Uredba o vanrednom povećanju penzija

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon i 63/06-US) i Zakonom o vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O VANREDNOM POVEĆANJU PENZIJA

Član 1.

Iznos penzije, najniži iznos penzije, iznos novčane naknade, iznos opšteg boda i iznos penzije vojnih osiguranika, za mesec oktobar 2008. godine, povećava se za 10%, istovremeno sa redovnim usklađivanjem penzija u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Član 2.

Povećanje iz člana 1. ove uredbe ostvaruje se tako što se procenat redovnog usklađivanja penzija sabere sa procentom vanrednog povećanja od 10% i tako dobijen zbirni procenat primeni na osnovicu.

Član 3.

Osnovica povećanja za iznos iz člana 2. ove uredbe predstavlja osnov za dalje usklađivanje penzija, najnižeg iznosa penzija, novčanih naknada, opšteg boda i penzija vojnih osiguranika u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2963/2008-6

U Beogradu, 28. avgusta 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar