Uredba o utvrđivanju najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja na koju može biti ugovoreno obavezno osiguranje u saobraćaju

Na osnovu člana 16. stav 1, člana 62. stav 1. i člana 65. stav 1. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU NAJNIŽE OSIGURANE SUME, ODNOSNO SUME OSIGURANjA NA KOJU MOŽE BITI UGOVORENO OBAVEZNO OSIGURANjE U SAOBRAĆAJU

Član 1.

           Ovom uredbom utvrđuju se najniže osigurane sume na koje može biti ugovoreno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, najniže sume osiguranja na koje može biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti vlasnika vazduhoplova za štete koje se upotrebom vazduhoplova pričine trećim licima i putnicima, kao i najniža suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti vlasnika čamaca za štete koje se upotrebom čamca pričine trećim licima.

Član 2.

Najniža osigurana suma na koju može biti ugovoreno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, u smislu člana 14. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 – u daljem tekstu: Zakon), po jednom putniku, iznosi u dinarskoj protivvrednosti, i to:

1) za slučaj smrti putnika 8.000 evra;

2) za slučaj trajnog gubitka opšte radne

sposobnosti (invaliditeta) putnika 16.000 evra;

3) za slučaj privremene sprečenosti za

rad i stvarnih i nužnih troškova

lečenja putnika 4.000 evra.

Član 3.

Najniža suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti vlasnika vazduhoplova za štete koje se upotrebom vazduhoplova pričine trećim licima i putnicima, u smislu člana 61. Zakona, po jednom štetnom događaju, iznosi u dinarskoj protivvrednosti, i to:

1) za štete pričinjene trećim licima:

(1) za motorne jedrilice kojima

MTOM iznosi više od 20 kg 10.000 SDR

(2) za slobodne balone sa posadom 20.000 SDR

(3) za vazduhoplove kojima MTOM iznosi:

– manje od 500 kg 750.000 SDR

– manje od 1.000 kg 1.500.000 SDR

– manje od 2.700 kg 3.000.000 SDR

– manje od 6.000 kg 7.000.000 SDR

– manje od 12.000 kg 18.000.000 SDR

– manje od 25.000 kg 80.000.000 SDR

– manje od 50.000 kg 150.000.000 SDR

– manje od 200.000 kg 300.000.000 SDR

– manje od 500.000 kg 500.000.000 SDR

– 500.000 kg i više 700.000.000 SDR

2) za pojedinog putnika 250.000 SDR

3) za lične stvari

putnika koje se nalaze

u kabini vazduhoplova 1.000 SDR

4) za teret i registrovan prtljag, po kg 17 SDR.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, najniža suma osiguranja, po jednom štetnom događaju, za vazduhoplove kojima MTOM iznosi 2.700 kg ili manje, a koji se ne koriste u komercijalne svrhe, za pojedinog putnika iznosi 100.000 SDR.

Član 4.

Najniža suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti vlasnika čamaca, u smislu člana 64. Zakona, za štete koje se upotrebom čamca pričine trećim licima, po jednom štetnom događaju, iznosi u dinarskoj protivvrednosti 200.000 evra.

Član 5.

            Član 3. ove uredbe primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 29. oktobra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 16. stav 1, 62. stav 1. i 65. stav 1. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 51/09)

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom je dato ovlašćenje Vladi Republike Srbije, da na predlog Narodne banke Srbije, utvrdi iznos najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja u obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju propisani su samo minimalni iznosi ispod kojih Vlada Republike Srbije ne može propisati niže iznose na koje na koje može biti ugovoreno obavezno osiguranje osiguranje u saobraćaju, s tim što je za Vladu propisano ovlašćenje da utvrđuje najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja u pojedinim vrstama osiguranja.

Donošenjem Uredbe koja se predlaže, Vlada izvršava svoju obavezu u sprovođenju Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, čime se stvaraju uslovi za primenu određenih zakonskih rešenja iz tog zakona. Reč je utvrđivanju najniže sume osiguranja na koje može biti ugovoreno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, najniže sume osiguranja na koje može biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti vlasnika vazduhoplova za štete koje se upotrebom vazduhoplova pričine trećim licima i putnicima, kao i najniža suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti vlasnika čamaca za štete koje se upotrebom čamca pričine trećim licima.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. Uredbe utvrđuje se sadržina ove uredbe, odnosno da se Uredbom utvrđuju najniže osigurane sume na koje može biti ugovoreno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, najniže sume osiguranja na koje može biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti vlasnika vazduhoplova za štete koje se upotrebom vazduhoplova pričine trećim licima i putnicima, kao i najniža suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti vlasnika čamaca za štete koje se upotrebom čamca pričine trećim licima.

Članom 2. Uredbe utvrđuje se najniža osigurana suma na koju može biti ugovoreno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, u smislu člana 14. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Ovi iznosi su uvećani za 79% u odnosu na ranije zakonsko rešenje, predviđeno Zakonom o osiguranju imovine i lica („Službeni list SRJ”, br. 30/96, 57/98, 53/99 i 55/99 i „Službeni glasnik RS”, broj 55/04), čime se obezbeđuju veći osigurani iznosi za putnike koji pretrpe štetu kao posledicu saobraćajne nesreće u sredstvima javnog prevoza.

Članom 3. Uredbe uređuju se najniže sume osiguranja na koju je vlasnik vazduhoplova dužan da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom vazduhoplova pričini trećim licima i putnicima. Ove sume osiguranja utvrđene su saglasno Pravilniku EU 785/2004, i stupaju na snagu 1.1.2010. godine, u skladu sa Međunarodnim sporazumom o osnivanju Zajedničkog evropskog vazdušnog prostora od 16.10.2006. godine (član 5).

Članom 4. Uredbe propisuje se najniža suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti vlasnika čamaca, u smislu člana 64. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Ova vrsta osiguranja po prvi put je uvedena Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju koji stupa na snagu 12. oktobra 2009. godine, predviđa da Vlada utvrđuje najniže iznose na koje može ugovoreno obavezno osiguranje u saobraćaju.

Obzirom da obaveza donošenja podzakonskog akta Vlade kojim bi se utvrdile najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja na koju može biti ugovoreno obavezno osiguranje u saobraćaju nije odložena, osim za osiguranje odgovornosti vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima i putnicima, to su se stekli uslovi za stupanje ove uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti mogu stupiti na snagu ranije, odnosno narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njegovog donošenja.

Ostavite komentar