Uredba o regresu za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisanje pčelinje matice za 2006. godinu

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O REGRESU ZA KVALITETNU PRIPLODNU STOKU I SELEKCIONISANE PČELINjE MATICE ZA 2006. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja regresa za proizvodnju i nabavku kvalitetnog priplodnog podmlatka u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu (u daljem tekstu: kvalitetna priplodna stoka), kao i selekcionisanih pčelinjih matica za 2006. godinu.

Član 2.

Pravo na regres za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisane pčelinje matice iz člana 1. ove uredbe imaju pravna i fizička lica i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici regresa), upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

Član 3.

Korisnici regresa ostvaruju pravo na regres ako je kvalitetno priplodno grlo kupljeno radi dalje reprodukcije ili je proizvedeno u sopstvenom zapatu i služi za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne četiri godine i ako je selekcionisana pčelinja matica kupljena u selekcijskom centru (ili reprostanici) radi dalje reprodukcije na sopstvenom pčelinjaku u naredne tri godine.

Član 4.

Regres za kvalitetnu priplodnu stoku ostvaruje se jednom u toku reprodukcije, i to: posle prvog telenja odnosno jagnjenja i jarenja, za kvalitetne priplodne bikove, ovnove, jarčeve posle prvog uključivanja u pripust, a za selekcionisane pčelinje matice jednom u toku godine za formirnje novih rojeva.

Član 5.

Regres iz člana 3. ove uredbe utvrđuje se po grlu i po selekcionisanoj pčelinjoj matici u visini od:

1) 11.000 dinara za kvalitetne krave prvotelke;

2) 15.000 dinara za kvalitetne priplodne bikove koji služe za prirodno parenje;

3) 600 dinara za kvalitetne ovce i koze koje su se prvi put ojagnjile odnosno ojarile;

4) 1.000 dinara za kvalitetne priplodne ovnove i jarčeve;

5) 200 dinara po selekcionisanoj pčelinjoj matici.

Član 6.

Sredstva za regres isplaćivaće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministarstvo) korisnicima regresa na namenski račun otvoren kod poslovne banke.

Član 7.

Zahtev za ostvarivanje regresa za kvalitetnu priplodnu stoku podnosi se ministarstvu na Obrascu br. 1 Zahtev za regres za kvalitetnu priplodnu stoku za period ____ 2006. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana korisnici regresa podnose:

1) fotokopiju legitimacije poljoprivrednog gazdinstva odnosno potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) izvod iz registra teladi za prvotelke, izvod iz registra jagnjadi za ovce koje su se prvi put ojagnjile,izvod iz registra jaradi za koze koje su se prvi put ojarile, izvod iz matičnog lista bika i pripusnog spiska bika, izvod iz matičnog lista ovna i pripusnog spiska ovna, izvod iz matičnog lista jarca i pripusnog spiska jarca, koje izdaju i overavaju nadležne selekcijske službe;

3) akt za prirodno parenje za muško priplodno grlo (bika, ovna i jarca) koji izdaje nadležni organ.

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje regresa za selekcionisane pčelinje matice podnosi se ministarstvu na Obrascu br. 2 Zahtev za regres za selekcionisane pčelinje matice za 2006. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana korisnici regresa podnose:

1) fotokopiju legitimacije poljoprivrednog gazdinstva odnosno potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) uverenje o poreklu matice;

3) fotokopiju fakture o kupovini selekcionisane pčelinje matice iz selekcijskog centra ili reprostanice.

Član 9.

Zahtev za ostvarivanje regresa za kvalitetnu priplodnu stoku za period od 1. januara do 31. marta korisnici regresa podnose do 15. aprila 2006. godine, za period od 1. aprila do 30. juna do 15. jula 2006. godine, za period od 1. jula do 30. septembra do 15. oktobra 2006. godine, a za period od 1. oktobra do 31. decembra do 15. januara 2007. godine.

Član 10.

Zahtev za ostvarivanje regresa za selekcionisane pčelinje matice kupljene u periodu od 1. juna do 31. avgusta 2006. godine korisnici regresa podnose do 1. oktobra 2006. godine.

Član 11.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik regresa ako ostvari pravo na regres, a ne ispunjava uslove iz člana 3. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik regresa.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik regresa.

Član 12.

Sprovođenje ove uredbe nadzire ministarstvo.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

[pic] REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

OBRAZAC BR. 1

ZAHTEV ZA REGRES ZA KVALITETNU PRIPLODNU STOKU

ZA PERIOD_____ 2006. GODINE

* Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima i dostaviti ga lično ili putem pošte Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26.

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosiocapoljoprivrednog gazdinstva /Naziv pravnog lica/Naziv preduzetnika JMBG / Matični broj Adresa(Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun regresa za kvalitetna priplodna grla

Red. br Vrsta i kategorija grla Broj grla Iznos regresa po grlu(din) Iznos obračunatog regresa(3 x 4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da priplodno grlo za koje se podnosi zahtev za regres potiče iz sopstvene proizvodnje (ili je kupljeno) i da će se koristiti za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne četiri godine i da nije za isto dosad ostvarivan regres.

Datum i mesto M.P. Podnosilac zahteva

___________________ _________________________ (nosilac gazdinstva)

_________________________

(vlasnik grla)

[pic] REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

OBRAZAC BR. 2

ZAHTEV ZA REGRES ZA SELEKCIONISANE PČELINjE MATICE ZA 2006. GODINU

* Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima i dostaviti ga lično ili putem pošte Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26.

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosiocapoljoprivrednog gazdinstva /Naziv pravnog lica/Naziv preduzetnika JMBG / Matični broj Adresa(Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun regresa za selekcionisane pčelinje matice

Red. br Selekcionisane pčelinje matice Broj selekcionicanihpčelinjih matica Iznos regresa po selekcionisanoj pčelinjoj matici(din) Iznos obračunatog regresa(3 x 4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da kupljena pčelinja matica za koju se podnosi zahtev za regres potiče od selekcionisanog materijala, da će se koristiti za dalju reprodukciju na sopstvenom pčelinjaku u naredne tri godine i da nije za istu dosad ostvarivan regres.

Datum i mesto M.P. Podnosilac zahteva

___________________ _________________________ (nosilac gazdinstva)

_________________________

(vlasnik pčelinjih matica)

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o regresu za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisane pčelinje matice za 2006. godinu sadržan je u čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Podsticanjem proizvodnje kvalitetnog priplodnog podmlatka u govedarstvu i ovčarstvu stvaraju se uslovi za povećanje ekonomičnosti, obima i kvaliteta proizvodnje mleka i mesa. Povećanjem broja goveda i ovaca racionalno se koriste raspoloživi zemljišni kapaciteti, kao i sporedni proizvodi u biljnoj proizvodnji, koji se ne bi mogli upotrebiti za druge namene. Stabilizacijom govedarske i ovčarske proizvodnje stabilizuje se i proizvodnja kukuruza i celokupne proizvodnje kabaste stočne hrane odnosno obezbeđuje bolja valorizacija primarne biljne proizvodnje u celini. Stabilna proizvodnja kvalitetnog podmlatka u govedarstvu, osnov je za organizovanje proizvodnje junećeg mesa „bebi bif“ namenjenog izvozu na platežno najsposobnija tržišta zemalja članaca Evropske unije.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja regresa za proizvodnju i nabavku kvalitetnog priplodnog podmlatka u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, kao i selekcionisanih pčelinjih matica za 2006. godinu.

Pravo na regres za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisane pčelinje matice imaju pravna i fizička lica i preduzetnici upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Korisnici regresa ostvaruju pravo na regres ako je kvalitetno priplodno grlo kupljeno radi dalje reprodukcije ili je proizvedeno u sopstvenom zapatu i služi za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne četiri godine, a selekcionisana pčelinja matica ako je kupljena u selekcijskom centru ili reprostanici radi dalje reprodukcije na sopstvenom pčelinjaku u naredne tri godine.

Sredstva za regres isplaćivaće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede korisnicima regresa na namenski račun otvoren kod poslovne banke.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za regres za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisane pčelinje matice za 2006. godinu iznose 452.000.000 dinara. Ova sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Slulžbeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), član 6. razdeo 10 funkcija 420. ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – subvencije proizvodnji i povećanju produktivnosti predviđeno ukupno 5.944.178.000 dinara, od toga za regres za priplodnu stoku i selekcionisane pčelinje matice u iznosu od 452.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar