Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2015. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu, 18. septembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2015. GODINI

PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), član 7, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Glava 20.0, Program 1504 – Podsticaji razvoju privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4004 – Podrška malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini (u daljem tekstu: Program). Navedena sredstva predstavljaju de minimis državnu pomoć u skladu sa čl. 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i odabranim poslovnim bankama.

CILJEVI

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Specifični ciljevi Programa su:

unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga;

povećanje vrednosti i obima prometa;

smanjenje rizika kreditiranja nabavke opreme;

smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme kroz niže kamatne stope i/ili naknade;

promovisanje zaloge na opremi, kao primarnog i dovoljnog sredstva obezbeđenja kredita;

poboljšanje kreditne ponude banaka za finansiranje nabavke opreme;

jačanje partnerstva između banaka i države u unapređenju izvora finansiranja.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke opreme, i to:

1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;

2) polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godina i

3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih

dobara koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Oprema koja je predmet Programa, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, sem ako fizičko lice nije preduzetnik.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

nabavku putničkih, teretnih i komercijalnih vozila;

pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr;

pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita kao što su troškovi: obrade kredita, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika kredita, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;

refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu;

zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;

ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

4. FINANSIJSKI OKVIR

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme.

Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi 5% učešća, dok će se preostalih 70% vrednosti investicije obezbediti iz kredita poslovnih banaka uključenih u sprovođene ovog programa.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od vrednosti opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.

U slučaju da su ukupni troškovi nabavke opreme viši od 10.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke.

Procenat učešća bespovratnih sredstava Ministarstva u troškovima nabavke opreme, određivaće se u odnosu na cenu iz dostavljene profakture/predugovora.

Korisnik sredstava ima zabranu dve godine, od dana sklapanja ugovora sa Nacionalnom agencijom, da otuđi opremu što kontrolišu banke i Nacionalna agencija i izveštavaju Ministarstvo.

PRAVILA POZIVA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu, kao i

2) preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u APR, razvrstani na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu.

5.2 Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:

da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka uključenih u realizaciju ovog programa;

da su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2012. godine;

da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;

da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

da vlasnici i/ili odgovorna lica nisu osuđivani;

da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

svrha i namena investiranja u opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;

da privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema finansijskim izveštajima iz 2014. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;

da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:

primarna poljoprivredna proizvodnja;

trgovina (maloprodaja i veleprodaja);

proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;

organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti;

proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;

proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim;

da nisu u teškoćama, a prema sledećoj definiciji:

Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjoročno, ugrozili njegov opstanak;

Privredni subjekt je u teškoćama:

– ako je odgovornost za njegove dugove ograničena a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;

– ako  najmanje jedno lice neograničeno odgovora za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine  kapitala;

– ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 1. ove tačke, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su: rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (2013, 2014, 2015. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo će, nakon izbora poslovnih banaka za učešće u Programu, objaviti javni poziv privrednim subjektima za dodelu bespovratnih sredstava u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija kao i informacija o uslovima izabranih banaka, biće objavljeni na internet sajtu Ministarstva: www.mpriv.gov.rs Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs. i Preduzetničkog servisa: www.preduzetnickiservis.rs.

Javni poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše.

Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi istovremeno sa zahtevom za kredit u ekspozituri/filijali jedne od poslovnih banaka koje učestvuju u realizaciji Programa i to dostavljanjem popunjenog obrasca za prijavu, kao i prateće dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz tač. 5.1 i 5.2.

Banke će primati isključivo zahteve privrednih subjekata koji zadovoljavaju sve uslove Programa i koji su predali neophodnu konkursnu dokumentaciju.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke. Drugi zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i zahtev za kredit kod druge banke je moguće podneti tek nakon prijema obaveštenja da je privrednom subjektu odbijen prvobitan zahtev.

Postupak dodele bespovratnih sredstava

Nakon prijema zahteva za dodelu bespovratnih sredstava i zahteva za kredit, banka ocenjuje kreditni zahtev privrednog subjekta i ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava.

Informacije o svim primljenim zahtevima za dodelom bespovratnih sredstava, sa predlogom za odobrenjem ili odbijanjem kreditnog zahteva uz obrazloženje razloga odbijanja i uz svu potrebnu dokumentaciju, poslovna banka na nedeljnom nivou dostavlja Komisiji za dodelu bespovratnih sredstava, koju rešenjem, obrazuje ministar privrede.

Komisija za dodelu bespovratnih sredstava vrši pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti i selekciju zahteva i donosi odluke o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstva prema redosledu prijema formalno ispravnih zahteva od strane banaka.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predložene aktivnosti, Komisija za dodelu bespovratnih sredstava može da zatraži dodatnu dokumentaciju, pojašnjenja predloga, i izvrši naknadnu verifikaciju podnete dokumentacije, ali samo privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Programa i javnog poziva.

Komisija za ocenu zahteva za dodelu bespovratnih sredstava se sastaje jednom nedeljno, tokom trajanja Javnog poziva.

Odluka o prihvatanju ili odbijanju zahteva za dodelom bespovratnih sredstva se dostavlja Nacionalnoj agenciji i poslovnoj banci kod koje je zahtev podnet. Odluka o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstava mora da sadrži obaveštenje korisnika da mu se dodeljuje de minimis državna pomoć.

U roku od osam dana od dana donošenja odluke, Nacionalna agencija i poslovna banka obaveštavaju privredni subjekat i u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke sklapaju ugovor o dodeli bespovratnih sredstava, odnosno ugovor o kreditu za nabavku opreme sa privrednim subjektom.

Kandidati će uz odluku o dodeli bespovratnih sredstava dobiti šest primeraka ugovora o dodeli bespovratnih sredstava koje će, nakon potpisivanja, vratiti Nacionalnoj agenciji. Datumom zaključenja ugovora se smatra onaj datum kada je ugovor potpisan od strane direktora agencije i zaveden u Nacionalnoj agenciji. Privredni subjekti koji nisu potpisali ugovor o dodeli bespovratnih sredstava, u predviđenom roku smatraće se da su odustali od dodeljenih sredstava. Ukoliko privredni subjekt ne potpiše ugovor o kreditu sa bankom, ugovor sklopljen sa Nacionalnom agencijom smatra se ništavim.

Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava, obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, obavezu korisnika da nabavku opreme okonča najkasnije u roku od šest meseci od sklapanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, kao i vremenski okvir u kom privredni subjekat opremu kupljenu uz podršku bespovratnih sredstava dodeljenih iz ovog programa ne sme da otuđi.

Uz ugovor se prilaže i blanko menica koja služi kao sredstvo obezbeđenja za dodelu bespovratnih sredstava u slučaju da se utvrdi nenamensko trošenje sredstava ili eventualne zloupotrebe.

U roku od pet dana od dana sklapanja ugovora sa bankom, privredni subjekat dužan je da uplati 5% učešća u troškovima nabavke opreme. Sve eventualne rizike kursnih razlika, snosi podnosilac zahteva.

Po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, Nacionalna agencija će, u roku od 15 dana od dana uplate učešća od strane privrednih subjekata, preneti odobrena bespovratna sredstva na poseban, namenski račun privrednog subjekta kod poslovne banke kod koje je odobren kredit, koja će celokupan iznos vrednosti investicije uplatiti po profakturi/predugovoru za opremu.

Korisnik sredstava dužan je da banci dostavi kopiju fakture/ugovora po kojoj je izvršena nabavka opreme, a banke su u obavezi da kopiju iste proslede Ministarstvu i Nacionalnoj agenciji.

5.5 Postupak po prigovoru

Kandidati čije je zahteve Komisija odbila imaju pravo na prigovor u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Prigovor se podnosi ministru privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Odabir banaka za učešće u realizaciji Programa

Ministarstvo će po usvajanju Programa raspisati javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji ovog programa.

Prijave će se primati u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.Javni poziv i konkursna dokumentacija biće objavljeni na internet sajtu Ministarstva: www.mpriv.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs i upućeni elektronskom poštom svim bankama koje posluju u Republici Srbiji i koje trenutno imaju dozvolu za rad Narodne banke Srbije.

Javnim pozivom bliže će biti propisana dokumentacija koju poslovne banke dostavljaju prilikom podnošenja prijave.

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti, ocenjivanje, rangiranje zahteva, kao i donošenje odluke o izboru poslovnih banaka koje će učestvovati u sprovođenju Programa obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka, koju rešenjem, obrazuje ministar privrede.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predložene aktivnosti, Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka može tražiti dodatna pojašnjenja predloga i/ili obaviti intervju sa bankom, podnosiocem prijave.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju sve zainteresovane poslovne banke koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Obavezujući uslovi za sve banke koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se krediti odobravaju pod sledećim uslovima:

period počeka – šest meseci;

primarno sredstvo obezbeđenja kredita je zaloga nad kupljenom opremom ili na pokretnoj imovini koja nije predmet kupovine;

isključuje se hipoteka kao moguće sredstvo obezbeđenja kredita;

potencijalni troškovi i naknade u ukupnom iznosu do 1%;

privredni subjekti mogu otplatiti kredit prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, s tim da ga ne mogu otplatiti u prvih šest meseci od potpisivanja ugovora sa bankom.

Kriterijum za izbor banke biće predložena visina kamatne stope za definisane ročnosti navedene u Tabeli 1.

Ročnost

Efektivna kamatna stopa (EKS)

Dinarski

Valutna klauzula (EUR)

fiksna

varijabilna

fiksna

18 meseci

36 meseci

60 meseci

Tabela 1.

Napomena: Banke koje ne budu dostavile ponudu po svim navedenim kriterijumima iz Tabele 1, biće diskvalifikovane.

Ponude EKS svih banaka se međusobno porede i rangiraju za istu ročnost i valutu navedenu u Tabeli 1. Sabiranjem tako dobijenih rangova formira se finalna rang lista na osnovu koje Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava poslovnih banaka donosi Odluku o izboru banka.

Pravo na učešće u realizaciji programa imaće maksimalno pet najbolje rangiranih banaka.

Kandidati čije je zahteve Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava poslovnih banaka odbila imaju pravo na prigovor u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Prigovor se podnosi ministru privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

6.2 Ugovor o realizaciji programa

Po usvajanju Programa Ministarstvo će potpisati ugovor o realizaciji Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa privrednim subjektima, prenos sredstava na namenske račune privrednih subjekata, drugostepena kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava, nakon pisanog obaveštenja banke o mogućim nepravilnostima, kao i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava kod privrednih subjekata koji su prevremeno otplatili kredit kod banke.

Ministarstvo će, po donošenju odluka o izboru banaka za učešće u realizaciji Programa, potpisati trojni ugovor o njegovoj realizaciji sa Nacionalnom agencijom i svakom od izabranih banaka. Ugovorima će na banke biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za dodelu bespovratnih sredstava, namenske kontrole i redovnog izveštavanja Ministarstva i Nacionalne agencije o realizaciji Programa, kao i o eventualnim nepravilnostima i zloupotrebama.

Ministarstvo će, po sklapanju ugovora sa Nacionalnom agencijom i poslovnim bankama, preneti celokupna sredstava za realizaciju ovog programa Nacionalnoj agenciji na podračun za posebne namene u skladu sa ugovorom o realizaciji Programa.

PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i namensku kontrolu korišćenja sredstava vrše poslovne banke i Nacionalna agencija u saradnji sa Ministarstvom.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Nacionalnoj agenciji i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije aktivnosti tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u finansijsku dokumentaciju.

Nacionalna agencija će po završetku svih aktivnosti, a najkasnije do 31. januara 2016. godine, dostaviti izveštaj o realizaciji Programa Ministarstvu, koje će ga radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar