazovanje stečeno na višoj školi, radno iskustvo u struci od devet meseci i tokom pripravničkog staža stečena veština da se znanja primene.

Poslovi u zvanju referenta u sedištu Uprave

Član 13.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje referenta, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

nizak nivo složenosti poslova – pretežno rutinski poslovi, sa brojnim međusobno povezanim različitim zadacima, u kojima se primenjuju jednostavne i precizno utvrđene metode rada i postupci,

nizak nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim uputstvima,

nizak nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i postupaka, što može da uključi odgovornost za rukovođenje,

nizak nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar odeljenja u sedištu Uprave, a povremeno i izvan odeljenja, ako je potrebno da se prikupe ili razmene informacije,

kompetentnost – obrazovanje stečeno u srednjoj školi i poznavanje jednostavnim metoda rada i postupaka koje je stečeno radnim iskustvom u struci od najmanje dve godine, kao i veština da se stečena znanja primene.

Poslovi u zvanju mlađeg referenta u sedištu Uprave

Član 14.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje mlađeg referenta, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

veoma nizak nivo složenosti poslova – tehnički i drugi rutinski poslovi sa ograničenim brojem jednostavnih sličnih zadataka, u kojima se primenjuju jednostavne i precizno utvrđene metode rada i postupci,

veoma nizak nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca,

veoma nizak nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i postupaka, što ne uključuje odgovornost za rukovođenje,

veoma nizak nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar odeljenja u sedištu Uprave,

kompetentnost – obrazovanje stečeno u srednjoj školi, radno iskustvo u struci od šest meseci i tokom pripravničkog staža stečena veština da se znanja primene.

Poslovi u zvanju višeg savetnika u zavodu

Član 15.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje višeg savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

veoma visoka složenost poslova – najsloženiji poslovi u kojima se stvaralački i primenom novih metoda u radu znatno utiče na određivanje politike ili postizanje rezultata u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i ostvarivanja ciljeva rada Uprave.

veoma visok nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu i u odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima ograničena je jedino opštim usmerenjima rukovodioca koja se tiču politike organa,

veoma visok nivo odgovornosti – odgovornost za poslove i odluke kojima se znatno utiče na određivanje ili sprovođenje politike, što uključuje odgovornost za rukovođenje zavodom i odgovornost za koordinaciju rada drugih zavoda u skladu sa aktom direktora Uprave,

stalna poslovna komunikacija na veoma visokom nivou – kontakti unutar i izvan zavoda, u kojima se delotvorno prenose informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada zavoda i Uprave,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje i radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina, od čega najmanje pet godina na poslovima izvršenja sankcija ili u pravosuđu, kao i veština da se pri rešavanju najsloženijih sličnih problema stečena znanja stvaralački primene.

Poslovi u zvanju samostalnog savetnika u zavodu

Član 16.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje samostalnog savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

visok nivo složenosti poslova – složeni poslovi u kojima se stvaralački ili primenom novih metoda u radu bitno utiče na ostvarivanje ciljeva rada zavoda,

visok nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu i u odlučivanju ograničena je jedino opštim usmerenjima i opštim uputstvima rukovodioca,

visok nivo odgovornosti – odgovornost za poslove i odluke kojima se bitno utiče na ostvarivanje ciljeva rada zavoda ili službe u zavodu, što po pravilu može da uključi i odgovornost za rukovođenje,

redovna poslovna komunikacija na visokom nivou – kontakti unutar i izvan zavoda, u kojima je potrebno da se delotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada zavoda ili službe u zavodu,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje i detaljno poznavanje principa, metoda rada i najboljih primera iz prakse u nekoj oblasti koja se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje pet godine, kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja stvaralački primene.

Poslovi u zvanju savetnika u zavodu

Član 17.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

umereno visok nivo složenosti poslova – najčešće precizno određeni, ali složeni poslovi u kojima se primenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

umereno visok nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i pomoći rukovodioca kad rešavanju složenih stručnih problema zahteva dodatno znanje i iskustvo,

umereno visok nivo odgovornosti – odgovornost za pravilno primenjenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, što može da uključi odgovornost za rukovođenje,

umereno visok nivo poslovne komunikacije – kontakti unutar i izvan zavoda, čija je svrha pružanje saveta i prikupljanje ili razmena bitnih informacija,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje i poznavanje metoda rada, postupaka i stručnih tehnika koje se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine, kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja primene.

Poslovi mlađeg savetnika u zavodu

Član 18.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje mlađeg savetnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

srednji nivo složenosti poslova – precizno određeni, ali složeni poslovi u kojima se, primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, pruža stručna podrška državnim službenicima koji rade poslove u višim zvanjima,

srednji nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima za rešavanje složenijih metodoloških, proceduralnih ili tehničkih problema,

srednji nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, što ne uključuje odgovornost za rukovođenje,

srednji nivo povremene poslovne komunikacije – kontakti unutar i izvan zavoda, čija je svrha prikupljanje ili razmena informacija,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje, radno iskustvo u struci od jedne godine i tokom pripravničkog staža stečena iskustva da se znanja primene.

Poslovi saradnika u zavodu

Član 19.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje saradnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

srednji niži nivo složenosti poslova – manje složeni poslovi sa ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadataka u kojima se primenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

srednji niži nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim usmerenjima i opštim uputstvima za rešavanje složenijih metodoloških, proceduralnih ili tehničkih problema,

srednji niži nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,

srednji niži nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar zavoda, a povremeno izvan zavoda ako je potrebno da se prikupe ili razmene informacije,

kompetentnost – obrazovanje stečeno na višoj školi i poznavanje utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika koje se stiču radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine, kao i veština da se stečena znanja primene.

Poslovi u zvanju mlađeg saradnika u zavodu

Član 20.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje mlađeg saradnika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

umereno nizak nivo složenosti poslova – precizno određeni i manje složeni poslovi u kojima se primenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

umereno nizak nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima za rešavanje složenijih rutinskih stručnih problema,

umereno nizak nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,

umereno nizak nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar zavoda, a povremeno i izvan zavoda, ako je potrebno da se prikupe ili razmene informacije,

kompetentnost – obrazovanje stečeno na višoj školi, radno iskustvo u struci od devet meseci i tokom pripravničkog staža stečena veština da se znanja primene.

Poslovi u zvanju referenta u zavodu

Član 21.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje referenta, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

nizak nivo složenosti poslova – pretežno rutinski poslovi, sa brojnim međusobno povezanim različitim zadacima, u kojima se primenjuju jednostavne i precizno utvrđene metode rada i postupci,

nizak nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim uputstvima,

nizak nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i postupaka, što može da uključi odgovornost za rukovođenje,

nizak nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar zavoda, a povremeno i izvan zavoda, ako je potrebno da se prikupe ili razmene informacije,

kompetentnost – obrazovanje stečeno u srednjoj školi i poznavanje jednostavnim metoda rada i postupaka koje je stečeno radnim iskustvom u struci od najmanje dve godine, kao i veština da se stečena znanja primene.

Poslovi u zvanju mlađeg referenta u zavodu

Član 22.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje mlađeg referenta, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

veoma nizak nivo složenosti poslova – tehnički i drugi rutinski poslovi sa ograničenim brojem jednostavnih sličnih zadataka, u kojima se primenjuju jednostavne i precizno utvrđene metode rada i postupci,

veoma nizak nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca,

veoma nizak nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i postupaka, što ne uključuje odgovornost za rukovođenje,

veoma nizak nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar zavoda,

kompetentnost – obrazovanje stečeno u srednjoj školi, radno iskustvo u struci od šest meseci i tokom pripravničkog staža stečena veština da se znanja primene.

Poslovi u zvanju starijeg zapovednika

Član 23.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje starijeg zapovednika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

visok nivo složenosti poslova – složeni operativni poslovi u kojima se stvaralački ili primenom novih metoda u radu bitno utiče na ostvarivanje ciljeva rada službe za obezbeđenje,

visok nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu i u odlučivanju ograničena je jedino opštim usmerenjima i opštim uputstvima rukovodioca,

visok nivo odgovornosti – odgovornost za poslove i odluke kojima se bitno utiče na ostvarivanje ciljeva rada službe za obezbeđenje, što uključuje odgovornost za rukovođenje,

redovna poslovna komunikacija na visokom nivou – kontakti unutar i izvan zavoda, u kojima je potrebno da se delotvorno prenesu informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada službe za obezbeđenje,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje i detaljno poznavanje principa, metoda rada i najboljih primera iz prakse u nekoj oblasti koja se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje pet godine, kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja stvaralački primene.

Poslovi u zvanju zapovednika

Član 24.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje zapovednika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

umereno visok nivo složenosti poslova – najčešće precizno određeni, ali složeni operativni poslovi u kojima se primenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

umereno visok nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i pomoći rukovodioca kad rešavanje složenih stručnih problema zahteva dodatno znanje i iskustvo,

umereno visok nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, što može da uključi odgovornost za rukovođenje,

umereno visok nivo poslovne komunikacije – kontakti unutar i izvan zavoda, čija je svrha pružanje saveta i prikupljanje ili razmena bitnih informacija,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje i poznavanje metoda rada, postupaka i stručnih tehnika koje se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine, kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja primene.

Poslovi mlađeg zapovednika

Član 25.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje mlađeg zapovednika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

srednji nivo složenosti poslova – precizno određeni, ali složeni operativni poslovi u kojima se, primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, pruža stručna podrška državnim službenicima koji rade poslove u višim zvanjima,

srednji nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima za rešavanje složenijih metodoloških, proceduralnih ili tehničkih problema,

srednji nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, što ne uključuje odgovornost za rukovođenje,

srednji nivo povremene poslovne komunikacije – kontakti unutar i izvan zavoda, čija je svrha prikupljanje ili razmena informacija,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje, radno iskustvo u struci od jedne godine i tokom pripravničkog staža stečena iskustva da se znanja primene.

Poslovi starijeg nadzornika

Član 26.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje starijeg nadzornika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

srednji niži nivo složenosti poslova – manje složeni operativni poslovi sa ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadataka u kojima se primenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

srednji niži nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim usmerenjima i opštim uputstvima za rešavanje složenijih metodoloških, proceduralnih ili tehničkih problema,

srednji niži nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, što može da uključi odgovornost za rukovođenje,

srednji niži nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar zavoda, a povremeno izvan zavoda ako je potrebno da se prikupe ili razmene informacije,

kompetentnost – obrazovanje stečeno na višoj školi i poznavanje utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika koje se stiču radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine, kao i veština da se stečena znanja primene.

Poslovi u zvanju nadzornika

Član 27.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje nadzornika, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

umereno nizak nivo složenosti poslova – precizno određeni i manje složeni operativni poslovi u kojima se primenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike,

umereno nizak nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima za rešavanje složenijih rutinskih stručnih problema,

umereno nizak nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, što može da uključi odgovornost za rukovođenje,

umereno nizak nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar zavoda, a povremeno i izvan zavoda, ako je potrebno da se prikupe ili razmene informacije,

kompetentnost – obrazovanje stečeno na višoj školi, radno iskustvo u struci od devet meseci i tokom pripravničkog staža stečena veština da se znanja primene.

Poslovi u zvanju starijeg komandira

Član 28.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje starijeg komandira, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

nizak nivo složenosti poslova – pretežno rutinski operativni poslovi, sa brojnim međusobno povezanim različitim zadacima, u kojima se primenjuju jednostavne i precizno utvrđene metode rada i postupci,

nizak nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim uputstvima,

nizak nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i postupaka, što može da uključi odgovornost za rukovođenje,

nizak nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar zavoda, a povremeno i izvan zavoda, ako je potrebno da se prikupe ili razmene informacije,

kompetentnost – obrazovanje stečeno u srednjoj školi i poznavanje jednostavnim metoda rada i postupaka koje je stečeno radnim iskustvom u struci od najmanje dve godine, kao i veština da se stečena znanja primene.

Poslovi u zvanju komandira

Član 29.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u zvanje komandira, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

veoma nizak nivo složenosti poslova – bezbednosni i drugi operativno rutinski poslovi sa ograničenim brojem jednostavnih sličnih zadataka, u kojima se primenjuju jednostavne i precizno utvrđene metode rada i postupci,

veoma nizak nivo samostalnosti u radu – samostalnost u radu ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca,

veoma nizak nivo odgovornosti – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i postupaka, što ne uključuje odgovornost za rukovođenje,

veoma nizak nivo poslovne komunikacije – kontakti uglavnom unutar zavoda,

kompetentnost – obrazovanje stečeno u srednjoj školi, radno iskustvo u struci od šest meseci i tokom pripravničkog staža stečena veština da se znanja primene.

Razvrstavanje radnih mesta nameštenika

Član 30.

Radna mesta nameštenika, uključujući i radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica – šefova odseka u zavodima u kojima isključivo rade nameštenici razvrstavaju se prema zanimanjima u pet vrsta, zavisno od stepena obrazovanja potrebnog za rad na radnom mestu.

Radna mesta nameštenika razvrstavaju se tako što se na opis poslova radnog mesta primene merila za procenu radnog mesta i potom odredi vrsta kojoj radno mesto pripada.

Član 31.

Merila za procenu radnih mesta nameštenika ( u daljem tekstu: merila) jesu: složenost poslova, samostalnost u radu, odgovornost, poslovna komunikacija i kompetentnost.

Član 32.

Složenost poslova je merilo kojima se izražava nivo opštosti pravila na kojima su poslovi utemeljeni i intelektualni napor koji oni zahtevaju.

Samostalnost u radu je merilo kojim se izražava u kojoj meri se posao vrši po uputstvima i pod nadzorom rukovodioca.

Odgovornost je merilo kojim se izražava koliko poslovi doprinose obezbeđivanju pratećih tehničkih ili drugih uslova potrebnih za redovan rad zavoda, što uključuje odgovornost za određivanje i raspoređivanje radnih zadataka drugim nameštenicima i nadzor nad njihovim izvršavanjem ( u daljem tekstu: odgovornost za rukovođenje).

Poslovna komunikacija je merilo kojim se izražava vrsta kontakata u radu i njihov značaj za izvršavanje poslova.

Kompetentnost je merilo kojim se izražavaju znanja, radno iskustvo i veštine koje su potrebne za delotvoran rad na radnom mestu.

Prva vrsta radnih mesta

Član 33.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u prvu vrstu, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

složenost poslova – prateći poslovi s međusobno povezanim različitim zadacima u kojima se primenjuju utvrđene metode rada ili stručne tehnike,

samostalnost u radu – samostalnost u radu i odlučivanju o izboru najbolje metode rada ograničena je povremenim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim uputstvima,

odgovornost – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i stručnih tehnika, što može da uključi odgovornost za rukovođenje,

poslovna komunikacija – kontakti pretežno unutar zavoda da bi se primala ili davala uputstva za rad,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje i poznavanje odgovarajućih metoda rada ili stručnih tehnika, kao i radnim iskustvom od tri godine stečena veština da se ona primene.

Druga vrsta radnih mesta

Član 34.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u drugu vrstu, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

složenost poslova – precizno određeni prateći poslovi u kojima se primenjuju utvrđeni metodi rada ili stručne tehnike,

samostalnost u radu – samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima za rešavanje složenijih metodoloških i tehničkih problema,

odgovornost – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i stručnih tehnika, što ne uključuje odgovornost za rukovođenje,

poslovna komunikacija – kontakti unutar zavoda da bi se primala uputstva za rad,

kompetentnost – fakultetsko obrazovanje i tokom pripravničkog staža stečeno iskustvo da se znanja primene.

Treća vrsta radnih mesta

Član 35.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u treću vrstu, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

složenost poslova – precizno određeni prateći poslovi sa ograničenim brojem međusobno povezanih zadataka u kojima se primenjuju utvrđene metode rada ili stručne tehnike,

samostalnost u radu – samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim uputstvima za rešavanje složenijih metodoloških i tehničkih problema,

odgovornost – odgovornost za pravilnu primenu jednostavnih i precizno utvrđenih metoda rada i stručnih tehnika, što može da uključi i odgovornost za rukovođenje,

poslovna komunikacija – kontakti pretežno unutar zavoda da bi se primala i davala uputstva za rad,

kompetentnost – obrazovanje stečeno na višoj školi i poznavanje utvrđenih metoda rada i stručnih tehnika koje je stečeno radnim iskustvom od dve godine.

Četvrta vrsta radnih mesta

Član 36.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u četvrtu vrstu, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

složenost poslova – rutinski, zanatski i drugi prateći poslovi u kojima se primenjuju utvrđene metode rada i stručne tehnike i koji uglavnom podrazumevaju korišćenje tehničkih sredstava, poput mašina, alata i slično,

samostalnost u radu – samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima za rešavanje složenijih metodoloških i tehničkih problema,

odgovornost – odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada i stručnih tehnika, što može da uključi i odgovornost za rukovođenje,

poslovna komunikacija – kontakti pretežno unutar zavoda da bi se primala i davala uputstva za rad,

kompetentnost – stečeno ili priznato srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, odnosno III ili IV stepen stručne spreme ili stečeno specijalističko obrazovanje.

Peta vrsta radnih mesta

Član 37.

Da bi radno mesto bilo razvrstano u petu vrstu, po pravilu, treba na sledeći način da ispunjava merila:

složenost poslova – najjednostavniji prateći rutinski poslovi koji se ponavljaju,

samostalnost u radu – samostalnost u radu ograničena je redovnim nadzorom rukovodioca i njegovim opštim i pojedinačnim uputstvima,

odgovornost – odgovornost za pravilno izvršavanje poslova u skladu sa opštim i pojedinačnim uputstvima rukovodioca,

poslovna komunikacija – kontakti isključivo unutar zavoda da bi se primala uputstva za rad,

kompetentnost – osnovno obrazovanje.

Razvrstavanje rukovodećih radnih mesta nameštenika

Član 38.

Nameštenik može da rukovodi samo onom užom unutrašnjom jedinicom u kojoj isključivo rade nameštenici.

Radna mesta nameštenika koji rukovode užim unutrašnjim jedinicama mogu da se razvrstavaju u prvu, treću i četvrtu vrstu radnih mesta.

Opis radnih mesta i postupak razvrstavanja

Prethodni i konačni opis radnog mesta

Član 39.

Sastavljanje opisa radnog mesta sastoji se od dve faze: sastavljanja prethodnog opisa radnog mesta i sastavljanje konačnog opisa radnog mesta.

Na sastavljanje prethodnog i konačnog opisa radnog mesta i postupak razvrstavanja radnog mesta primenjuju se odredbe Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika i obrasci koji su sastavni deo te uredbe.

Odgovornost za sastavljanje prethodnog opisa

radnog mesta

Član 40.

Prethodni opis radnih mesta koja su sistematizovana u sedištu uprave sastavlja državni službenik koji je odgovoran za rukovođenje užom unutrašnjom jedinicom u sedištu Uprave, a prethodni opis radnih mesta u zavodu sastavlja državni službenik koga odredi upravnik zavoda.

Oni su odgovorni za tačnost podataka u prethodnom opisu radnog mesta i za pravilnost prethodnog opisa radnog mesta.

Član 41.

Državni službenik koji je u sedištu uprave odgovoran za rukovođenje užom unutrašnjom jedinicom nadležnom za opšte i pravne poslove odgovoran je i za razvrstavanje svih radnih mesta u Upravi i sastavljanje konačnih opisa radnih mesta.

Konačni opis radnog mesta odobrava direktor Uprave ili državni službenik koga direktor Uprave odredi.

Ograničenje broja najviših zvanja

Član 42.

Pravilnikom ne može biti određeno da na radnim mestima u zvanju višeg savetnika radi više od 10% državnih službenika, niti da u zvanju samostalnog savetnika radi više od 20%.

Prelazne i završne odredbe

Član 43.

Državni službenik ili nameštenik koji se po stupanju na snagu novog pravilnika zatekne na radnom mestu razvrstanom u zvanje za koje on nema propisane godine radnog iskustva, ipak može biti raspoređen na isto radno mesto pod uslovom da mu nedostaje najviše jedna godina radnog iskustva i da poslove koji odgovaraju tom radnom mestu radi najmanje godinu dana.

Državni službenik u službi za obezbeđenje u zavodu koji se 1. januara 2007. godine zatekne na radnom mestu za koje je pravilnikom predviđena visoka ili viša školska sprema, a ima neposredno nižu školsku spremu od one koja je predviđena za to radno mesto i položen ispit za zvanje zapovednika ili nadzornika, može biti raspoređeno na isto radno mesto do 2010. godine, ako njegovo radno iskustvo na poslovima radnog mesta obezbeđuju delotvorno vršenje tih poslova.

Član 44.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Uprave će se uskladiti sa ovom uredbom najkasnije do 1. januara 2007. godine.

Stupanje na snagu uredbe

Član 45.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2007. godine.

05 Broj: 110-10299/2006

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIKVojislav Koštunica, s.r.

4100306.110.doc/7

Ostavite komentar