Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Na osnovu člana 41. stav 5. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon i 112/15),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

Član 1.

U Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13 i 135/14), u članu 3. stav 1. tačka 2) posle reči: „u nepoljoprivredne svrhe,” dodaju se reči: „delatnost ribolova,”.

U tački 3) reči: „delatnost ribolova,” brišu se.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Pravo na paušalno oporezivanje preduzetnika po osnovu proizvodnih delatnosti, odnosno zanimanja iz stava 1. ovog člana, mogu da ostvare i preduzetnici koji u okviru obavljanja delatnosti proizvode i prodaju isključivo sopstvene proizvode.”.

Član 2.

U članu 4. stav 3. menja se i glasi:

„U slučaju iz stava 2. ovog člana, polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda za preduzetnike sa sedištem radnje na teritoriji grada Beograda, koja obuhvata područje opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun, Čukarica i Surčin određuje se prema srednjoj vrednosti prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u tim opštinama, a za preduzetnike sa sedištem radnje na području opština Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Grocka i Sopot prema srednjoj vrednosti prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u tim opštinama.”.

Član 3.

U članu 5. stav 2. menja se i glasi:

„Preduzetnicima kojima je povećana polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda iz stava 1. ovog člana, paušalni prihod se u odnosu na paušalni prihod za prethodnu godinu može uvećati najviše do 10% ukoliko su elementi iz člana 6. ove uredbe koji se primenjuju za obveznika ostali isti i vrednovani na isti način kao za godinu koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.”.

Član 4.

U članu 6. stav 1. u uvodnoj rečenici reči: „stav 1.” zamenjuju se rečima: „stav 3.”

U tački 3) procenat: „10%” na oba mesta zamenjuje se procentom: „5%”.

U tački 7) u uvodnoj rečenici procenat: „300%” zamenjuje se procentom: „100%” i alineja prva briše se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Za preduzetnika koji započinje obavljanje delatnosti, odnosno koji postane obveznik na paušalno utvrđeni prihod, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost, a kojima je paušalni prihod utvrđen u skladu sa ovom uredbom.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđeni prihod počev za 2015. godinu, osim čl. 1. i 4. ove uredbe koji će se primenjivati za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđeni prihod počev za 2018. godinu.

05 Broj: 110-7593/2017

U Beogradu, 25. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar