Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira

Na osnovu člana 72b Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon i 10/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira

1. Uvodna odredba

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se način i uslovi ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje uključivanjem u obavezno osiguranje (u daljem tekstu: obavezno osiguranje), kao i prava na naknadu zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme supružnika premeštenog oficira, odnosno podoficira kome je prestao radni odnos na neodređeno vreme zbog tog premeštaja, a u mestu u koje je oficir, odnosno podoficir premešten ne može da se zaposli (u daljem tekstu: korisnik obaveznog osiguranja, odnosno korisnik naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme).

2. Obavezno osiguranje

Član 2.

Korisnik obaveznog osiguranja koji pravo na obavezno osiguranje ostvaruje na osnovu člana 72b Zakona o Vojsci Srbije, to pravo ostvaruje kod nadležnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: nadležni fond) u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Uz zahtev za priznavanje prava na obavezno osiguranje korisnik obaveznog osiguranja nadležnom fondu podnosi dokaze na osnovu kojih se može utvrditi da su ispunjeni uslovi propisani za ostvarivanje tog prava.

Član 3.

Korisnik obaveznog osiguranja zahtev za priznavanje prava na uplatu doprinosa za obavezno osiguranje iz sredstava Ministarstva odbrane podnosi jedinici, odnosno ustanovi u kojoj se oficir, odnosno podoficir nalazi na službi uz koji prilaže pravnosnažno rešenje nadležnog fonda o priznavanju prava na obavezno osiguranje, dokaz o bračnoj zajednici sa oficirom, odnosno podoficirom po osnovu kojeg ostvaruje pravo na obavezno osiguranje, ugovor o radu zaključen sa prethodnim poslodavcem i osnov o prestanku radnog odnosa posle premeštaja oficira, odnosno podoficira po osnovu kojeg ostvaruje pravo na naknadu zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme i o stečenom obrazovanju.

Član 4.

Rešenje o priznavanju prava iz člana 3. ove uredbe donosi starešina iz člana 141. Zakona o Vojsci Srbije.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana određuju se iznos za uplatu doprinosa i jedinica, odnosno ustanova koja će uplaćivati doprinos za obavezno osiguranje.

Pravo na uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje ostvaruje se pod uslovima da iznos za uplatu doprinosa odgovara procentu od prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici Srbiji u prethodnom kvartalu, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, utvrđenom prema obrazovanju određenom za radno mesto na kojem je prestao radni odnos korisnika penzijskog i invalidskog osiguranja, i to:

Redni Obrazovanje Procenat broj

1) za osnovno obrazovanje i vaspitanje i stručno osposobljavanje u trajanju do jedne godine 35%

2) za osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine 40%

3) za srednje obrazovanje u trajanju od tri godine 54%

4) za srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine 65%

5) za srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine sa stečenim specijalističkim obrazovanjem 80%

6) za prvi stepen osnovnih akademskih studija i za prvi stepen osnovnih

strukovnih studija 87%

7) za drugi stepen master akademskih studija, za drugi stepen master strukovnih

studija, za drugi stepen specijalističkih strukovnih studija i za prvi stepen

akademskih studija sa stručnim nazivom „diplomirani” 115%

8) za drugi stepen specijalističkih akademskih studija 127%

9) za studije trećeg stepena ( doktorske akademske studije 155%

______________________________________________________________________

3. Naknada zbog prestanka zaposlenja

Član 5.

Korisnik naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme koji to pravo ostvaruje na osnovu člana 72b Zakona o Vojsci Srbije zahtev za naknadu zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme podnosi jedinici, odnosno ustanovi u kojoj je oficir, odnosno podoficir na službi.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana korisnik naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme podnosi dokaz: da se u propisanom roku prijavio organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja i da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica; o premeštaju oficira, odnosno podoficira po osnovu kojeg ostvaruje pravo na naknadu zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme; o bračnoj zajednici sa oficirom, odnosno podoficirom po osnovu kojeg ostvaruje pravo na naknadu zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme; ugovor o radu zaključen sa prethodnim poslodavcem i osnov o prestanku radnog odnosa posle premeštaja oficira, odnosno podoficira po osnovu kojeg ostvaruje pravo na naknadu zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme i o stečenom obrazovanju.

Član 6.

Pravo na naknadu zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme ostvaruje se pod uslovima da iznos naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme odgovara procentu od prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u prethodnom mesecu utvrđenom prema obrazovanju određenom za radno mesto na kojem je prestao radni odnos korisnika penzijskog i invalidskog osiguranja, i to:

Redni Obrazovanje Procenat

broj

1) za osnovno obrazovanje i vaspitanje i stručno osposobljavanje u trajanju do jedne godine 11%

2) za osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine 12%

3) za srednje obrazovanje u trajanju od tri godine 13%

4) za srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine 14%

5) za srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine sa stečenim specijalističkim obrazovanjem 15%

6) za prvi stepen osnovnih akademskih studija i za prvi stepen osnovnih

strukovnih studija 16%

7) za drugi stepen master akademskih studija, za drugi stepen master strukovnih

studija, za drugi stepen specijalističkih strukovnih studija i za prvi stepen

akademskih studija sa stručnim nazivom „diplomirani” 17%

8) za drugi stepen specijalističkih akademskih studija 18%

9) za studije trećeg stepena ( doktorske akademske studije 19%

______________________________________________________________________

Član 7.

Rešenje o priznavanju prava na naknadu zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme donosi starešina iz člana 141. Zakona o Vojsci Srbije.

4. Zajedničke odredbe

Član 8.

Pravo na uplatu doprinosa za obavezno osiguranje pripada od dana priznavanja prava na obavezno osiguranje iz rešenja o priznavanju prava na obavezno osiguranje. Pravo na naknadu zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme pripada od narednog dana od dana prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme, ako je zahtev podnet u roku od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa, a ako je zahtev podnet nakon tog roka ( od dana podnošenja zahteva.

Pravo iz stava 1. ovog člana prestaje pod uslovom ako:

1) korisnik obaveznog osiguranja, odnosno korisnik naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme zasnuje radni odnos, danom zasnivanja radnog odnosa;

2) korisnik obaveznog osiguranja, odnosno korisnik naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme odbije ponudu organizacije nadležne za poslove zapošljavanja da zasnuje radni odnos na odgovarajućem radnom mestu, danom odbijanja ponude organizacije nadležne za poslove zapošljavanja;

3) korisnik obaveznog osiguranja, odnosno korisnik naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme stekne pravo na penziju, danom sticanja prava na penziju;

4) korisnik obaveznog osiguranja, odnosno korisnik naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme stupi na izdržavanje kazne zatvora po pravnosnažnoj presudi kojom je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci, danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora;

5) postane pravnosnažna presuda o razvodu braka korisnika obaveznog osiguranja, odnosno korisnika naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme sa oficirom, odnosno podoficirom po osnovu kojeg ostvaruje obavezno osiguranje, odnosno tu naknadu, danom pravnosnažnosti presude;

6) oficiru, odnosno podoficiru prestane profesionalna vojna služba po osnovu koje korisnik obaveznog osiguranja, odnosno korisnik naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme ostvaruje obavezno osiguranje, odnosno tu naknadu, osim pri prestanku te službe zbog korišćenja prava na penziju, danom prestanka profesionalne vojne službe;

7) korisniku obaveznog osiguranja, odnosno korisniku naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme istekne šest godina od dana priznavanja prava na obavezno osiguranje i prava na naknadu zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme.

Ako naknada zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme pripada za manje od mesec dana obračunava se po danima, tako što se dnevni iznos određuje deljenjem mesečnog iznosa naknade sa brojem 30.

Član 9.

Korisnik obaveznog osiguranja, odnosno korisnik naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme dužan je da u roku od tri dana od dana nastanka promene iz člana 8. stav 2. ove uredbe pismeno izvesti starešinu iz člana 141. Zakona o Vojsci Srbije.

Član 10.

Odredbe ove uredbe primenjuju se i za vreme ratnog stanja.

5. Prelazne i završne odredbe

Član 11.

Postupci po zahtevima za priznavanje prava na uplatu doprinosa za obavezno osiguranje i naknade zbog prestanka radnog odnosa na neodređeno vreme koji do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu okončani okončaće se po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Lice kome je utvrđeno pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira nastavlja da ostvaruje priznato pravo po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11245/2015-1

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar