Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”

UREDBU

O OZNAČAVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

NACIONALNOM OZNAKOM VIŠEG KVALITETA „SRPSKI KVALITET”

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se uslovi, način i postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, kontrola usaglašenosti kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda u postupku označavanja nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, izgled nacionalne oznake višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, kao i način vođenja evidencije o označavanju proizvoda oznakom „srpski kvalitet” i pravu korišćenja te oznake.

Ova uredba odnosi se samo na hranu koja je prerađena, i to poljoprivredne i prehrambene proizvode koji su namenjeni za ishranu ljudi, odnosno proizvode koji su upakovani, označeni, odnosno deklarisani (u daljem tekstu: poljoprivredni i prehrambeni proizvodi).

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) asocijacija proizvođača je udruženje proizvođača iste grupe proizvoda koje je osnovano ili između ostalog obavlja poslove upravljanja, interne kontrole i promocije kvaliteta;

2) korisnik oznake „srpski kvalitet” je proizvođač koji je upisan u odgovarajuću evidenciju, u skladu sa ovom uredbom;

3) oznaka „srpski kvalitet” je nacionalna oznaka višeg kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kojom se obeležava određena vrsta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju informisanja potrošača o posebnim svojstvima tog proizvoda;

4) osnovna sirovina je osnovni sastojak proizvoda, odnosno sastojak koji daje posebne karakteristike proizvodu i opredeljuje vrstu proizvoda;

5) posebna svojstva proizvoda su fizička, hemijska, mikrobiološka i organoleptička svojstva proizvoda ili metode proizvodnje proizvoda ili specifični uslovi koji moraju biti zadovoljeni tokom njegove proizvodnje;

6) tehnološko uputstvo, odnosno specifikacija proizvoda je lista posebnih svojstava proizvoda, kojima se dodaje vrednost proizvodu i postiže njegov viši kvalitet (u daljem tekstu: specifikacija).

Član 3.

Oznakom „srpski kvalitet” može da se označi samo poljoprivredni i prehrambeni proizvod koji se po svom hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, načinu proizvodnje, korišćenim sirovinama i/ili sastojcima ili po nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iste kategorije i koji je proizveden od osnovne sirovine koja potiče isključivo sa teritorije Republike Srbije.

Oznaka „srpski kvalitet” namenjena je za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje i prerade mleka, mesa, voća, povrća, žitarica, uljarica, grožđa i meda, osim za označavanje jakih alkoholnih pića, vina i aromatizovanih proizvoda od vina.

Član 4.

Proizvođač poljoprivredih i prehrambenih proizvoda koji se označavaju oznakom „srpski kvalitet” dužan je da za te proizvode donese specifikaciju, koja mora da sadrži:

1) naziv proizvoda;

2) podatke o poreklu i sledljivosti, kao i kvalitetu osnovne sirovine od koje je proizvod proizveden;

3) opis do tri posebna svojstva proizvoda u odnosu na propisane zahteve kvaliteta za svaku vrstu proizvoda.

Član 5.

Poljoprivredni i prehrambeni proizvod koji se označava oznakom „srpski kvalitet” mora u pogledu kvaliteta i posebnih svojstava, načina proizvodnje i porekla sirovina u potpunosti da bude usaglašen sa podacima sadržanim u specifikaciji.

Kontrolu usaglašenosti posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa podacima sadržanim u specifikaciji obavlja privredni subjekt koji je registrovan u Registru privrednih subjekata, akreditovan od strane nacionalnog akreditacionog tela u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065 i koji je ovlašćen od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), za obavljanje kontrole usaglašenosti posebnih svojstava proizvoda sa podacima sadržanim u specifikaciji (u daljem tekstu: Kontrolno telo).

Član 6.

Kontrolno telo ovlašćuje se za obavljanje poslova kontrole usaglašenosti posebnih svojstava proizvoda sa podacima sadržanim u specifikaciji na osnovu zahteva za ovlašćivanje, koji se podnosi Ministarstvu.

Uz zahtev za ovlašćivanje iz stava 1. ovog člana dostavlja se sertifikat o akreditaciji o ispunjenosti zahteva prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065 za obavljanje poslova sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, izdat od strane nadležnog akreditacionog tela Republike Srbije sa obimom akreditacije.

Ministarstvo nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana donosi rešenje ovlašćivanju za obavljanje poslova kontrole usaglašenosti posebnih svojstava proizvoda sa podacima sadržanim u specifikaciji.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 7.

Postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „srpski kvalitet” pokreće se zahtevom koji se podnosi Ministarstvu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi asocijacija proizvođača ili član asocijacije proizvođača koji proizvodi proizvod, u pisanom ili elektronskom obliku, na obrascu 1 – Zahtev za korišćenje oznake „srpski kvalitet” za poljoprivredne i prehrambene proizvode, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) statut asocijacije proizvođača;

2) overeno punomoćje za lice koje zastupa asocijaciju proizvođača;

3) odluka asocijacije proizvođača da član asocijacije može da pokrene postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „srpski kvalitet”;

4) specifikacija;

5) potvrda o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom izdata od strane Kontrolnog tela.

U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „srpski kvalitet” Ministarstvo pribavlja:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata za asocijaciju proizvođača i člana asocijacije proizvođača;

2) kopiju rešenja o registraciji ili odobrenju objekata izdatih u skladu sa propisom kojim se uređuje bezbednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika za člana asocijacije proizvođača.

Član 8.

Postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „srpski kvalitet” sprovodi Ministarstvo.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) obrazuje komisiju za stručnu procenu posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i utvrđivanje ispunjenosti uslova za korišćenje oznake „srpski kvalitet” (u daljem tekstu: Komisija), koja je sastavljena od predstavnika Ministarstva, asocijacije proizvođača i predstavnika poljoprivredne i prehrambene struke.

Predstavnici asocijacije proizvođača ne učestvuju u donošenju odluka Komisije.

Komisija obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje ispunjenost uslova za označavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „srpski kvalitet”;

2) obavlja stručnu proveru specifikacije;

3) predlaže ministru donošenje rešenja o označavanju proizvoda oznakom „srpski kvalitet” i pravu korišćenja te oznake.

Član 9.

Nakon sprovedenog postupka u skladu sa ovom uredbom ministar, na predlog Komisije, donosi rešenje o označavanju proizvoda oznakom „srpski kvalitet” i pravu korišćenja te oznake.

Ako se utvrdi da poljoprivredni i prehrambeni proizvod koji je označen oznakom „srpski kvalitet” ili korisnik te oznake prestanu da ispunjavaju uslove u skladu sa ovom uredbom ili na zahtev korisnika oznake „srpski kvalitet”, ministar donosi rešenje o prestanku prava korišćenja oznake „srpski kvalitet”.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 10.

Ministarstvo vodi evidenciju izdatih rešenja o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom „srpski kvalitet” i pravu korišćenja te oznake, koja sadrži podatke o označenom proizvodu i korisniku oznake „srpski kvalitet”.

Brisanje iz evidencije iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu rešenja iz člana 9. stav 2. ove uredbe.

Spisak korisnika oznake „srpski kvalitet”, proizvoda sa oznakom „srpski kvalitet”, kao i posebna svojstva označenih proizvoda, objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Član 11.

Oznaka „srpski kvalitet” strukturirana je od grafičkog i tekstualnog segmenta koji predstavljaju integralni vizuelni identitet.

Grafički segment čini celina od četiri krstasto raspoređena stilizovana ocila, rotirana za 22,5° u smeru suprotnom kretanju kazaljke sata.

Dvoredni verzalni ispis, sa levim poravnanjem, pozicioniran je sa desne strane grafičkog segmenta oznake, od kojeg je odvojen diskretnom tačkastom linijom.

Boja grafičkog segmenta nacionalne oznake višeg kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je zagasito crvena definisana kao Panton® 193 (CMYK: 0-100-70-20; RGB: 194-24-52), dok je tekstualni ispis sive boje, čija je definicija Panton® 443 (CMYK: 0-0-5-45; RGB: 154-158-153).

Za potrebe štampe u punom koloru (CMYK sistem boja) ili elektronske prezentacije (RGB sistem boja), koristi se i oznaka sa tonskim prelazom crvene boje i grafičkom simulacijom odsjaja. Kolorno rešenje oznake uvek se primenjuje na beloj pozadini.

Ako je predviđena tamna boja pozadine, na njoj se oznaka primenjuje u negativu, a za slučaj svetle boje pozadine, primenjuje se negativ oznake pozicioniran na površini zone izolacije, čija je boja definisana kao znatno tamniji ton pozadine. Zona izolacije predstavlja pravougaonik zaobljenih uglova, koji je proširen sa svih strana u odnosu na samu oznaku za 1/5 njene visine.

Tekstualni segment oznake sadrži ispis „SRPSKI KVALITET”, oblikovan tipografskim pismom Arsenal®. Pored ćiriličkog ispisa oznake, definisana je i latinička verzija („SRPSKI KVALITET”), kao i verzija na engleskom jeziku („SERBIAN QUALITY”). Ravnopravno punom ispisu naziva oznake predviđen je i jedinstven skraćeni naziv „Serbi.Q” (serbikju).

Veličina reprodukcije oznake je od 5 mm do 24 mm visine, pri čemu se uvek zadržava proporcionalan odnos visine i širine oznake, nezavisno od vrste pisma i jezika ispisa.

Izgled oznake „srpski kvalitet” dat je u Prilogu 2 – Vizuelni identitet nacionalne oznake višeg kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Grafički prikaz oznake „srpski kvalitet” biće predstavljen na internet stranici Ministarstva.

Član 12.

Nadzor nad primenom ove uredbe vrši Ministarstvo.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 3. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar