Uredba o postupanjz sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavnje dozvola za uvoz i izvoz ovih supstanci

Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i člana 23. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Vlada donosi

UREDBU

O POSTUPANjU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANjE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se: postupno smanjivanje potrošnje supstanci koje oštećuju ozonski omotač; uslovi i način izdavanja dozvola za uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i proizvoda i/ili opreme koja ih sadrži; postupanje sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i proizvodima i/ili opremom koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili su pomoću tih supstanci proizvedeni; postupanje sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač nakon prestanka upotrebe proizvoda i/ili opreme koji ih sadrže; način sakupljanja, obnavljanja i obrade, korišćenja i trajnog odlaganja; stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač; način obračuna troškova ponovnog korišćenja supstanci koje oštećuju ozonski omotač; način označavanja proizvoda i/ili opreme koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač; uslovi koje moraju da ispune pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost proizvodnje, održavanja i/ili popravke, sakupljanja, obnavljanja i obrade, kontrolu korišćenja, stavljanja na tržište, trajnog odlaganja i isključivanja iz upotrebe proizvoda i/ili opreme koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Kontrolisane supstance, smeše i nove supstance

Član 2.

Supstance koje oštećuju ozonski omotač sa odgovarajućom hemijskom formulom, potencijalom oštećenja ozonskog omotača i tarifnom oznakom date su u Prilogu I Lista kontrolisanih supstanci, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Smeše kontrolisanih supstanci sastoje se od dve ili više kontrolisanih supstanci, od kojih svaka zadržava svoje prvobitne osobine i date su u Prilogu II Smeše koje sadrže kontrolisane supstance, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Nove supstance su supstance navedene u Prilogu IV Nove supstance, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Značenje izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) „protokol” je Montrealski protokol iz 1987. godine o supstancama koje oštećuju ozonski omotač sa amandmanima;

2) „strana” je strana potpisnica Protokola;

3) „zemlja koja nije strana Protokola” je bilo koja zemlja ili regionalna organizacija za ekonomsku integraciju koja se nije složila da bude obavezna prema odredbama Protokola;

4) „kontrolisane supstance” su supstance koje oštećuju ozonski omotač i to: hlorofluorougljenici, drugi potpuno halogenovani hlorofluorougljenici, haloni, ugljen tetrahlorid, 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform), metil bromid, bromofluorougljovodonici i hlorofluorougljovodonici, bilo da su čiste ili u smeši bez obzira da li se prvi put koriste ili su sakupljene, obnovljene ili obrađene. Ovaj izraz ne obuhvata one kontrolisane supstance koje se nalaze u gotovom proizvodu, osim kontejnera koji se koriste za prevoz i skladištenje te kontrolisane supstance, ili beznačajne količine kontrolisanih supstanci koje su nastale kao rezultat nenamerne, nesmotrene ili slučajne proizvodnje u toku proizvodnog procesa, iz neizreagovane sirovine ili iz njihove upotrebe kao procesnog agensa, koja je prisutna u hemijskim supstancama u obliku nečistoća u tragovima, ili koja se emituje u toku proizvodnje proizvoda ili rukovanja njime;

5) „hlorofluorougljenici” (CFC) su kontrolisane supstance navedene u Prilogu I grupi A/I, uključujući i njihove izomere;

6) „haloni” su kontrolisane supstance navedene u Prilogu I grupi A/II, uključujući i njihove izomere;

7) „drugi potpuno halogenovani hlorofluorougljenici” su kontrolisane supstance navedene u Prilogu I grupi B/I, uključujući i njihove izomere;

8) „ugljen tetrahlorid” je kontrolisana supstanca navedena u Prilogu I grupi B/II;

9) „1,1,1-trihloroetan” je kontrolisana supstanca navedena u Prilogu I grupi B/III;

10) „hlorofluorougljovodonici” su kontrolisane supstance navedene u Prilogu I grupi C/I, uključujući i njihove izomere;

11) „bromofluorougljovodonici” su kontrolisane supstance navedene u Prilogu I grupi C/II, uključujući i njihove izomere;

12) „bromohlorometan” je kontrolisana supstanca navedena u Prilogu I grupi C/III;

13) „metil bromid” je kontrolisana supstanca navedena u Prilogu I grupi E/I;

14) „nove supstance” su supstance bilo čiste ili u smeši, bez obzira da li se prvi put koriste ili su sakupljene, obnovljene ili obrađene navedene u Prilogu IV. Ovaj izraz ne obuhvata supstance koje se nalaze u gotovom proizvodu, osim kontejnera koji se koriste za prevoz i skladištenje te supstance, ili male količine bilo koje nove supstance koja nastaje nenamerno ili slučajno u procesu proizvodnje ili iz neizreagovale sirovine;

15) „sirovina” je bilo koja kontrolisana supstanca ili nova supstanca koja podleže hemijskoj transformaciji u procesu, pri čemu supstanca potpuno prelazi u drugu supstancu koja je hemijski različita od polazne, a njene emisije su zanemarljive;

16) „procesni agens” je kontrolisana supstanca koja se koristi kao komponenta u hemijskim procesima u slučajevima u skladu sa ovom uredbom;

17) „proizvodnja” je količina proizvedene kontrolisane supstance umanjena za količinu koja je uništena tehnologijama odobrenim od Strana Protokola i umanjena za količinu koja se u potpunosti iskoristila kao sirovina ili kao reaktant u proizvodnji drugih supstanci. Pod „proizvodnjom“ se ne podrazumeva  količina koja je sakupljena, obnovljena ili obrađena;

18) „potencijal oštećenja ozonskog omotača” je brojna vrednost kojom se označava uticaj kontrolisane supstance na oštećenje ozonskog omotača (prikazana u četvrtoj koloni Priloga I);

19) „nivo” je vrednost koja je dobijena množenjem količine svake kontrolisane supstance sa njenim potencijalom oštećenja ozonskog omotača i sabiranjem rezultujućih vrednosti posebno za svaku grupu kontrolisanih supstanci u Prilogu I; i smeša u Prilogu II ove uredbe;

20) „stavljanje u promet” je snabdevanje trećih lica kontrolisanim supstancama ili proizvodima koji sadrže kontrolisane supstance koje su propisane ovom Uredbom, ili njihovo stavljanje na raspolaganje trećim licima;

21) „upotreba” je korišćenje kontrolisane supstance u proizvodnji ili pri održavanju proizvoda ili opreme koja je sadrži, a posebno za njihovo ponovno punjenje kontrolisanim supstancama, ili u drugim tehnološkim procesima osim korišćenja kao sirovine ili procesnog agensa;

22) „toplotna pumpa” je zatvoren rashladni sistem kroz koji prolazi rashladno sredstvo sa ciljem prijema ili emitovanja toplote (hlađenje, grejanje), što su reverzibilni procesi i isparivač i kondenzator su projektovani tako da im se funkcije mogu zamenjivati;

23) „sakupljanje” je sakupljanje i skladištenje kontrolisanih supstanci iz uređaja, opreme i cilindara prilikom servisiranja ili pre njihovog odlaganja;

24) „obnavljanje” je ponovna upotreba sakupljenih kontrolisanih supstanci nakon osnovnog postupka prečišćavanja poput filtracije ili sušenja. Kada su u pitanju rashladni fluidi, obnavljanje podrazumeva njihovo ponovno punjenje nazad u rashladni uređaj, najčešće u toku servisiranja uređaja;

25) „obrada” je postupak dovođenja kontrolisane supstance na utvrđene karakteristike koje ima nova supstanca, primenom postupaka filtracije, sušenja, destilacije i hemijske obrade, što često zahteva obradu van lokacije na kojoj se vrši sakupljanje;

26) „karantinska primena” je tretman u cilju sprečavanja pojave, uspostavljanja ili širenja karantinskih štetočina (uključujući bolesti) ili osiguranja njihove zvanične kontrole;

27) „otpremanje” je ne-karantinska primena, koja se primenjuje 21 dan pre izvoza;

28) „proizvodi i oprema koji se oslanjaju na kontrolisane supstance” su proizvodi i oprema koja u svom radu koristi kontrolisane supstance i ne može da radi bez njih;

29) „potrošnja” je razlika uvoza i izvoza kontrolisanih supstanci prema Montrealskom protokolu.

II. POSTUPNO SMANjIVANjE POTROŠNjE

KONTROLISANIH SUPSTANCI

Postupno smanjivanje potrošnje kontrolisanih supstance

Član 4.

Postupno smanjivanje potrošnje kontrolisanih supstanci podrazumeva njihovo postepeno do potpunog isključivanja iz upotrebe prema rasporedu koji je propisan ovom uredbom.

Član 5.

Rezervoari za jednokratnu upotrebu u kojima se skladište supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte mogu se uvoziti i/ili izvoziti, stavljati u promet i koristiti do 1.januara 2013. godine.

  

Potpuno halogenovani hlorofluorougljenici i haloni

Član 6.

Nivo potrošnje iznosi nula, za kontrolisane supstance:

1) iz Priloga I grupe A/I: potpuno halogenovani hlorofluorougljenici;

2) iz Priloga I grupe A/II: haloni.

Izuzetno, obnovljeni haloni iz stava 1. tačke 2) ovog člana mogu se stavljati u promet i koristiti za kritične upotrebe, pod uslovom da su haloni obezbeđeni iz registrovanih nacionalnih banaka halona, u skladu sa Prilogom VII Kritična upotreba halona koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

 

Drugi potpuno halogenovani hlorofluorougljenici, ugljen-tetrahlorid i

1,1,1-trihloroetan

Član 7.

Nivo potrošnje iznosi nula, za kontrolisane supstance:

1) iz Priloga I grupe B/I: drugi potpuno halogenovani hlorofluorougljenici;

2) iz Priloga I grupe B/II: ugljen tetrahlorid;

3) iz Priloga I grupe B/III: 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform).

 

Hlorofluorougljovodonici i bromofluorougljovodonici

Član 8.

Postupno smanjivanje potrošnje kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupe C/I: hlorofluorougljovodonici vrši se na osnovu plana smanjenja potrošnje po sledećoj dinamici:

1) bazna potrošnje se utvrđuje kao prosečna godišnja potrošnja u 2009. i 2010. godini;

2) godišnja potrošnja u periodu od 1. januara 2013. godine do 31. decembra 2014. godine ne sme biti veća od bazne potrošnje utvrđene u tački 1) ovog stava;

3) godišnja potrošnja u periodu od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2019. godine ne sme biti veća od  90% bazne potrošnje utvrđene u tački 1) ovog stava;

4) godišnja potrošnja u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2024. godine ne sme biti veća od 65% bazne potrošnje utvrđene u tački 1) ovog stava;

5) godišnja potrošnja, u periodu od 1. januara 2025. godine do 31. decembra 2029. godine ne sme biti veća od 32,5% bazne potrošnje utvrđene u tački 1) ovog stava;

6) godišnja potrošnja u periodu od 1. januara 2030. godine do 1. januara 2040. godine ne sme biti veća od 2,5% bazne potrošnje utvrđene u tački 1) ovog stava.

U Planu smanjenja potrošnje kontrolisanih supstanci iz stava 1. ovog člana utvrđuju se  godišnje kvote.

Plan smanjenja potrošnje kontrolisanih supstanci iz stava 1. ovog člana donosi Ministar životne sredine i prostornog planiranja (u daljem tekstu: Ministar). 

           Ukupnu godišnju kvotu, po količini, za uvoz kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupe C/I, kao i rokove za podnošenje zahteva za izdavanje dozvola za narednu godinu, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje najkasnije do 01.12. u tekućoj godini.

Nivo potrošnje kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupe C/I: hlorofluorougljovodonici iznosi nula od 1. januara 2040. godine.

Nivo potrošnje kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupe C/II: bromofluorougljovodonika i Priloga I grupe C/III: bromohlorometan iznosi nula.

Metil bromid

Član 9.

Postupno smanjivanje potrošnje kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupe E/I: metil bromid vrši se na osnovu plana smanjenja potrošnje po sledećoj dinamici:

1) bazni nivo potrošnje je utvrđen kao prosečna godišnja potrošnja u periodu 1995.- 1998. godine i iznosi 8,3 t metričkih;

2) godišnji nivo potrošnje u periodu od 1. januara 2005. godine do 31. decembra 2015. godine ne sme biti veća od 80% baznog nivoa potrošnje utvrđenog u tački 1) ovog stava, tj. maksimalno iznosi 6,64 t metričkih.

Rokove za podnošenje zahteva za izdavanje dozvola za uvoz kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupe E/I, na osnovu godišnjih kvota iz stava 1 ovog člana, za narednu godinu, Ministarstvo objavljuje najkasnije do 1.decembra u tekućoj godini.

Nivo potrošnje kontrolisane supstance iz Priloga I grupe E/I: metil bromid od 1. januara 2015. godine iznosi nula.

Izuzetno, od 1. januara 2015. godine dopušta se potrošnja kontrolisanih supstance iz Priloga I grupe E/I: metil bromid za potrebe karantina i otpremanja.

Potrošnja novih supstanci

Član 10.

Nivo potrošnje za nove supstance iznosi nula.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, dozvoljena je potrošnja novih supstanci ako se koriste kao sirovine, u laboratorijskoj i analitičkoj primeni, u privremenom smeštaju, u postupku tranzita, u postupku carinskog skladištenja i koje su smeštene u slobodnu zonu, ili se unose ili iznose iz iste.

Slučajevi u kojima je dozvoljen uvoz kontrolisanih supstanci

Član 11.

Izuzetno, u vanrednim slučajevima radi očuvanja zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog sveta ili suzbijanja određenih štetočina ili bolesti, odbrane i sigurnosti države, bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara, može se odobriti, poznatom krajnjem korisniku, uvoz određene količine kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupe A/I i A/II, grupe B/I, B/II i B/III, grupe C/II i C/III kao i proizvoda i/ili opreme koji sadrže ove kontrolisane supstance kada nije moguće koristiti druge supstance, proizvode i opremu prihvatljive sa aspekta zaštite životne sredine.

 

Upotreba sakupljenih, obnovljenih ili obrađenih kontrolisanih supstanci

Član 12.

Dozvoljena je upotreba kontrolisanih supstanci iz Priloga I koje su sakupljene, obnovljene ili obrađene, za održavanje i popravljanje rashladnih i klimatizacionih uređaja i sistema i aparata za gašenje požara, a kojima su fizičko-hemijska svojstva podudarna novim supstancama (poseduju potvrdu o ispitivanju), ako ovom uredbom nije drugačije propisano.

Sakupljene kontrolisane supstance mogu se privremeno izvoziti u cilju obrade ako njihova obrada nije moguća u Republici Srbiji.

 

Upotreba kontrolisanih supstanci kao procesnih agenasa

Član 13.

Dozvoljeno je stavljanje u promet i korišćenje kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupa A/I, grupe B/I, B/II i B/III i grupa C/II za korišćenje u tehnološkim procesima kao procesnih agenasa u slučajevima navedenim u Prilogu V Procesi u kojima se kontrolisane supstance koriste kao procesni agensi, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Od 1. jula 2010. godine, pravno lice i/ili preduzetnik koji uvozi supstance iz stava 1. ovog člana može uvoziti ove supstance samo u rezervoarima koji su jasno obeleženi oznakom da se ove supstance mogu koristiti isključivo kao procesni agensi.

Kontrolisane supstance iz stava 1. ovoga člana koje se koriste kao procesni agensi ne računaju se u potrošnju.

Upotreba kontrolisanih supstanci za esencijalnu laboratorijsku

i analitičku primenu

Član 14.

Dozvoljeno je stavljanje u promet i korišćenje kontrolisanih supstanci iz Priloga I za esencijalne laboratorijske i analitičke primene.

Kontrolisane supstance stavljene u promet u svrhe korišćenja za esencijalnu i laboratorijsku primenu, mogu se koristiti samo u te svrhe i pod uslovima navedenim u Prilogu VI Uslovi za stavljanje na tržište i dalju distribuciju kontrolisanih supstanci za esencijalne laboratorijske i analitičke primene, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ministarstvo utvrđuje vrste esencijalnih laboratorijskih i analitičkih primena za koje se dozvoljava uvoz kontrolisanih supstanci pod uslovima iz Priloga VI, period za koji se dozvoljava uvoz i listu pravnih lica i preduzetnika koji koriste prednosti dozvoljene laboratorijske i esencijalne primene kontrolisanih supstanci.

Ministarstvo izdaje dozvole pravnim licima i/ili preduzetnicima za uvoz kontrolisanih supstanci, za esencijalnu ili analitičku primenu i obaveštava ih o upotrebama za koje imaju dozvolu i o supstancama i količinama za koje imaju dozvolu za stavljanje u promet ili korišćenje za svoje potrebe.

Svako korišćenje kontrolisanih supstanci za esencijalnu laboratorijsku i analitičku primenu obavezno je prijaviti Ministarstvu, sa naznačavanjem supstanci koje se koriste, krajnjih namena, procenjenih potrebnih godišnjih količina i naznačenih distributera ovih supstanci, sa dodatnim informacijama o eventualno nastalim promenama.

Oprema koja sadrži ili koja se oslanja na kontrolisane supstance

Član 15.

Nije dozvoljen uvoz i stavljanje u promet na domaće tržište novih i korišćenih proizvoda i/ili opreme iz Priloga III Lista proizvoda i/ili opreme, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo a koji sadrže kontrolisane supstance iz Priloga I i to; grupe A/I i A/II, grupe B/I, B/II i B/III i grupe C/II i C/III.

Nije dozvoljen uvoz i stavljanje u promet na domaće tržište korišćenih proizvoda i/ili opreme iz Priloga III koji sadrže kontrolisane supstance iz Priloga I i grupe C/I.

III. UVOZ I/ILI IZVOZ KONTROLISANIH SUPSTANCI

I PROIZVODA I/ILI OPREME KOJA IH SADRŽI

1. Uvoz i/ili izvoz kontrolisanih supstanci i njihovo stavljanje u promet na domaće tržište

Dozvola za uvoz i/ili izvoz

Član 16.

Ministarstvo izdaje dozvolu za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih supstanci pravnim licima i/ili preduzetnicima u formi rešenja.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se za svaku isporuku posebno i važi do kraja kvartala u kojem je izdata.

Zahtev za izdavanje dozvole

Član 17.

Dozvola za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih supstanci, izdaje se pravnim licima i/ili preduzetnicima, registrovanim za obavljanje poslova uvoza i/ili izvoza na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za uvoz odnosno izvoz kontrolisanih supstanci navedenih u Prilogu IX Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz kontrolisanih supstanci, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za uvoz i/ili izvoz kontrolisanih supstanci podnosi se na Obrascu br. 1, odnosno Obrascu br. 2 iz Priloga IX.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnocilac zahteva prilaže i rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, a na zahtev Ministarstva i sertifikat o poreklu ili sastavu supstance koja se uvozi ili izvozi, kopiju dozvole izdate od strane zemlje u koju se uvozi ili iz koje se izvozi i drugu dokumentaciju na zahtev Ministarstva.

Svaki uvoznik i izvoznik u obavezi je da obavesti Ministarstvo o mogućim promenama prethodno priloženih podataka tokom perioda važenja dozvole.

Dozvola za tranzit izdaje se kao uvozna dozvola sa naznačenom svrhom uvoza radi tranzita prema zahtevu iz stava 2. ovog člana.

 

Dozvole za uvoz kontrolisanih supstanci

u vanrednim slučajevima

Član 18.

Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz kontrolisanih supstanci, u vanrednim slučajevima iz člana 11. ove uredbe, podnosi se Ministarstvu na Obrascu br. 3 Priloga IX ove uredbe.

Ministarstvo može izdati ovakvu dozvolu tek po pribavljenoj saglasnosti izvršnih organa Konvencije i Protokola.

Obaveze pravnih lica i preduzetnika

Član 19.

Pravna lica i/ili preduzetnici registrovani za poslove uvoza i/ili izvoza dužni su da:

1) dostave Ministarstvu dokaz o uvezenim odnosno izvezenim količinama, tj. jedinstvenu carinsku ispravu po realizovanom uvozu i/ili izvozu za svaku izdatu dozvolu, odmah a najkasnije do isteka kvartala za koji je dozvola izdata;

2) da vode evidenciju o uvozu kontrolisanih supstanci i krajnjim korisnicima tih supstanci i to: o uvezenim količinama za svaku kontrolisanu supstancu posebno, količinama stavljenim u promet na domaće tržište, po supstanci i njenoj krajnjoj nameni, kao i o postojećim zalihama;

3) da vode evidenciju o izvozu kontrolisanih supstanci i to: o izvezenim količinama kontrolisanih supstanci, posebno utvrđujući količine izvezene u svaku zemlju pojedinačno, bilo kojim količinama sakupljenih kontrolisanih supstanci izvezenih u cilju obnavljanja i/ili obrade, kao i o postojećim zalihama.

2. Uvoz i /ili izvoz proizvoda i/ili opreme koja sadrži kontrolisane supstance

Mišljenje za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme

Član 20.

Ministarstvo izdaje mišljenje za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance pravnim licima i/ili preduzetnicima u formi rešenja.

Mišljenje iz stava 1. ovog člana izdaje se za svaku isporuku posebno i važi do kraja kvartala u kojem je izdata.

Zahtev za izdavanje mišljenja

Član 21.

Mišljenje za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, izdaje se pravnim licima i/ili preduzetnicima, registrovanim za obavljanje poslova uvoza i/ili izvoza na osnovu zahteva za izdavanje mišljenja za uvoz odnosno izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže kontrolisane supstance.

Zahtev za izdavanje mišljenja za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance podnosi se na Obrascu br. 4, odnosno Obrascu br. 5, Priloga IX ove uredbe.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnocilac zahteva prilaže i rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, a na zahtev Ministarstva i sertifikat o poreklu proizvoda i/ili opreme, sastavu supstance koju oprema sadrži ili na koju se oslanja, kopiju dozvole izdate od strane zemlje u koju se proizvod ili oprema uvozi ili iz koje se izvozi i drugu dokumentaciju na zahtev Ministarstva.

Svaki uvoznik i izvoznik u obavezi je da obavesti Ministarstvo o mogućim promenama prethodno priloženih podataka tokom perioda važenja mišljenja, kao i da dostavi dokaz o realizovanom uvozu odnosno izvozu proizvoda i/ili opreme koja sadrži kontrolisane supstance ili se na njih oslanja, tj. jedinstvenu carinsku ispravu, odmah a najkasnije do kraja kvartala u kojem je mišljenje izdato.

3. Kontrola praćenja uvoza i izvoza

Član 22.

Ministarstvo može da preduzme dodatne mere praćenja kontrolisanih supstanci, novih supstanci i proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance u privremenom smeštaju, kojima je odobren postupak tranzita, odnosno koje su smeštene u postupak carinskog skladištenja, kao i one koje su smeštene u slobodnu zonu, ili se unose ili iznose iz iste, na osnovu procene potencijalnih rizika ilegalne trgovine u tim uslovima, uzimajući u obzir aspekte životne sredine i socijalno-ekonomske aspekte ovih mera.

IV. POSTUPANjE SA KONTROLISANIM SUPSTANCAMA I PROIZVODIMA I/ILI OPREMOM KOJA IH SADRŽI

Postupanje sa kontrolisanim supstancama i proizvodima

i/ili opremom koja ih sadrži

Član 23.

Postupanje sa kontrolisanim supstancama, postupanje sa proizvodima i/ili opremom koji sadrže ili su pomoću tih supstanci proizvedeni kao i postupanje sa kontrolisanim supstancama nakon prestanka upotrebe proizvoda i/ili opreme koji ih sadrže mora se vršiti tako da se spreče emisije kontrolisanih supstanci u vazduh.

Kontrola emisija

Član 24.

Kontrolisane supstance sadržane u proizvodima i/ili opremi i to: uređajima za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (uključujući frižidere i zamrzivače za domaćinstvo), opremi koja sadrži rastvarače, sistemima za zaštitu od požara i aparatima za gašenje požara, moraju se sakupljati prilikom servisiranja ili isključivanja iz upotrebe ovih proizvoda.

Sakupljene količine kontrolisanih supstanci moraju se, u slučaju da je to tehnički i ekonomski opravdano, obnoviti i/ili obraditi i ponovo koristiti. Supstance koje se ne mogu obnoviti i/ili obraditi moraju se odložiti ili uništiti, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Kontrolisane supstance i proizvodi i/ili oprema koja sadrži kontrolisane supstance mogu se uništavati isključivo tehnologijama navedenim u Prilogu VIII Tehnologije uništavanja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo..

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, koje je vlasnik ili korisnik opreme koja sadrži ili se oslanja na kontrolisane supstance, dužan je da tu opremu odloži u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Kontrolisane supstance iz proizvoda, instalacija i opreme, koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana, sakupljaju se i sa se njima postupa na način iz stava 2. ovog člana.

Vlasnik i/ili korisnik odlagališta u obavezi je da obezbedi sakupljanje kontrolisanih supstanci, tako što će za to, po potrebi, angažovati pravno lice i/ili preduzetnika koji ima dozvolu Ministarstva za servisiranje i konačno odlaganje proizvoda koji sadrže kontrolisane supstance iz člana 26. ove uredbe, kao i da vodi registar u koji unosi podatke o količini sakupljenih kontrolisanih supstanci.

Postupanje sa otpadnim uljima

Član 25.

Prilikom servisiranja ili isključivanja proizvoda koji sadrže kontrolisane supstance, a najkasnije na odlagalištu otpada, moraju se iz proizvoda sakupiti otpadna ulja.

Sa otpadnim uljima, uljnim filterima i kompresorima koji se nalaze u proizvodima iz stava 1. ovoga člana postupa se u skladu sa zakonom kojim se uređuje pitanje upravljanja otpadom.

 

Servisiranje i isključivanje iz upotrebe proizvoda i/ili opreme koja sadrži

ili se oslanja na kontrolisane supstance

Član 26.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost servisiranja i isključivanja iz upotrebe proizvoda i/ili opreme koja sadrži ili se oslanja na kontrolisane supstance (u daljem tekstu: serviser) moraju imati dozvolu Ministarstva.

Dozvola se izdaje na osnovu zahteva, uz koji se podnose sledeća dokumenta:

1) kopija rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata;

2) uverenje o završenom programu stručnog osposobljavanja za zaposlene radnike koji rukuju sa kontrolisanim supstancama kod ovlašćene institucije;

3) dokaz o posedovanju uređaja za prikupljanje kontrolisanih supstanci;

4) druge dokumenta, na zahtev Ministarstva.

Ako serviseri iz stava 1. ovog člana obavljaju i delatnost obnavljanja i obrade kontrolisanih supstanci prilikom servisiranja, uz zahtev iz stava 2. ovoga člana moraju priložiti dokaz o posedovanju uređaja za obnavljanje i obradu kontrolisanih supstanci.

Dozvola se izdaje na rok od tri godine i može se produžiti za naredne tri godine.

Zahtev za produženje dozvole podnosi se najranije četiri meseca, a najkasnije dva meseca pre isteka roka iz stava 4. ovoga člana.

Serviseru se može oduzeti dozvola ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestao da ispunjava propisane uslove, odnosno ako u roku određenom u rešenju o inspekcijskom nadzoru ne sprovede naložene mere.

Ministarstvo objavljuje spisak servisera iz stava 1. ovoga člana na internet stranici Ministarstva.

Serviser iz stava 1. ovog člana vodi evidenciju o vrstama i količinama isključenih kontrolisanih supstanci.

Postupanje sa stacionarnom opremom koja

sadrži kontrolisane supstance

Član 27.

Pravno lice i preduzetnik, vlasnik ili korisnik proizvoda i/ili opreme koji sadrže kontrolisane supstance ili se na njih oslanjaju dužno je da obezbedi da se stacionarna oprema ili sistemi:

1) sa punjenjem od tri kilograma i više kontrolisanih supstanci proverava na ispuštanje kontrolisanih supstanci najmanje jednom u svakih 12 meseci, sa izuzetkom opreme sa hermetički zatvorenim sistemima, koji su kao takvi obeleženi i sadrže manje od šest kilograma kontrolisanih supstanci;

2) sa punjenjem od 30 kilograma i više kontrolisanih supstanci proverava na ispuštanje kontrolisanih supstanci najmanje jednom u svakih šest meseci;

3) sa punjenjem od 300 kilograma i više kontrolisanih supstanci proverava na ispuštanje kontrolisanih supstanci najmanje jednom u svaka tri meseca.

Ukoliko se prilikom ovih provera ustanove ispuštanja, ona se moraju sanirati odmah, a najduže u roku od 14 dana. U roku od 30 dana nakon popravljanja mora se oprema ponovo proveriti na ispuštanje, da bi se osiguralo da je kvar uspešno otklonjen.

Pravno lice i/ili preduzetnik dužan je da pri aktivnostima iz stava 1. ovog člana vodi evidenciju o količinama i tipu dodatih kontrolisanih supstanci, kao i količini sakupljenoj pri servisiranju, održavanju i krajnjem odlaganju proizvoda i/ili opreme i o svim ostalim relevantnim informacijama, uključujući identifikaciju kompanije ili servisera koji sprovode održavanje ili servisiranje, kao i datume i rezultate sprovedenih ispitivanja na ispuštanje. Ovi podaci moraju se dostaviti Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za proteklu godinu na Obrascu br. 9. iz Priloga IX ove uredbe.

Evidencija

Član 28.

Ministarstvo vodi evidenciju pravnih lica i preduzetnika koje se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet kontrolisanih supstanci, servisiranja, sakupljanja, obnavljanja i obrade tih supstanci (u daljem tekstu: Evidencija).

Pravna lica i preduzetnici koji se bave uvozom i/ili izvozom, stavljanjem u promet, servisiranjem, sakupljanjem, obnavljanjem i obradom kontrolisanih supstanci moraju imati potvrdu o upisu u Evidenciju iz stava 1. ovoga člana.

Uz zahtev za upis u Evidenciju pravna lica i preduzetnici iz stava 2. ovoga člana prilažu kopiju rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata.

Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu u Evidenciju sa dodeljenim evidencionim brojem.

Evidencija se vodi u elektronskom obliku.

Ministarstvo objavljuje spisak pravnih lica i preduzetnika iz stava 1. ovoga člana na internet stranici Ministarstva.

Evidencioni broj i potvrda o upisu u evidenciju serviser

Član 29.

Serviseri kojima je izdata dozvola iz člana 26. stav 1. ove uredbe upisuje se u Evidenciju iz člana 28. ove uredbe.

Upisom u Evidenciju pravnim licima i preduzetnicima dodeljuje se evidencioni broj.

Na zahtev pravnih lica i preduzetnika koji su upisani u Evidenciju, Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu u Evidenciju sa dodeljenim evidencionim brojem.

V. CENTRI ZA SAKUPLjANjE, OBNAVLjANjE I OBRADU

KONTROLISANIH SUPSTANCI

Centri za sakupljanje, obnavljanje i obradu kontrolisanih supstanci

Član 30.

Sakupljene kontrolisane supstance koje se ne mogu obnoviti u postupku održavanja i/ili popravljanja proizvoda ili opreme na licu mesta, odnosno koje su sakupljene pri isključivanju proizvoda i/ili opreme iz upotrebe, osim aparata i sistema za zaštitu od požara, moraju se predati pravnim licima i preduzetnicima, koji unutar svoje registrovane delatnosti imaju posebno obrazovanu jedinicu – centar za obavljanje delatnosti sakupljanja, obnavljanja i obrade kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: centar).

Centar stavlja u promet na domaće tržište u svrhu dalje upotrebe obnovljene i obrađene supstance kojima su fizičko-hemijska svojstva podudarna novim supstancama.

Dozvola za rad centra

Član 31.

Centar koji obavlja delatnost sakupljanja, obnavljanja i obrade korišćenih kontrolisanih supstanci mora imati dozvolu Ministarstva.

Dozvola se izdaje pravnim licima ili preduzetnicima iz stava 1. ovoga člana koji su registrovani za obavljanje delatnosti obnavljanja, obrade i stavljanja u promet obrađenih kontrolisanih supstanci, raspolažu prostorom za postavljanje opreme za procese obnavljanja i obrade ovih supstanci, poseduju opremu za sakupljanje, obnavljanje, obradu i fizičko-hemijsku analizu korišćenih kontrolisanih supstanci, raspolažu prostorom za skladištenje sakupljenih, obnovljenih i obrađenih kontrolisanih supstanci, kao i otpadnih kontrolisanih supstanci koje po fizičko-hemijskim svojstvima ne odgovaraju kvalitetu novih supstanci, zapošljavaju osobu sa visokom stručnom spremom tehničkog smera i odgovorno lice za nadzor sakupljanja, obnavljanja i obrade, poseduju potvrdu o upisu u Evidenciju iz člana 28. ove uredbe.

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovoga člana pravno lice ili preduzetnik prilaže dokaze o ispunjavanju uslova iz stava 2. ovoga člana.

Izdata dozvola oduzima se ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je pravno lice ili preduzetnik prestalo da ispunjava propisane uslove, odnosno ako u roku određenom u rešenju o inspekcijskom nadzoru ne sprovede propisane mere.

Obaveze centra

Član 32.

Centar je dužan da preuzme sakupljene kontrolisane supstance koje se dopremaju u povratnim cilindrima sa oznakom vrste i nazivom kontrolisane supstance koja se u njima nalazi i da ih skladišti u za tu svrhu određeni prostor.

Centar izdaje serviseru potvrdu o preuzetoj količini kontrolisanih supstanci.

Za obnovljene ili obrađene kontrolisane supstance koje ispunjavaju fizičko-hemijska svojstva novih supstanci, centar izrađuje Potvrdu o kvalitetu kontrolisanih supstanci.

Potvrdu o kvalitetu kontrolisanih supstanci centar je u obavezi da čuva dve godine.

Pravno lice i/ili preduzetnik koji stavlja u promet obnovljene ili obrađene kontrolisane supstance iz stava 2. ovoga člana, na domaćem tržištu, mora imati Potvrdu o kvalitetu kontrolisanih supstanci.

Centar vodi evidenciju o obnovljenim i obrađenim kontrolisanim supstancama koji sadrži podatke o:

1) pravnim licima i preduzetnicima od kojih su preuzete korišćene kontrolisane supstance;

2)   vrsti i količini sakupljenih kontrolisanih supstanci;

3) količini obnovljenih kontrolisanih supstanci;

4) količini obrađenih kontrolisanih supstanci na skladištu;

5) izdatim potvrdama za promet na domaćem tržištu;

6) pravnim licima i preduzetnicima koji su preuzeli obnovljene ili obrađene kontrolisane supstance radi njihovog stavljanja u promet;

7) količini otpadnih kontrolisanih supstanci koje se ne mogu obraditi ili ne ispunjavaju fizičko-hemijska svojstva novih supstanci;

8) pravnim licima i preduzetnicima koji su preuzeli otpadne kontrolisane supstance u cilju trajnog odlaganja.

Centar je dužan da Ministarstvu dostavi izveštaj sa podacima iz stava 5. ovoga člana na Obrascu br. 8. iz Priloga IX ove uredbe do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Postupanje sa otpadnim supstancama u okviru centra

Član 33.

Otpadne kontrolisane supstance koje se ne mogu obnoviti i/ili obraditi ili koje ne ispunjavaju fizičko-hemijska svojstva nove supstance nakon postupka obnavljanja i/ili obrade moraju se trajno odložiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Centar može privremeno skladištiti otpadne kontrolisane supstance u za to namenjenom prostoru unutar svog poslovnog prostora, najduže godinu dana računajući od dana nastanka otpadne kontrolisane supstance ili od dana dostavljanja otpadne supstance u centar.

 

Obaveze servisera u odnosu na centar

Član 34.

Serviser iz člana 26. stav 1. ove uredbe u obavezi je da obezbedi prevoz sakupljenih kontrolisanih supstanci prilikom servisiranja proizvoda do centra.

Troškovi prevoza obračunavaju se unutar obavljene usluge servisiranja, a snosi ih vlasnik i/ili korisnik proizvoda.

Ako centar obavlja prevoz sakupljenih kontrolisanih supstanci za servisera, ima pravo na naknadu prevoza koju mu isplaćuje serviser.

 

Troškovi otkupa, obnavljanja i obrade

sakupljenih kontrolisanih supstanci

Član 35.

Troškove otkupa, obnavljanja i obrade sakupljenih kontrolisanih supstanci, fizičko-hemijskih analiza obnovljenih i obrađenih supstanci centar nadoknađuje kroz prodajnu cenu te supstance koja ispunjava fizičko-hemijska svojstva nove supstance i koju stavlja u promet na domaće tržište.

Za isporučene količine kontrolisanih supstanci, serviseri mogu umesto novčane nadoknade preuzeti obrađene kontrolisane supstance, u najmanjoj količini od 50 % od količine predate supstance.

Postupanje sa sakupljenim supstancama

do formiranja centara

Član 36.

Do obrazovanja centara iz člana 30. ove uredbe serviser je dužan da, kad god je to moguće, sakupi i obnovi kontrolisane supstance na licu mesta.

U slučaju da obnavljanje kontrolisane supstance na licu mesta nije moguće, serviser je dužan da sakupljenu kontrolisanu supstancu propisno privremeno uskladišti.

Spisak privremenih skladišta otpadnih kontrolisanih supstanci biće objavljen na veb strani Ministarstva.

VI. IZVEŠTAVANjE O REALIZOVANOM UVOZU I/ILI IZVOZU, KORIŠĆENjU I UNIŠTAVANjU KONTROLISANIH SUPSTANCI

Član 37.

Pravna lica i preduzetnici koji se bave uvozom i/ili izvozom dužni su da podnesu godišnji izveštaj o realizovanom uvozu i/ili izvozu za svaku kontrolisanu supstancu na Obrascu br. 6 iz Priloga IX ove uredbe, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Izveštaj o realizovanom uvozu i/ili izvozu iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: količine kontrolisanih supstanci koje su uvezene i/ili izvezene kao sirovina ili procesni agens, dozvoljene u skladu sa članom 13. ove uredbe, količine kontrolisanih supstanci koje su uvezene i/ili izvezene za esencijalnu laboratorijsku i analitičku primenu, dozvoljenu u skladu sa članom 14. ove uredbe, količine metil bromida uvezene i/ili izvezene za korišćenje pri karantinu i otpremanju, uvezene i/ili izvezene količine razdvajajući realizovane uvoze, odnosno izvoze i krajnje namene; postojeće zalihe i podatke o zemlji porekla i/ili zemlji uvoza/izvoza.

Preduzeće koje ima odobrenje da koristi kontrolisane supstance kao sirovinu ili procesne agense, u obavezi je da obavesti Ministarstvo o upotrebljenim količinama i o proceni emisija do kojih je došlo u toku upotrebe, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Za svako uništavanja kontrolisanih supstanci iz stava 1. ovog člana osim onih koje se koriste za namene iz stava 2. ovog člana, potrebno je izvestiti Ministarstvo o sledećim podacima: svim količinama uništenih supstanci, uključujući količine sadržane u proizvodima ili opremi, sve zalihe supstanci koje čekaju da budu uništene, uključujući količine sadržane u proizvodima ili opremi, tehnologiju korišćenu za uništavanje.

Ministarstvo može da traži dopunu dostavljenih izveštaja navedenih u st. 1. do 4. ovog člana.

Član 38.

Naknada koju plaćaju pravna lica i preduzetnici, koji uvoze kontrolisane supstance u cilju stavljanja u promet na domaće tržište ili za svoje potrebe, se obračunava prema propisima kojima se uređuje visina naknade za zagađivanje životne sredine na osnovu izdatih dozvola za uvoz i primljenih jedinstvenih carinskih isprava.

Dokumentaciju koja sadrži podatke o izdatim dozvolama i jedinstvenim carinskim ispravama Ministarstvo dostavlja Fondu odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema jedinstvenih carinskih isprava.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Plan smanjenja potrošnje kontrolisanih supstanci iz Priloga I grupe C/I: hlorofluorougljovodonici iz člana 8. ove uredbe, doneće se najkasnije do 31. decembra 2011. godine.

 

Član 40.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK PRILOG I

LISTA KONTROLISANIH SUPSTANCI

Supstance koje oštećuju ozonski omotač na koje se primenjuju odredbe ove uredbe su: hlorofluorougljenici, drugi potpuno halogenovani hlorofluorougljenici, haloni, hlorofluorougljovodnici, ugljen tetrahlorid, 1,1,1-trihloroetan, metil bromid, bromofluorougljovodonici i bromohlorometan, u skladu sa odredbama Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač sa svim amandmanima, bilo da su same ili u smeši, nove, sakupljene, obnovljene ili obrađene.

NAZIV KONTROLISANE SUPSTANCE HEMIJSKA FORMULA OZNAKA POTENCIJAL OŠTEĆENjA OZONSKOG OMOTAČA TARIFNA OZNAKA ANEKS A, grupa I: hlorofluorougljenici (CFC) trihlorofluorometan CFCl3 CFC-11 1,0 2903 41 00 00 dihlorodifluorometan CF2Cl2 CFC-12 1,0 2903 42 00 00 trihlorotrifluoroetani C2F3Cl3 CFC-113 0,8 2903 43 00 00 dihlorotetrafluoroetani C2F4Cl2 CFC-114 1,0 2903 44 10 00 hloropentafluoroetan C2F5Cl CFC-115 0,6 2903 44 90 00 ANEKS A, grupa II: haloni bromohlorodifluorometan CF2BrCl halon-1211(R-12V1) 3,0 2903 46 10 00 bromotrifluorometan CF3Br halon-1301(R-13V1) 10,0 2903 46 20 00 dibromotetrafluoroetani C2F4Br2 halon-2402(R-114V2) 6,0 2903 46 90 00 ANEKS V, grupa I: drugi potpuno halogenovani hlorofluorougljenici (CFC) hlorotrifluorometan CF3Cl CFC-13 1,0 2903 45 10 00 pentahlorofluoroetan C2FCl5 CFC-111 1,0 2903 45 15 00 tetrahlorodifluoroetani C2F2Cl4 CFC-112 1,0 2903 45 20 00 heptahlorofluoropropani C3FCl7 CFC-211 1,0 2903 45 25 00 heksahlorodifluoropropani C3F2Cl6 CFC-212 1,0 2903 45 30 00 pentahlorotrifluoropropani C3F3Cl5 CFC-213 1,0 2903 45 35 00 tetrahlorotetrafluoropropani C3F4Cl4 CFC-214 1,0 2903 45 40 00 trihloropentafluoropropani C3F5Cl3 CFC-215 1,0 2903 45 45 00 dihloroheksafluoropropani C3F6Cl2 CFC-216 1,0 2903 45 50 00 hloroheptafluoropropani C3F7Cl CFC-217 1,0 2903 45 55 00 ANEKS V, grupa II: ugljen tetrahlorid ugljen tetrahlorid CCl4 ugljentetrahlorid (R-10, tetrahlorometan) 1,1 2903 14 00 00 ANEKS V, grupa III: 1,1,1-trihloroetan NAZIV KONTROLISANE SUPSTANCE HEMIJSKA FORMULA OZNAKA POTENCIJAL OŠTEĆENjA OZONSKOG OMOTAČA TARIFNA OZNAKA 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform) C2H3Cl3 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform, R-140) 0,1 2903 19 10 00 ANEKS S, grupa I: nepotpuno halogenovani hlorofluorougljovodonici (NCFC) dihlorofluorometan CHFCl2 NCFC-21 0,04 2903 49 19 00 hlorodifluorometan CHF2Cl NCFC-223 0,055 2903 49 11 00 hlorofluorometan CH2FCl NCFC-31 0,02 2903 49 19 00 tetrahlorofluoroetan C2HFCl4 NCFC-121 0,01-0,04 2903 49 19 00 trihlorodifluoroetan C2HF2Cl3 NCFC-122 0,02-0,08 2903 49 19 00 dihlorotrifluoroetan C2HF3Cl2 NCFC-123 0,02-0,06 2903 49 19 00 tetrafluorohloroetan C2HF4Cl NCFC-124 0,02-0,04 2903 49 19 00 trihlorofluoroetan C2H2FCl3 NCFC-131 0,007-0,05 2903 49 19 00 dihlorodifluoroetan C2H2F2Cl2 NCFC-132 0,008-0,05 2903 49 19 00 trifluorohloroetan C2H2F3Cl NCFC-133 0,02-0,06 2903 49 19 00 1,2-dihloro-1-fluoroetan C2H3FCl2 NCFC-141 0,005-0,07 2903 49 19 00 1,1-dihloro-1-fluoroetan CH3CFCl2 NCFC-141b 0,11 2903 49 15 00 hlorodifluoroetan C2H3F2Cl NCFC-142 0,008-0,07 2903 49 19 00 1-hloro-1,1-difluoroetan CH3CF2Cl NCFC-142b 0,065 2903 49 19 00 hlorofluoroetan C2H4FCl NCFC-151 0,003-0,005 2903 49 19 00 heksahlorofluoropropan C3HFCl6 NCFC-221 0,015-0,07 2903 49 19 00 pentahlorodifluoropropan C3HF2Cl5 NCFC-222 0,01-0,09 2903 49 19 00 tetrahlorotrifluoropropan C3HF3Cl4 NCFC-223 0,01-0,08 2903 49 19 00 trihlorotetrafluoropropan C3HF4Cl3 NCFC-224 0,01-0,09 2903 49 19 00 dihloropentafluoropropan C3HF5Cl2 NCFC-225 0,02-0,07 2903 49 19 00 3,3-dihloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropan CF3CF2CHCl2 NCFC-225sa 0,025 2903 49 19 00 1,3-dihloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropan CF2ClCF2CHClF NCFC-225sb 0,033 2903 49 19 00 heksafluorohloropropan C3HF6Cl NCFC-226 0,02-0,10 2903 49 19 00 pentahlorofluoropropan C3H2FCl5 NCFC-231 0,05-0,09 2903 49 19 00 tetrahlorodifluoropropan C3H2F2Cl4 NCFC-232 0,008-0,10 2903 49 19 00 trihlorotrifluoropropan C3H2F3Cl3 NCFC-233 0,007-0,23 2903 49 19 00 dihlorotetrafluoropropan C3H2F4Cl2 NCFC-234 0,01-0,28 2903 49 19 00 pentafluorohloropropan C3H2F5Cl NCFC-235 0,03-0,52 2903 49 19 00 tetrahlorofluoropropan C3H3FCl4 NCFC-241 0,004-0,09 2903 49 19 00 trihlorodifluoropropan C3H3F2Cl3 NCFC-242 0.005-0.13 2903 49 19 00 dihlorotrifluoropropan C3H3F3Cl2 NCFC-243 0,007-0,12 2903 49 19 00 tetrafluorohloropropan C3H3F4Cl NCFC-244 0,009-0,14 2903 49 19 00 trihlorofluoropropan C3H4FCl3 NCFC-251 0,001-0,01 2903 49 19 00 dihlorodifluoropropan C3H4F2Cl2 NCFC-252 0,005-0,04 2903 49 19 00 trifluorohloropropan C3H4F3Cl NCFC-253 0,003-0,03 2903 49 19 00 dihlorofluoropropan C3H5FCl2 NCFC-261 0,002-0,02 2903 49 19 00 NAZIV KONTROLISANE SUPSTANCE HEMIJSKA FORMULA OZNAKA POTENCIJAL OŠTEĆENjA OZONSKOG OMOTAČA TARIFNA OZNAKA difluorohloropropan C3H5F2Cl NCFC-262 0,002-0,02 2903 49 19 00 hlorofluoropropan C3H6FCl NCFC-271 0,001-0,03 2903 49 19 00 ANEKS S, grupa II: bromofluorougljovodonici (NVFC) dibromofluorometan CHFBr2 1,0 2903 49 30 00 bromodifluorometan CHF2Br NVFC-22V1 0,74 2903 49 30 00 bromofluorometan CH2FBr 0,73 2903 49 30 00 tetrabromofluoroetan C2HFBr4 0,3-0,8 2903 49 30 00 tribromodifluoroetan C2HF2Br3 0,5-1,8 2903 49 30 00 dibromotrifluoroetan C2HF3Br2 0,4-1,6 2903 49 30 00 bromotetrafluoroetan C2HF4Br 0,7-1,2 2903 49 30 00 tribromofluoroetan C2H2FBr3 0,1-1,1 2903 49 30 00 dibromodifluoroetan C2H2F2Br2 0,2-1,5 2903 49 30 00 bromotrifluoroetan C2H2F3Br 0,7-1,6 2903 49 30 00 dibromofluoroetan C2H3FBr2 0,1-1,7 2903 49 30 00 bromodifluoroetan C2H3F2Br 0,2-1,1 2903 49 30 00 bromofluoroetan C2H4FBr 0,07-0,1 2903 49 30 00 heksabromofluoropropan C3HFBr6 0,3-1,5 2903 49 30 00 pentabromodifluoropropan C3HF2Br5 0,2-1,9 2903 49 30 00 tetrabromotrifluoropropan C3HF3Br4 0,3-1,8 2903 49 30 00 tribromotetrafluoropropan C3HF4Br3 0,5-2,2 2903 49 30 00 dibromopentafluoropropan C3HF5Br2 0,9-2,0 2903 49 30 00 bromoheksafluoropropan C3HF6Br 0,7-3,3 2903 49 30 00 pentabromofluoropropan C3H2FBr5 0,1-1,9 2903 49 30 00 tetrabromodifluoropropan C3H2F2Br4 0,2-2,1 2903 49 30 00 tribromotrifluoropropan C3H2F3Br3 0,2-5,6 2903 49 30 00 dibromotetrafluoropropan C3H2F4Br2 0,3-7,5 2903 49 30 00 bromopentafluoropropan C3H2F5Br 0,9-14 2903 49 30 00 tetrabromofluoropropan C3H3FBr4 0,08-1,9 2903 49 30 00 tribromodifluoropropan C3H3F2Br3 0,1-3,1 2903 49 30 00 dibromotrifluoropropan C3H3F3Br2 0,1-2,5 2903 49 30 00 bromotetrafluoropropan C3H3F4Br 0,3-4,4 2903 49 30 00 tribromofluoropropan C3H4FBr3 0,03-0,3 2903 49 30 00 dibromodifluoropropan C3H4F2Br2 0,1-1,0 2903 49 30 00 bromotrifluoropropan C3H4F3Br 0,07-0,8 2903 49 30 00 dibromofluoropropan C3H5FBr2 0,04-0,4 2903 49 30 00 bromodifluoropropan C3H5F2Br 0,07-0,8 2903 49 30 00 bromofluoropropan C3H6FBr 0,02-0,7 2903 49 30 00 ANEKS S, grupa III: bromohlorometan bromohlorometan CH2BrCl VSM je naziv koji se češće koristi 0,12 2903 49 80 00 ANEKS E, grupa I: metil bromid bromometan (metil bromid) CH3Br metil bromid 0,6 2903 39 11 00

PRILOG II

SMEŠE KOJE SADRŽE KONTROLISANE SUPSTANCE

OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA SASTOJI KAO I NjIHOV UDEO U SMEŠI (u %) TARIFNA OZNAKA SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % Smeše koje sadrže hlorofluorougljenike (CFC), bez obzira da li sadrže ili ne hlorofluorougljovodonike (HCFC) (hidrohlorofluorougljenike), perfluorougljenike (PFC) ili fluorougljovodonike (HFC) (hidrofluorougljenike)   R-500 CFC-12 74 NFC-152a 26         3824 71 00 00 R-501 NCFC-22 75 CFC-12 25         3824 71 00 00 R-502 NCFC-22 49 CFC-115 51         3824 71 00 00 R-503 NFC-23 40 CFC-13 60         3824 71 00 00 R-504 NFC-32 48 CFC-115 52         3824 71 00 00 R-505 CFC-12 78 NCFC-31 22         3824 71 00 00 R-506 NCFC-31 55 CFC-114 45         3824 71 00 00 Smeše koje sadrže bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan ili dibromotetrafluoroetane 3824 72 00 00 Smeše koje sadrže bromofluorougljovodonike (NVFC) (hidrobromofluorougljenike) 3824 73 00 00 Smeše koje sadrže hlorofluorougljovodonike (HCFC) (hidrohlorofluorougljenike), bez obzira da li sadrže ili ne perfluorougljenike (PFC) ili fluorougljovodonike (HFC) (hidrofluorougljenike) ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFC)   R-401A (MP39) NCFC-22 53 NFC-152a 13 NCFC-124 34     3824 74 00 00 R-401V (MP66) NCFC-22 61 NFC-152a 11 NCFC-124 28     3824 74 00 00 R-401S (MP52) NCFC-22 33 NFC-152a 15 NCFC-124 52     3824 74 00 00 R-402A (HP80) NFC-125 60 NC-290 2 NCFC-22 38     3824 74 00 00 R-402V (HP81) NFC-125 38 NC-290 2 NCFC-22 60     3824 74 00 00 R-403A (69S) NC-290 5 NCFC-22 75 FC-218 20     3824 74 00 00 R-403V (69L) NC-290 5 NCFC-22 56 FC-218 39     3824 74 00 00 R-405A (G2015) NCFC-22 45 NFC-152a 7 NCFC-142b 6 S-318 43 3824 74 00 00 R-406A(GHG-12) NCFC-22 55 NC-600a 4 NCFC-142b 41     3824 74 00 00 R-408A (FX10) NFC-125 7 NFC-143a 46 NCFC-22 47     3824 74 00 00 OZNAKA ILI TRGOVAČKI NAZIV SMEŠE SUPSTANCE OD KOJIH SE SMEŠA SASTOJI KAO I NjIHOV UDEO U SMEŠI (u %) TARIFNA OZNAKA SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % SUPSTANCA % R-409A (FX56) NCFC-22 60 HCFC-124 25 NCFC-142b 15     3824 74 00 00 R-409V (FX57) NCFC-22 65 HCFC-124 25 NCFC-142b 10     3824 74 00 00 R-411A (G2018A) NC-1270 2 NCFC-22 88 NFC-152a 11     3824 74 00 00 R-411V (G2018B) NC-1270 3 NCFC-22 94 NFC-152a 3     3824 74 00 00 R-412A (TP5R) NCFC-22 70 FC-218 5 NCFC-142b 25     3824 74 00 00 R414V (Hotshot) NCFC-22 50 HCFC-124 39 NCFC-142b 9,5 HC-600a 1,5 3824 74 00 00 R-509 (TR5R2) NCFC-22 46 FC-218 54         3824 74 00 00 FX-20 NFC-125 45 NCFC-22 55         3824 74 00 00 FX-10 NCFC-22 60 NCFC-142b 40         3824 74 00 00 Di-36 NCFC-22 50 HCFC-124 47 HC-600a 3     3824 74 00 00 Daikin Blend NFC-23 2 NFC-32 28 HCFC-124 70     3824 74 00 00 FRIGC HCFC-124 39 NFC-134a 59 HC-600a 2     3824 74 00 00 Free Zone NCFC-142b 19 NFC-134a 79 Lubricant 2     3824 74 00 00 GHG-HP NCFC-22 65 NCFC-142b 31 HC-600a 4     3824 74 00 00 GHG-X5 NCFC-22 41 NCFC-142b 15 NFC-227ca 40 HC-600a 4 3824 74 00 00 NARM-502 NCFC-22 90 NFC-152a 5 NFC-23 5     3824 74 00 00 NAF-S-III NCFC-22 82 NCFC-123 4,75 NCFC-124 9,5 C10H16 3,75 3824 74 00 00 NAF-P-III NFC-134a 10 NCFC-123 55 NCFC-124 31 HC 4 3824 74 00 00 Smeše koje sadrže ugljen tetrahlorid 3824 75 00 00 Smeše koje sadrže 1,1,1-trihloroetan (metil hloroform) 3824 76 00 00 Smeše koje sadrže bromometan (metil bromid) ili bromohlorometan   metil bromid sa hloropikrinom metil bromid 67 hloropikrin 33         3824 77 00 00 metil bromid sa hloropikrinom metil bromid 98 hloropikrin 2         3824 77 00 00

PRILOG III

LISTA PROIZVODA I/ILI OPREME

Grupa I: Rashladni i klimatizacioni uređaji1

a) Stacionarni rashladni i klimatizacioni uređaji

– frižideri, zamrzivači, ledomati, rashladna postrojenja i uređaji;

– uređaji za smanjenje vlage (dehumidifikatori);

– hladnjaci vode;

– toplotne pumpe;

– klimatizacioni uređaji.

b) Pokretni rashladni i klimatizacioni uređaji

– hladnjače;

– klimatizacioni uređaji u vozilama, avionima i brodovima, bilo da su ugrađeni ili u delovima.

Grupa II: Proizvodi u obliku aerosola (spreja), osim onih koji se primenjuju u medicini2

Grupa III: Rastvarači3

Grupa IV: Sistemi i i aparati za gašenje požara4

a) preparati, punjenja aparata za gašenje požara ili granate za gašenje požara;

b) aparati za gašenje požara (punjeni sredstvom za gašenje);

c) fiksni protivpožarni sistemi.

Grupa V: Polimerni materijali5

a) Polimerni materijali u primarnom obliku i proizvodi;

b) Penasti polimerni materijali i proizvodi.

1 Rashladni i klimatizacioni uređaji koji kao radni fluid u radu primenjuju i/ili u izolacionom materijalu sadrže kontrolisane supstance iz Priloga I grupa A/I (CFC) i grupa C/I (HCFC).

2 Proizvodi u obliku aerosola koji kao potisni gas sadrže kontrolisane supstance iz Priloga I grupa A/I (CFC) i grupa C/I (HCFC). Ovde se ubrajaju prehrambeni, kozmetički i toaletni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, boje, prepatari za podmazivanje, tekući preparati za odmrzavanje, silikoni, oružja (suzavac) i slično.

3 Proizvodi gde je rastvarač kontrolisane supstance iz Priloga I grupa B/II i B/III (ugljentetrahlorid i 1,1,1– trihloroetan), kao što su razređivači za boje i lakove, rastvarači i razni proizvodi koji sadrže rastvarače, npr. odstranjivači ulja i masti, prašine ili plesni, sredstva za čišćenje filmova, stakla i limova, fumiganti, korektori i slično.

4 Proizvodi za gašenje požara koji sadrže kontrolisane supstance iz Priloga I grupa A/II (haloni), uključujući prenosne aparate i stacionarne sisteme za gašenje požara.

5 Proizvodi za koje se u tehnološkom postupku proizvodnje primenjuju, kao rastvarači ili penušavci, kontrolisane supstance iz Priloga I grupa A/I (CFC) i grupa B/II i B/III (ugljen-tetrahlorid i 1,1,1–trihloroetan) i grupa C/I (HCFC), kao što su fleksibilne i čvrste poliuretanske pene, fenolne, polistirenske i poliolefinske pene i proizvodi koji ih sadrže (nameštaj – stolovi, garniture, dušeci, kovčezi s podlogom od penastog materijala, materijali za pakovanje instrumenata i alata – rezani prema obliku proizvoda, sedišta u vozilima, izolacioni materijali, sendvič paneli, plutače, izolacione pena u spreju, delovi medicinske opreme, i drugo).

PRILOG IV

NOVE SUPSTANCE

Hemijska formula Supstanca Potencijal oštećenja ozonskog omotača CBr2 F2 dibromodifluorometan (halon-1202) 1,25 C3H7Br 1-bromopropan (n-propil bromid) 0,02 – 0,10 C2H5Br bromoetan (etil bromid) 0,1 – 0,2 CF3I trifluorojodometan (trifluorometil jodid) 0,01 – 0,02 CH3Cl hlorometan (metil hlorid) 0,02

PRILOG V

PROCESI U KOJIMA SE KONTROLISANE SUPSTANCE KORISTE KAO PROCESNI AGENSI

Upotreba ugljen tetrahlorida za isključivanje azot trihlorida iz proizvodnje hlora i kaustične sode;

Upotreba ugljen tetrahlorida u ponovnoj upotrebi hlora u ispuštenom gasu iz proizvodnje hlora;

Upotreba ugljen tetrahlorida u proizvodnji hlorovane gume;

Upotreba ugljen tetrahlorida u proizvodnji polifenilentereftalamida;

Upotreba CFC-12 u fotohemijskim sintezama prekursora perfluoropolieterpoliperoksida Z-perfluoropolietera i disfunkcionalnih derivata;

Upotreba CFC-113 u pripremi perfluoropolieter diola sa visokom funkcionalnošću;

Upotreba ugljen tetrahlorida u proizvodnji ciklodima;

Upotreba hlorofluorougljovodonika u gore navedenim procesima kada se koriste kao zamena za CFC ili ugljen tetrahlorid.

PRILOG VI

USLOVI ZA STAVLjANjE NA TRŽIŠTE I DALjU DISTRIBUCIJU KONTROLISANIH SUPSTANCI ZA ESENCIJALNE LABORATORIJSKE

I ANALITIČKE PRIMENE

Kontrolisane supstance za esencijalne laboratorijske i analitičke primene treba da sadrže samo kontrolisane supstance proizvedene sa sledećim čistoćama:

Supstanca % Ugljen tetrahlorid 99.5 1,1,1-trihloroetan 99.0 CFC-11 99.5 CFC-12 99.5 CFC-13 99.5 CFC-113 99.5 CFC-114 99.5 Druge kontrolisane supstance sa tačkom ključanja većom od 20°C 99.5 Druge kontrolisane supstance sa tačkom ključanja manjom od 20°C 99.0

Dozvoljeno je naknadno mešanje čistih kontrolisanih supstanci iz tabele ovog Priloga sa drugim kontrolisanim supstancama pri uobičajenoj laboratorijskoj i analitičkoj primeni.

Obavezno je isporučivanje ovih kontrolisanih supstanci velike čistoće i smeša koje sadrže kontrolisane supstance isključivo u obnovljivim bocama ili cilindrima visokog pritiska manjima od tri litre ili u staklenim ampulama od 10 mililitara ili manjim, koje su jasno označene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač, ograničene na laboratorijsku upotrebu i u analitičke svrhe, sa navodom da bi korišćene supstance ili višak supstanci trebalo sakupiti ili obnoviti. Ukoliko materijal nije moguće obnoviti obavezno je uništavanje.

PRILOG VII

KRITIČNA UPOTREBA HALONA

Upotreba halona 1301:

U avionima za zaštitu odeljaka za posadu, kućištima motora, tovarnom prostoru, praznim protivpožarnim komorama i rezervoarima za gorivo;

U vojnim terenskim vozilima i pomorskim brodovima za zaštitu prostora za osoblje i odeljaka za motor;

Za postizanje inertnosti u prostorima u kojima se boravi u kojima bi moglo doći do ispuštanja zapaljive tečnosti i/ili gasova u vojnom sektoru, naftnom, gasnom i petrohemijskom sektoru, kao i na postojećim teretnim brodovima;

Za postizanje inertnosti u postojećim komunikacionim i upravljačkim centrima oružanih snaga ili drugim centrima, ključnim za nacionalnu bezbednost;

Za postizanje inertnosti u prostorima u kojima postoji rizik od širenja radioaktivnih materija;

U kanalu Tunel i pridruženim instalacijama i vagonima.

Upotreba halona 1121:

U vojnim terenskim vozilima i pomorskim brodovima za zaštitu prostora za osoblje i odeljaka za motor;

U ručnim aparatima za gašenje požara i ugrađenoj opremi za gašenje za motore za upotrebu u avionima;

U avionima za zaštitu odeljaka za posadu, kućištima motora, tovarnom prostoru i praznim protivpožarnim komorama;

U aparatima za gašenje požara potrebnim za ličnu sigurnost koji koriste vatogasne brigade za početna gašenja;

U vojnim i policijskim aparatima za gašenje požara za upotrebu na osobama.

PRILOG VIII

TEHNOLOGIJE UNIŠTAVANjA

Primenljivost Tehnologija Kontrolisane supstance Razređeni izvori Kontrolisane supstance osim halona Haloni Uništavanje i otklanjanje efikasnosti (DRE) 99.99% 99.99% 95% Cementne peći Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo Insineracija tečnim ubrizgavanjem Odobreno Odobreno Nije primenljivo Gasnaoksidacija Odobreno Odobreno Nije primenljivo Insineracija čvrstog komunalnog otpada Nije primenljivo Nije primenljivo Odobreno Kreking reaktor Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo Rotaciona peć za insineraciju Odobreno Odobreno Odobreno Argon plazma luk Odobreno Odobreno Nije primenljivo Induktivno spojena plazma radio frekvencije Odobreno Odobreno Nije primenljivo Mikrotalasna plazma Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo Azot plazma luk Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo Katalitička dehalogenacija gasne faze Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo Reaktor za pregrejanu paru Odobreno Nije odobreno Nije primenljivo

Napomene:

Kontrolisane supstance koje nisu navedene obavezno je uništiti ekološki najprihvatljivijom tehnologijom za uništavanje.

Kontrolisane supstance odnose se na sakupljene, obnovljene ili obrađene supstance koje oštećuju ozonski omotač.

Razređeni izvori odnose se na supstance koje oštećuju ozonski omotač sadržane u čvrstom kalupu, na primer peni.

Kriterijum uništavanja i otklanjanja efikasnosti (DRE) predstavlja tehnološku sposobnost na osnovu koje je tehnologija zasnovana. To ne odražava uvek svakodnevna dostignuća, koja će sama po sebi biti kontrolisana nacionalnim minimalnim standardima.

Navedene metode odobrile su zemlje članice Protokola.

PRILOG IX

REPUBLIKA SRBIJAMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranjaObrazac br. 1 ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UVOZKONTROLISANIH SUPSTANCI Redni broj zahteva (prema evidenciji uvoznika): Naziv uvoznika (preduzeća): Matični broj uvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana supstanca: Naziv: Hemijska formula: Oznaka: Količina: Tarifna oznaka: Proizvođač supstance: Država iz koje se uvozi supstanca: Svrha uvoza: Granični prelaz: Krajnji korisnici: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena: Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

REPUBLIKA SRBIJAMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranjaObrazac br. 2 ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA IZVOZKONTROLISANIH SUPSTANCI Redni broj zahteva (prema evidenciji izvoznika): Naziv izvoznika (preduzeća): Matični broj izvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana supstanca: Naziv: Hemijska formula: Oznaka: Količina: Tarifna oznaka: Proizvođač supstance: Država u koju se izvozi supstanca: Svrha izvoza: Granični prelaz: Krajnji korisnici: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena: Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

REPUBLIKA SRBIJAMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranjaObrazac br. 3 ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UVOZ KONTROLISANIH SUPSTANCI I PROIZVODA KOJI SADRŽE TE SUPSTANCE U VANREDNIM SLUČAJEVIMA Redni broj zahteva (prema evidenciji uvoznika): Naziv uvoznika (preduzeća): Matični broj uvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana supstanca: Naziv: Hemijska formula: Oznaka: Količina: Tarifna oznaka: Proizvođač supstance: Država iz koje se uvozi supstanca: Svrha uvoza: Granični prelaz: Krajnji korisnici: Proizvod koji sadrži kontrolisanu supstancu: Naziv: Količina: Opis: (zaokružiti)1) kritična namena2) sirovina 3) preko potrebna namena 4) procesni agens5) hitni slučajevi: a) očuvanje zdravlja ljudi i biljnog i životinjskog sveta b) odbrana i bezbednost države v) zaštita od požara g) bezbednost u saobraćaju Tarifna oznaka: Proizvođač proizvoda koji se uvozi: Država iz koje se uvozi proizvod: Svrha uvoza: Granični prelaz: Krajnji korisnici: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena: Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

REPUBLIKA SRBIJAMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranjaObrazac br. 4 ZAHTEV ZA IZDAVANjE MIŠLjENjA ZA UVOZPROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE KONTROLISANE SUPSTANCE Redni broj zahteva (prema evidenciji uvoznika): Naziv uvoznika (preduzeća): Matični broj uvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Tip i namena proizvoda: Količina/broj: Naziv/Oznaka proizvoda: Proizvođač: Kontrolisana supstanca koju oprema sadrži: Hemijska formula: Količina supstance po jedinici proizvoda: Država iz koje se uvozi proizvod: Svrha uvoza: Granični prelaz: Krajnji korisnici: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena: Obrazac se popunjava za vrstu opreme ili proizvoda pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

REPUBLIKA SRBIJAMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranjaObrazac br. 5 ZAHTEV ZA IZDAVANjE MIŠLjENjA ZA IZVOZPROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE KONTROLISANE SUPSTANCE Redni broj zahteva (prema evidenciji izvoznika): Naziv izvoznika (preduzeća): Matični broj izvoznika (preduzeća): Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Tip i namena proizvoda: Količina/broj: Naziv/Oznaka proizvoda: Proizvođač: Kontrolisana supstanca koju oprema sadrži: Hemijska formula: Količina supstance po jedinici proizvoda: Država u koju se izvozi proizvod: Svrha ivoza: Granični prelaz: Krajnji korisnici: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena: Obrazac se popunjava za vrstu opreme ili proizvoda pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

ZA UVOZNIKE/IZVOZNIKE

REPUBLIKA SRBIJAMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranjaObrazac br. 6 EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU KONTROLISANIH SUPSTANCI I KRAJNjEM KORISNIKU Godina: Naziv preduzeća: Matični broj preduzeća: Evidencioni broj: Broj stranice/ukupan broj stranica: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana supstanca: Naziv: Hemijska formula: Oznaka: Količina: Tarifna oznaka: Granični prelaz: Krajnji korisnik: UVOZ kontrolisane supstance IZVOZ kontrolisane supstance Količina uvezene supstance: namena uvoza supstance Količina izvezene supstance: namena izvoza supstance: Ukupna količina stavljena na tržište: Zalihe: UKUPNO (kg): Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena: Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

ZA SERVISERE

REPUBLIKA SRBIJAMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranjaObrazac br. 7 EVIDENCIJA O UPOTREBLjENIM KOLIČINAMA KONTROLISANIH SUPSTANCI Godina: Naziv preduzeća/ime i prezime servisera: Matični broj preduzeća: Adresa: Evidencioni broj: Broj stranice/ukupan broj stranica: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana supstanca: Naziv: Hemijska formula: Oznaka: Naziv vlasnika i/ili korisnika uređaja: Vrsta uređaja: Rashladni kapacitet uređaja: Početno punjenje [kg]: Gubitak supstance tokom godine [kg]: Sakupljanje u cilju ponovne upotrebe [kg]: Ponovno punjenje starom supstancom [kg]: Obnovljena supstanca vraćena u uređaj [kg]: Dopuna novom supstancom [kg]: Dopuna obrađenom supstancom [kg]: Otpadna supstanca [kg]: Način postupanja sa otpadnom supstancom [kg]: UKUPNO [kg]: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena: Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

ZA SERVISERE

REPUBLIKA SRBIJAMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranjaObrazac br. 8 EVIDENCIJA O POSTUPANjU SA SAKUPLjENIM KOLIČINAMA KONTROLISANIH SUPSTANCI Godina: Naziv preduzeća/ime i prezime servisera: Matični broj preduzeća: Adresa: Evidencioni broj: Broj stranice/ukupan broj stranica: Telefon: Faks: E-mail: Kontrolisana supstanca: Naziv kontrolisane supstance: Hemijska formula kontrolisane supstance: Oznaka kontrolisane supstance: Naziv pravnog lica ili preduzetnika koji je sakupio i dostavio kontrolisanu supstancu: Primljena količina kontrolisane supstance [kg]: Obnovljena količina kontrolisane supstance [kg]: Obrađena količina kontrolisane supstance [kg]: Otpadna količina kontrolisane supstance[kg]: Naziv pravnog lica ili preduzetnika koje je trajno zbrinulo otpadnu kontrolisanu supstancu: UKUPNO [kg]: Prodato/uništeno: Količina na skladištu: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP

Napomena: Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

ZA SERVISERE

REPUBLIKA SRBIJAMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranjaObrazac br. 9 EVIDENCIJA O OBAVLjENOM SERVISU UREĐAJA I OPREME KOJA KORISTI KONTROLISANE SUPSTANCE Redni broj zapisnika: Naziv pravnog lica ili preduzetnika koji obavlja servis: Matični broj preduzeća: Evidencioni broj: Adresa: Telefon: Faks: E-mail: Ime i prezime osobe koja servisira uređaj: Vrsta uređaja koji se servisira: Rashladni kapacitet uređaja: Kontrolisana supstanca: Naziv kontrolisane supstance: Hemijska formula kontrolisane supstance: Oznaka kontrolisane supstance: Količina kontrolisane supstance u uređaju [kg]: Mesto i datum: Lice odgovorno za tačnost gore navedenih podataka: Potpis: MP Vlasnik uređaja: Potpis:

Napomena: Obrazac se popunjava za svaku kontrolisanu supstancu pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

MINISTARSTVO

REPUBLIKA SRBIJAMinistarstvo životne sredine i prostornog planiranjaObrazac EV EVIDENCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJE SE BAVE DELATNOŠĆU UVOZA, IZVOZA, STAVLjANjA U PROMET, SERVISIRANjA, SAKUPLjANjA, OBNAVLjANjA I OBRADE KONTROLISANIH SUPSTANCI Redni/Evidencioni broj: Naziv pravnog lica ili preduzetnika: Matični broj preduzeća: Adresa: Delatnost: Telefon: Faks: E-mail: Odgovorno lice: Datum izdavanja potvrde o upisu u evidenciju: Promena podataka i datumi promene: Datum i mesto izdavanja: MP_______________________________________(ovlašćeno lice)

Napomena: Obrazac se popunjava za svako pravno lice ili preduzetnika pojedinačno. Podaci se upisuju štampanim slovima, svojeručno, pisaćom mašinom ili na računaru.

Ostavite komentar