Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2017. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-1521/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar