Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija

Na osnovu člana 263. st. 2. i 3. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 72/09 i 31/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENjE

ZAVODSKIH SANKCIJA

Član 1.

U nazivu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 16/07 i 21/09) reč: „zavodskih” zamenjuje se rečju: „krivičnih”.

Član 2.

U članu 1. reč: „zavodskih” zamenjuje se rečju: „krivičnih”.

Član 3.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Koeficijenti za radna mesta državnih službenika u sedištu Uprave i zavodima jesu:

Nazivi zvanja Platna grupa Platni razred 1 II platna grupa 2.03 III platna grupa 1.9 IV platna grupa 1.5 V platna grupa 1.2

Član 5.

Član 6. briše se.

Član 6.

U članu 7a, st. 2. i 3. reči: „u Specijalnoj zatvorskoj bolnici” brišu se.

U stavu 4. posle reči: „Beogradu” dodaju se reči: „i Posebnom odeljenju za izvršenje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala u kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem”.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se počev od isplate plata za mesec novembar 2011. godine.

05 Broj: 110-8232/2011

U Beogradu, 3. novembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar