Uredba o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi s članom 3. stav 1. i čl. 8, 27. i 30. Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07 i 116/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPKU UTVRĐIVANjA ISPUNjENOSTI PROPISANIH USLOVA ZA IZDAVANjE PASOŠA ZA LICA SA PODRUČJA AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša državljanima Republike Srbije sa prebivalištem na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i državljanima Republike Srbije kojima su uverenja o državljanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.

Član 2.

Za lica iz člana 1. ove uredbe u postupku provere ispunjenosti uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje izdavanje putnih isprava, radi utvrđivanja činjenica značajnih za odlučivanje o zahtevu za izdavanje pasoša, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i drugi nadležni organi vrše bezbednosne i druge odgovarajuće provere.

Provere iz stava 1. ovog člana odnose se i na postupak prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i prijavljivanja adrese stana, radi utvrđivanja istinitosti podataka i priloženih isprava, odnosno ispunjenosti uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje prebivalište građana.

Član 3.

Lica iz člana 1. ove uredbe zahtev za izdavanje pasoša sa potrebnim prilozima podnose isključivo u Beogradu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova – u Koordinacionoj upravi.

Član 4.

Odredbe ove uredbe ne odnose se na interno raseljena lica.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U Beogradu, 15. septembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar