Uredba o načinu i postupku izvršavanja obaveze planiranja priprema za odbranu

Na osnovu člana 81. stav 7. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, broj 116/07),

Vlada donosi

U R E D B U

o načinu i postupku izvršavanja

obaveze planiranja priprema za odbranu

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak izvršavanja obaveze planiranja odbrane državnih organa, organa državne uprave, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica (u daljem tekstu: državni organi i pravna lica) u organizovanju priprema za odbranu, odnosno izradi sopstvenih planova odbrane i priloga za Plan odbrane Republike Srbije (u daljem tekstu: Plan odbrane) u slučaju ratnog i vanrednog stanja.

Član 2.

Plan odbrane priprema Ministarstvo odbrane i predlaže Vladi, osim priloga iz oblasti koje pripremaju organi državne uprave u čijem su delokrugu ovi poslovi.

Plan mobilizacije Vojske Srbije i Plan upotrebe Vojske Srbije, koji su sastavni deo Plana odbrane, izrađuje i čuva Generalštab Vojske Srbije, a njegovo usvajanje, predsedniku Republike, predlaže ministar odbrane.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ima posebna prava i dužnosti u planiranju priprema za odbranu koja se odnose na organizovanje, pripremanje i planiranje upotrebe policije u ratnom i vanrednom stanju i za podršku Vojsci Srbije u odbrani Republike Srbije.

Organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave odgovorni su za planiranje priprema za odbranu i realizaciju zadataka u okviru svog delokruga nadležnosti koji proizilaze iz Plana odbrane.

Civilna zaštita ima posebna prava i dužnosti u planiranju priprema za odbranu a u ratnom i vanrednom stanju organizuje se i funkcioniše kao deo sistema odbrane.

Član 3.

Ministarstvo odbrane priprema i koordinira izradu nacrta Plana odbrane Republike Srbije u skladu sa Uputstvom o metodologiji za izradu planova odbrane.

U izvršavanju poslova odbrane iz stava 1. ovog člana, ministarstva, organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave sarađuju u poslovima odbrane iz svoje nadležnosti.

Član 4.

Državni organi i pravna lica dužni su da na zahtev Ministarstva odbrane izrađuju i dostavljaju akta i priloge iz delokruga svoje nadležnosti, kao i podatke kojima raspolažu, a koji su od značaja za pripremu predloga Plana odbrane.

Podaci iz stava 1. ovog člana odnose se, naročito na:

mere pripravnosti;

mere za upotrebu Vojske i drugih snaga odbrane, osim Plana upotrebe Vojske;

zadatke i mere za mobilizaciju subjekata odbrane (osim mobilizacije Vojske);

organizaciju i rad sistema osmatranja, obaveštenja i uzbunjivanja;

funkcionisanje i upotrebu jedinica civilne zaštite i drugih oblika organizovanja za preduzimanje mera zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine;

način uključivanja civilne zaštite u sistem odbrane;

organizaciju telekomunikaciono – informatičkog obezbeđenja i zaštite (kriptozaštite) informacija za potrebe državnih organa;

organizaciju i rad državnih organa i drugih pravnih lica;

zadaci i obaveze privrednih društava, drugih pravih lica od značaja za odbranu i preduzetnika za vršenje proizvodnje i usluga za potrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane;

mere bezbednosti i zaštite ljudskih i materijalnih resursa, i

druge mere i aktivnosti od interesa za odbranu Republike Srbije.

Član 5.

Izradi nacrta Plana odbrane prethodi: procena vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje; organizovanje i pripremanje državnih organa i pravnih lica za izvršavanje zadataka u vanrednom i ratnom stanju; preduzimanje mera i radnji za obezbeđenje neophodnih uslova za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane.

Član 6.

Procenu mogućih vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje, na osnovu koje se planiraju zadaci i mere, upotreba snaga i sredstava, proizvodnja i pružanje usluga i drugo, priprema Ministarstvo odbrane, u saradnji sa Generalštabom Vojske Srbije, nadležnim organima državne uprave i službama bezbednosti.

Član 7.

Organi državne uprave dužni su da izrade svoju organizaciju rada i funkcionisanja za vreme ratnog i vanrednog stanja sa potrebnim brojem izvršilaca, izrade sopstveni plan odbrane, donesu metodološka, stručna i tehnička uputstva organizovanja priprema za odbranu pravnih lica iz svoje nadležnosti.

Vlada utvrđuje organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju organima državne uprave, u skladu sa Planom odbrane i odobrava njihove planove odbrane.

Ostali državni organi i pravna lica dužni su da planiraju mere za rad u uslovima ratnog i vanrednog stanja i organima državne uprave dostavljaju podatke koji su od značaja za izradu Plana odbrane.

Član 8.

Ministarstvo odbrane u saradnji sa Generalštabom Vojske Srbije i nadležnim organima državne uprave realizuje prikupljanje ukupnih potreba Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za obezbeđenje proizvoda i vršenje usluga u uslovima ratnog i vanrednog stanja.

Vlada na predlog Ministarstva odbrane određuje pravna lica koja su od značaja za odbranu zemlje.

Ministarstvo odbrane u saradnji sa nadležnim organom državne uprave u postupku planiranja utvrđuje obavezu pravnom licu u vezi sa obezbeđenjem proizvoda i vršenjem usluga za potrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane.

Pravna lica dužna su da planiraju:

1) mere kojima obezbeđuju vršenje proizvodnje i usluga, snabdevanje sirovinama, repromaterijalom, energijom i drugim potrebama, u skladu sa Planom odbrane, odnosno s posebnim zadacima i obavezama;

2) potreban broj radnika za vršenje proizvodnje;

3) zaštitu radnika i materijalnih i drugih dobara i druge mere.

U postupku pripreme priloga za Plan odbrane, u dokumentima koji se odnose na obaveze privrednih društava i pravnih lica, utvrđuju se bilansne potrebe i mogućnosti za obezbeđenje potreba Vojske Srbije i drugih snaga odbrane.

Planiranje materijalnih, finansijskih i drugih potreba vrši se potpuno za prvih 30 dana rata, a za dalji period u skladu sa procenama i mogućnostima.

Za bilansiranje potreba i mogućnosti koriste se jedinstveni statistički pokazatelji i standardi (definicije, nomenklature, klasifikacije, šifarnici i drugo), kao i obrasci koje utvrdi Vlada na predlog Ministarstva odbrane.

Izradu bilansa potreba i mogućnosti sistema odbrane priprema Ministarstvo odbrane.

Član 9.

Uputstvom o metodologiji za izradu planova odbrane propisuje se jedinstvena metodologija o načinu pripremanja, izrade, usvajanja, usklađivanja i ažuriranja Plana odbrane Republike Srbije.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o organizovanju priprema za odbranu („Službeni list SRJ”, broj 35/97).

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1826/2009

U Beogradu, 2. aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar