Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13 i 55/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13 i 4/14 – u daljem tekstu: Uredba) u članu 3. tačka 13. posle podtačke (5) dodaje se podtačka (5a) koja glasi:

„(5a) za omogućavanje dostavljanja i obrade podataka iz baza podataka za potrebe drugih organa i organizacija – do 26%.”

Član 2.

Posle člana 3a dodaje se član 3b koji glasi:

„Član 3b

Koeficijent iz člana 2. tačka 14. Uredbe može se uvećati po više osnova iz člana 3. tačka 13. Uredbe, tako da ukupan koeficijent zaposlenog ne može biti veći od ukupnog koeficijenta zaposlenog utvrđenog za mesec februar 2014. godine uvećanog za 17,5%.

Uvećanje koeficijenta iz člana 2. tačka 14. Uredbe po osnovama iz člana 3. tačka 13. Uredbe ne može biti veće od istog, a ako nema istog od neposredno višeg koeficijenta iz člana 2. tačka 12. Uredbe uvećanog po istom ili sličnom osnovu iz člana 3. tačka 12. Uredbe.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za maj 2014. godine.

05 Broj: 110-4665/2014-1

U Beogradu, 3. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar