Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka

Na osnovu člana 19. stav 6. Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», broj 84/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU ANGAŽOVANjA OPERATERA ZA PRIREĐIVANjE KLASIČNIH IGARA NA SREĆU I AGENATA ZA PRODAJU SREĆAKA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način angažovanja operatera za priređivanje određenih klasičnih igara na sreću i igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza (u daljem tekstu: operater) i agenata za prodaju srećaka (u daljem tekstu: agent), saglasno Zakonu o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», broj 84/04 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Operater, u smislu ove uredbe, jeste pravno lice koje ispunjava uslove iz ove uredbe i koje je sa Državnom lutrijom Srbije (u daljem tekstu: Državna lutrija) zaključilo ugovor o angažovanju operatera za pružanje usluga Državnoj lutriji u organizovanju određenih igara na sreću.

Agent, u smislu ove uredbe, jeste pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, koje ispunjava uslove iz ove uredbe i koje je sa Državnom lutrijom zaključilo ugovor o angažovanju agenta za prodaju srećaka.

Član 3.

Operateri i agenti angažuju se u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i ugovorom o angažovanju operatera, odnosno agenata.

Član 4.

Na izbor operatera primenjuju se propisi o javnim nabavkama.

Operateri se angažuju uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije.

Član 5.

Za operatera može biti angažovano pravno lice koje:

ima registrovani osnovni kapital na dan zaključenja ugovora o angažovanju operatera u iznosu od najmanje 5.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS);

na ime obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o angažovanju operatera dozvoli uknjižbu založnog prava na svojoj nepokretnosti u korist Državne lutrije, odnosno obezbedi garanciju banke u korist Državne lutrije u visini ne manjoj od 3.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora o angažovanju operatera;

ima pravo svojine ili pravo korišćenja opreme za prijem uplata za igre na sreću čije tehničke karakteristike ispunjavaju uslove koje odredi Državna lutrija;

poseduje ili koristi prodajno-uplatnu mrežu za prijem uplata, odnosno organizovanje igara na sreću koja ispunjava zahteve određene od strane Državne lutrije;

raspolaže organizaciono-stručnim kapacitetima za kvalitetno obavljanje ugovorenih poslova prema standardu koji postavi Državna lutrija.

Član 6.

Ugovor o angažovanju operatera, koji se zaključuje uz prethodnu saglasnost Vlade, sadrži:

naziv, sedište i PIB pravnog lica sa kojim se zaključuje ugovor;

vrstu igre na sreću za čije se organizovanje zaključuje ugovor;

obim i vrstu poslova i ovlašćenja koja se prenose na operatera;

visinu naknade i način plaćanja;

područje na kome će se obavljati prodaja, onosno prijem uplata za igre na sreću, kao i datum početka prodaje, odnosno prijema uplata;

vremensko trajanje ugovora;

ostale odredbe bitne za utvrđivanje prava i obaveze ugovornih strana.

Član 7.

Za agenta može biti angažovano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje:

ima pravo svojine ili pravo korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se vršiti prodaja srećaka;

na ime obezbeđenja preda Državnoj lutriji odgovarajuće instrumente obezbeđenja plaćanja u visini koju odredi Državna lutrija.

Član 8.

Ugovor o angažovanju agenta za prodaju srećaka sadrži:

naziv, sedište i PIB pravnog lica, odnosno preduzetnika ili lične podatke i PIB fizičkog lica;

predmet ugovora;

obim i vrstu poslova i ovlašćenja koja se prenose na agenta;

visinu naknade i način plaćanja;

područje na kome se vrši prodaja srećaka;

datum početka prodaje srećaka;

vremensko trajanje ugovora;

ostale odredbe bitne za utvrđivanje prava i obaveze ugovornih strana.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj:

U Beogradu, 25. novembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 19. stav 6. Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», broj 84/04), kojim je Vlada Republike Srbije ovlašćena da uredi način i uslove angažovanja operatera i agenata za priređivanje određenih klasičnih igara na sreću i prodaju srećaka.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlog za donošenje ove uredbe sadržan je u ovlašćenju, ali i u obavezi Vlade iz člana 19. stav 6. Zakona o igrama na sreću da uredi navedene odnose u ovoj uredbi.

OBJAŠNjENjE POJEDINIH ODREDABA UREDBE

Članom 1. definiše se predmet uređivanja.

Članom 2. se definišu operateri i agenti.

U čl. 3. i 4. uređuje se način angažovanja operatera i agenata.

U čl. 5. i 6. uređuju se uslovi za angažovanje operatera i sadržina ugovora o angažovanju operatera.

U čl. 7. i 8. uređuju se uslovi za angažovanje agenata i sadržina ugovora o angažovanju agenata.

IV. POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU UREDBE

Za realizaciju ove uredbe nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE UREDBE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Naročito opravdani razlozi, u smislu člana 120. Ustava RS, za stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku RS» zasnivaju se na činjenici da se kasnilo sa donošenjem podzakonskih akata koji se odnose na priređivanje klasičnih igara na sreću, a da priređivanje igre na sreću LOTO 7/39 počinje 18.12.2004. godine.

Ostavite komentar