Uredba o izmeni Uredbe o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU PENZIJU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA

Član 1.

U Uredbi o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 115/13), član 9. menja se i glasi:

„Član 9.

Korisnik posebne penzije i članovi njegove porodice ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i druga prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja kao i korisnici i članovi njihovih porodica koji su ostvarili pravo na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3168/2014

U Beogradu, 22. aprila 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar