Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Ha osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik PC”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon i 116/08 – dr. zakon, 92/11 i 99/11 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik PC”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06,106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11 i 11/12), u članu 2. posle tačke 6a dodaje se tačka 6b koja glasi:

„ 6b U predškolskom vaspitanju i obrazovanju:

Vaspitač, stručni saradnik, saradnik, sekretar, službenik za

bezbednost i zdravlje na radu, šef računovodstva, diplomirani

pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) 17,32

Vaspitač (VI stepen stručne spreme) 14,88

Saradnik, sekretar, šef računovodstva, komercijalista,

administrativno-finansijski radnik, službenik za bezbednost i

zdravlje na radu (VI stepen stručne spreme) 13,73

Vaspitač, medicinska sestra (vaspitačkog, pedijatrijskog i opšteg

smera) (IV stepen stručne spreme) 13,42

Šef računovodstva, službenik za javne nabavke i kontista (IV

stepen stručne spreme) 11,15

Administrativno-finansijski radnik, pedagoški asistent (IV

stepen stručne spreme) 11,15

Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, pekar

i kuvar (V stepen stručne spreme, VKV radnik) 10,68

Službenik za bezbednost i zdravlje na radu, radnik na poslovima

tehničkog, transportnog i investicionog održavanja, kuvar, pekar,

nabavljač i magacioner (IV stepen stručne spreme) 9,06

Kuvar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme, KB radnik) 8,72

Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja,

transporta i loženja bravar, magacioner, stolar, vozač,

daktilograf, (III stepen stručne spreme, KB radnik) 8,23

Pomoćni radnik u kuhinji i tehničkoj službi, servirka (II stepen

stručne spreme) 7,27

Administrativni radnik, kurir, ložač (II stepenstručne spreme) 6,83

Spremačica, vešerka i pomoćni radnik (I stepen stručne spreme) 6,30

Fizički radnik (nekvalifikovani radnik) 5,99”

Član 2.

U članu 3. posle tačke 4. dodaje se tačka 4a koja glasi:

„4a Predškolske ustanove:

1) za poslove rukovođenja:

– direktor ustanove 20%

– pomoćnik direktora 10%

– šef računovodstva 4%

– rukovodilac radne jedinice (vrtića i jaslica) 1% po grupi, a najviše do 10%

– šef tehničke službe 3%

– šef kuhinje do 50 grupa do 5%

– šef kuhinje preko 50 grupa do 10%

2)vaspitaču :

– u vaspitnoj grupi u kojoj ima dece

sa smetnjama u razvoju 3% po detetu

– u razvojnoj grupi 10%

Član 3.

Član 3a, briše se.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za januar 2013. godine.

05 Broj: 110-9695/2012

U Beogradu, 29. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar