Uredba o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza odnosno upućivanja određenih vrsta robe

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanjaodređenih vrsta robe

Član 1.

Ovom uredbom uvodi se privremeno kvantitativno ograničenje izvoza, odnosno upućivanja u druge države, odnosno carinske teritorije sledeće robe, i to:

Tarifnaoznaka Naimenovanje Obim kvote u tonama 1 2 3 10011001 10 00 Pšenica i napolica- Tvrda pšenica: 1001 10 00 90 – – ostala 0 1001 90 – Ostala:   – – ostali pir, obična pšenica i napolica: 1001 90 99  – – – ostalo: 1001 90 99 10 – – – – obična pšenica 0 1001 90 99 20 – – – – pir 0 1001 90 99 90 – – – – napolica 0 1101 00 Brašno od pšenice ili napolice:   – Brašno od pšenice: 1101 00 11 00 – – od tvrde pšenice 0 1101 00 15 00 – – od obične pšenice i pira 0 1101 00 90 00 – Brašno od napolice 0

Član 2.

Kvantitativno ograničenje iz člana 1. ove uredbe ne odnosi se na izvoz, odnosno upućivanje robe iz tog člana, koja se na dan stupanja na snagu ove uredbe nalazi utovarena za izvoz, odnosno upućivanje u drugu državu ili carinsku teritoriju, ukoliko se odredište te robe ne menja i ako robu prati odgovarajuća dokumentacija.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a važi tri meseca od dana njenog stupanja na snagu.

05 Broj: 110-1986/2011

U Beogradu, 16. marta 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar