Uredba o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon i 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O PRIVREMENOM KVANTITATIVNOM OGRANIČENJU IZVOZA,

ODNOSNO UPUĆIVANJA ODREĐENIH VRSTA ROBE

Član 1.

Ovom uredbom privremeno se ograničava izvoz, odnosno upućivanje u druge države, odnosno carinske teritorije sledeće robe, i to:

Tarifnaoznaka Naimenovanje Obim kvoteu tonama 1201 Soja u zrnu, lomljena ili drobljena: 1201 90 00 00 – Ostala 0 1206 00 Seme suncokreta, lomljeno ili nelomljena:   1206 00 91 00 – – bez ljuske; u sivo – beloj prugastoj ljusci 0 1206 00 99 00 – – ostalo 0 1212 91 Šećerna repa:   1212 91 20 00 – – – osušena, mlevena ili nemlevena 0 1212 91 80 00 – – – ostalo 0

Član 2.

Kvantitativno ograničenje ne odnosi se na izvoz, odnosno upućivanje robe iz člana 1. ove uredbe, koja je na dan stupanja na snagu ove uredbe utovarena za izvoz, odnosno upućivanje u drugu državu ili carinsku teritoriju, ukoliko se odredište te robe ne menja i ako robu prati odgovarajuća dokumentacija.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a važi do 31.decembra 2012.godine.

 

05 Broj:

U Beogradu, 6. septembra 2012.godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar