Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene

Na osnovu člana 201. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), a u vezi sa članom 5. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (,,Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PEPEO, KAO GRAĐEVINSKI MATERIJAL NAMENJEN ZA UPOTREBU U IZGRADNJI, REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ODRŽAVANJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA JAVNE NAMENE

I. UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju: tehnički i drugi zahtevi i uslovi za pepeo kao građevinski materijal koji je namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene; ocenjivanje usaglašenosti; vrsta i sadržaj isprave o usaglašenosti, kao i stavljanje u upotrebu.

Primena

Član 2.

Ova uredba se primenjuje na pepeo iz termoelektrana i drugih termoenergetskih postrojenja koji može, kao građevinski materijal, da se koristi za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje infrastrukturnih objekata javne namene.

Značenje pojedinih izraza

Član 3.

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

Pepeo je mineralni ostatak sagorevanja fino samlevenog uglja u struji

vazduha iz termoelektrana i drugih termoenergetskih postrojenja;

Leteći pepeo (elektrofilterski pepeo) je pepeo koji se pretežno sastoji

od sitnih čestica silikatnog stakla koji se izdvaja u elektrostatičkim separatorima iz gasovitih produkata sagorevanja;

Infrastrukturni objekti javne namene su javni putevi, aerodromske staze,

javna železnička infrastruktura i objekti hidrogradnje (hidrotehnički nasipi i dr);

Proizvođač pepela je termoelektrana ili drugo termoenergetsko postrojenje;

Isporučilac pepela je termoelektrana ili drugo termoenergetsko postrojenje.

Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi, a nisu definisani u stavu 1.

ovog člana, imaju značenje definisano zakonima kojima se uređuju planiranje i izgradnja, tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, standardizacija i akreditacija.

II. TEHNIČKI I DRUGI ZAHTEVI

Zahtevi srpskog standarda

Član 4.

Pepeo iz termoelektrana i drugih termoenergetskih postrojenja može da se koristi kao građevinski materijal za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje infrastrukturnih objekata javne namene, ako ispunjava zahteve srpskog standarda SRPS EN 14227-4 Mešavine vezane hidrauličkim vezivom-Specifikacije-Deo 4: Leteći pepeo za mešavine vezane hidrauličkim vezivom.

III. OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Ispitivanje pepela

Član 5.

Ocenjivanje usaglašenosti za zahtevima iz člana 4. ove uredbe, sprovodi, po izboru i na zahtev proizvođača/isporučioca pepela, akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti koje ispunjava uslove utvrđene standardom SRPS ISO/IEC 17025 (u daljem tekstu: Akreditovano telo).

Akreditovano telo sprovodi ispitivanje pepela odgovarajućom metodom na koju upućuje primena srpskog standarda iz člana 4. ove uredbe ili se obavljaju ekvivalentna ispitivanja kako bi se proverila usaglašenost pepela sa odgovarajućim zahtevima iz ovog standarda.

Ispitivanja iz stava 2. ovog člana, sprovode se na osnovu odgovarajućih uzoraka pepela koje, u prisustvu predstavnika podnosioca zahteva za ocenjivanje usaglašenosti, uzima predstavnik Akreditovanog tela, pre svake isporuke pepela koji je namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene.

IV. VRSTA I SADRŽAJ ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI

Izveštaj o ispitivanju

Član 6.

Nakon sprovedenog ispitivanja pepela iz člana 5. ove uredbe, Akreditovano telo sačinjava i izdaje Izveštaj o ispitivanju ( u daljem tekstu: Izveštaj), koji sadrži:

poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta Akreditovanog tela koje je sačinilo Izveštaj;

broj pod kojim je sačinjen Izveštaj, kao i identifikaciju svake strane Izveštaja koja omogućava de se ona prepozna kao deo Izveštaja, kao i preciznu identifikaciju kraja Izveštaja;

poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta proizvođača/isporučioca pepela, kao podnosioca zahteva za ocenjivanje usaglašenosti;

opis, stanje i preciznu identifikaciju uzoraka koji su ispitivani, datum prijema uzoraka, datume obavljanja ispitivanja, kao i plan i procedure uzorkovanja;

identifikaciju korišćene metode ispitivanja;

rezultate ispitivanja;

identifikaciju i potpis ovlašćenog lica odgovornog za sačinjavanje Izveštaja;

zaključak kojim se potvrđuje da ispitani uzorak pepela odgovara svim zahtevima iz člana 4. ove uredbe, uz navođenje naziva i oznake primenjenog standarda;

mesto i datum sačinjavanja Izveštaja.

Deklaracija o usaglašenosti

Član 7.

Ako je usaglašenost pepela potvrđena Izveštajem Akreditovanog tela, proizvođač/isporučilac pepela, pre svake isporuke pepela kao građevinskog materijala za namene iz člana 2. ove uredbe, sačinjava i izdaje Deklaraciju o usaglašenosti.

Primerak Izveštaja iz stava 1. ovog člana, je sastavni deo Deklaracije o usaglašenosti.

Deklaracija o usaglašenosti je isprava kojom proizvođač/isporučilac pepela potvrđuje usaglašenost pepela sa zahtevima iz ove uredbe.

Svaku isporuku pepela iz stava 1. ovog člana, prati primerak Deklaracije o usaglašenosti.

Proizvođač/isporučilac pepela čuva originalni primerak Deklaracije o usaglašenosti, kao i tehničku i drugu dokumentaciju u vezi sa sprovedenim ocenjivanjem usaglašenosti, najmanje deset godina posle datuma sačinjavanja Deklaracije o usaglašenosti.

Deklaracija o usaglašenosti sadrži:

poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta proizvođača/isporučioca pepela;

preciznu identifikaciju, odnosno vrstu, poreklo i količinu pepela za koju se izdaje Deklaracija o usaglašenosti;

broj Izveštaja i datum izvršenog ispitivanja;

izričitu izjavu kojom se potvrđuje da količina pepela za koju je sprovedeno ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve iz ove uredbe;

identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za sačinjavanje Deklaracije o usaglašenosti;

mesto i datum sačinjavanja Deklaracije o usaglašenosti.

V. STAVLJANJE U UPOTREBU

Upotreba pepela kao građevinskog materijala

Član 8.

Upotreba pepela kao građevinskog materijala za namene iz člana 2. ove uredbe, definiše se u odgovarajućoj tehničkoj dokumentaciji sa razrađenim projektnim rešenjima i tehničkim uslovima.

Opravdanost upotrebe pepela utvrđuje investitor kroz odgovarajuću tehno-ekonomsku analizu.

Na osnovu izvršene analize iz stava 2. ovog člana, projektni zadatak za tehničku dokumentaciju iz stava 1. ovog člana sadrži zahtev investitora da se kao građevinski materijal koristi pepeo, u skladu sa ovom uredbom.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar